Desenvolupament sostenible

La transició ecològica justa i compromesa amb els tractats internacionals se situa en el centre del nostre projecte polític, perquè donar resposta a la crisi ecològica i al canvi climàtic és urgent, però també una oportunitat de progrés social i econòmic per a Catalunya, junt amb la digitalització i la implantació d’un nou model energètic neutre i renovable. Per això, compartim i fem nostres els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS). Els aplicarem en la definició de les nostres polítiques públiques i en tota la nostra acció de govern.

La nostra prosperitat ha de fonamentar-se en un model econòmic i productiu diferent, més conscient, respectuós i eficient en l’ús dels recursos, més prudent en la generació d’externalitats negatives, circular, amb un decidit impuls de l’economia i d’una transició energètica descarbonitzada, renovable i justa, econòmicament pròspera i mediambientalment i demogràficament sostenible.

Transició ecològica justa

 • Treballarem per una reducció del 55 % de les emissions de CO₂ l’any 2030 (respecte l’any 1990), de forma coordinada amb les directrius de la UE, i per l’assoliment de la neutralitat de carboni l’any 2050, alhora que promourem les polítiques ambientals necessàries per combatre l’emergència climàtica en tots els nivells territorials i en totes les administracions.

 • Elaborarem un Pla català de Transició ecològica i digital justa o Nou Acord Verd de Catalunya (2020-2030), en el marc de l’Estratègia de transició ecològica, que incorpori mesures de suport i promoció per a:
  • L’ocupació sostenible i digital, amb l’objectiu de reduir l’atur i contribuir a trobar alternatives de feina en nous sectors.
  • La rehabilitació energètica d’habitatges i el foment de comunitats energètiques d’autoconsum local als municipis.
  • La renovació i modernització dels polígons industrials, transformant-los en Polígons d’Activitat Econòmica Sostenibles (PAES) amb polítiques d’ecoinnovació, compartició d’energia renovable i instal·lació de terrats fotovoltaics.
  • La reducció de residus amb una gestió integral i el foment de l’economia circular.
  • La modernització dels processos productius dels sectors industrials més tradicionals.
 • Farem una nova Llei catalana del territori i l’urbanisme, per frenar els efectes de l’emergència climàtica i desenvolupar un urbanisme sostenible
 • Garantirem l’aportació de tots els recursos que siguin necessaris per evitar els talls de subministrament a les persones vulnerables.
 • Desenvoluparem l’Estratègia catalana d’economia circular i d’eco-disseny amb polítiques mesurables en els sectors dels residus, d’aprofitament de materials amb segona vida i en diferents cercles productius.
 • Impulsarem l’aprovació i execució d’un autèntic Pacte Nacional per a la Transició Energètica Justa i elaborarem un nou Pla d’energia català (2020-2030) per a la implantació d’un nou model energètic 100 % descarbonitzat i renovable, en l’horitzó de 2050.
 • Elaborarem un Pla estratègic de transició ecològica i energètica justa per a les poblacions afectades pel tancament definitiu de les centrals nuclears catalanes.
 • Promourem la mobilitat sostenible amb l’elaboració d’un Pla estratègic de mobilitat urbana sostenible per a Catalunya, acordat amb el municipalisme català, que coordini polítiques i ajusts per implantar mesures estructurals que facilitin la mobilitat sostenible a totes les poblacions del país, amb especial incidència en les grans ciutats i àrees metropolitanes.
 • Desenvoluparem la Llei de finançament de transport públic, per garantir els mecanismes de finançament adequats i suficients per mantenir un sistema de transport públic de qualitat i assequible per a tothom.
 • Promourem un Acord català per a la Reducció de la contaminació atmosfèrica, amb l’objectiu que la qualitat de l’aire no superi els llindars perillosos per a la salut de les persones que estableix la UE, i garantirem la qualitat de l’aire a la regió metropolitana de Barcelona i Tarragona en benefici de la salut dels ciutadans i ciutadanes que hi viuen.
 • Aprovarem un nou Pla estratègic per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 2020-2025 (PIRVEC).
 • Treballarem per garantir el nivell d’inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures adequades, en els nivells que preveia la Disposició Addicional 3a de l’Estatut, per tal de garantir que els Pressupostos Generals de l’Estat destinin el percentatge d’inversió que correspon a la participació de Catalunya al PIB.
 • Reclamarem l’execució immediata del Corredor Mediterrani, fonamental per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya i també d’Espanya.
 • Fomentarem, després de recuperar les concessions de les vies de peatge a la finalització del seu termini, un Pacte d’Estat Espanya-Catalunya sobre les carreteres i vies de gran capacitat, per disposar d’un model sostenible que asseguri el manteniment i les inversions futures.
 • Aprovarem el Pacte pel desenvolupament rural i contra la despoblació per abordar el repte demogràfic i se centrarà, especialment, en les comarques d’obligada reactivació que pateixen pèrdua de població, empobriment i envelliment.
 • Elaborarem una Llei d’alta muntanya.
 • Desenvoluparem mesures de desenvolupament sostenible per al sector agroalimentari en què es prioritzarà, desenvoluparà i s’enfortirà la recerca, la innovació i la transferència del coneixement científic i tecnològic adreçat al sector.
 • Impulsarem un Pacte Nacional sobre l’Aigua que garanteixi els cabals de les conques fluvials i estableixi una gestió adequada dels recursos hídrics a Catalunya.
 • Promourem una nova política de gestió forestal vinculada a l’aprofitament i el desenvolupament de les energies renovables.
 • Promourem una reforma fiscal verda integral, progressiva i inclusiva.

 • Garantirem l’aportació de tots els recursos que siguin necessaris per evitar els talls de subministrament a les persones vulnerables i promourem polítiques a llarg termini per abordar problemes estructurals.

 • Crearem una Agència Catalana de l’Energia, transformant l’actual Institut Català de l’Energia.

 • Millorarem i desplegarem la Llei de protecció dels animals, donant resposta als nous reptes propis del segle XXI.
 • Crearem una Direcció General de Protecció i Benestar animal que englobi totes les espècies compromeses amb el canvi climàtic.

Actualitat

Acords del Govern Alternatiu de Catalunya