Un dels principals aprenentatges que ens està deixant la pandèmia de la covid-19 i les seves conseqüències és que mai més s’haurien d’afeblir els sistemes públics del benestar i que hem de ser capaços de fixar-ne les prioritats. Necessitem actuacions decidides davant de la crisi i el seu impacte, però també una mirada cap al futur. És hora de reconstruir i blindar els nostres serveis públics, enfortir-los i dotar-los dels recursos econòmics suficients, per garantir la seva qualitat i capacitat d’adaptació als reptes del futur, el benestar de la ciutadania i el nostre progrés social i econòmic.

Salut, la nostra prioritat

La crisi de la covid-19  ha posat en evidència la fragilitat del nostre sistema de Salut. Ens proposem recuperar el seu prestigi, també a escala internacional, i dur a terme reformes en profunditat per disposar d’uns serveis públics de salut, forts, universals, equitatius, de qualitat i finançats amb impostos. El nostre compromís és amb les persones, els i les professionals de la salut i tot el sistema sanitari públic.

 • Garantirem la transparència en la presa de decisions, informant amb claredat la ciutadania i fent seguiment de la gestió de la pandèmia de la covid-19 des del Parlament de Catalunya.
 • Assegurarem la capacitat assistencial davant de possibles rebrots o noves onades, amb els circuits separats en els centres assistencials per contenir els possibles contagis i no aturar la capacitat assistencial.
 • Avançarem cap a un sistema integral d’atenció a les persones al llarg de la seva vida amb una autèntica coordinació dels sistemes de protecció social, sanitari i de salut pública.
 • Destinarem com a mínim el 25% del pressupost de Salut a l’Atenció primària, reconeixent així la seva tasca, amb més recursos diagnòstics i més professionals de tots els nivells, fomentant la visió comunitària i incorporant mecanismes de telemedicina i digitalització.
 • Reforçarem i intensificarem la supervisió mèdica de les residències de gent gran i altres dependents, potenciant l’atenció domiciliaria des de l’Atenció Primària.
 • Canviarem l’orientació del sistema sanitari cap a la prevenció de la malaltia, el manteniment de la salut i la detecció precoç.
 • Introduirem la perspectiva de gènere a la sanitat, tant en la formació com en la informació i atenció, perquè sovint les malalties, els símptomes i els tractaments són diferents entre dones i homes.
 • Impulsarem una nova planificació en els centres per eliminar les condicions laborals abusives i les jornades de 24 hores, sobretot pel que fa als MIR i EIR, prioritzant la seva condició de personal en formació.
 • Implicarem tot el Govern en un abordatge integral dels determinants socials, que marquen el 80 % del nostre estat de salut per lluitar decididament contra les desigualtats en salut i per l’accés universal i en igualtat de condicions als serveis sanitaris.
 • Reforçarem els Serveis de Salut Pública i de Vigilància Epidemiològica; l’Agència de Salut Pública de Catalunya serà l’eina de direcció i gestió de la Salut Pública i l’ens de coordinació amb la resta d’administracions.
 • Farem complir la resolució del Parlament que obliga l’atenció primària a donar visita al metge o metgessa de família en un màxim de 48 h, amb la dotació dels recursos necessaris per a fer-ho possible.
 • Aprovarem un Pla de Xoc de temps màxims d’espera garantits per les visites de l’especialista, les proves diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques.
 • Apostarem per la recerca i la innovació en salut pel seu impacte en la qualitat i com a motor econòmic, amb una perspectiva integral més enllà de l’àmbit biomèdic, potenciant-la en infermeria, fisioteràpia, psicologia, etc.
 • Promourem un Pacte per la Salut que incorpori les forces polítiques i els agents econòmics i socials, les organitzacions professionals i les entitats socials i veïnals, i que inclogui com a acords fonamentals:
  • Els valors i principis d’un sistema públic i universal de caràcter federal.
  • L’arquitectura del sistema públic de salut de Catalunya, clarificant els mecanismes de presa de decisions i les responsabilitats.
  • El finançament necessari per respondre a les necessitats, establint una despesa en Salut del 7 % del PIB.

Fem un salt col·lectiu de l’educació

 • Els grans reptes als quals ens enfrontem com a societat demanen un sistema educatiu potent que prepari la ciutadania per afrontar-los amb garanties. Volem avançar amb corresponsabilitat cap a una societat educadora; volem un país modern, ambiciós i capdavanter. Catalunya mereix un govern que converteixi l’educació en una veritable prioritat i la consideri com una veritable palanca de transformació social en clau de progrés.

  • Aprovarem un pacte social per l’Educació amb el conjunt de la comunitat educativa per afrontar la situació d’emergència educativa, i per no traslladar la responsabilitat als centres educatius o ajuntaments sense acord previ.
  • Avançarem cap al 6 % d’inversió en educació que marca la LEC (Llei d’Educació de Catalunya).
  • Desplegarem la nova llei educativa en l’àmbit estatal, que representa una aposta clara per l’equitat i la inclusió educativa.
  • Treballarem per la no renovació dels concerts als centres educatius que segreguen per sexe.
  • Dissenyarem un Pla de xoc del parc d’escoles i instituts de Catalunya per condicionar els centres educatius als requisits sanitaris i de confort.
  • Farem de l’etapa educativa 0-3 anys un servei públic prioritari i universal, recuperant la corresponsabilitat del Govern de la Generalitat en el finançament de les escoles bressol, ampliant les places públiques i promovent les oportunitats educatives.
  • Modernitzarem i donarem un nou impuls a l’FP, renovant l’oferta i el model en consens amb els agents econòmics i socials i el món municipal, reforçant les oportunitats dels i les joves i les qualificacions en competències emergents.
  • Garantirem el domini de l’anglès en acabar l’ESO, millorant així les competències lingüístiques de la ciutadania de Catalunya com a palanca d’oportunitats personals i professionals.
  • Elaborarem un Pla contra l’abandonament escolar prematur.
  • Garantirem la suficiència alimentària de l’alumnat vulnerable a les escoles i als instituts, tant en períodes lectius com no lectius.

Cultura, eina de cohesió

La cultura afronta avui un profund canvi de model que afecta també la gestió de les polítiques culturals i obliga els poders públics a repensar els models tradicionals d’accessibilitat i promoció cultural. La cultura és per a nosaltres un servei públic, un dret de la persona, un element fonamental de l’estat del benestar; segurament la millor eina d’integració, cohesió social i igualtat d’oportunitats.

 • Crearem una taula mixta de coordinació, integrada per representants dels sectors culturals, CoNCA, govern, entitats municipalistes i grups, per abordar un pla de xoc per a la Cultura.
 • Promourem un pacte entre totes les administracions per abordar les mesures necessàries per pal·liar els efectes de la crisi derivada de la covid-19 en els sectors culturals.
 • Avançarem cap al 2 % d’inversió en Cultura.
 • Garantirem l’accés a la cultura, adoptant les mesures adreçades a incentivar el consum cultural, com l’establiment d’un bonus cultural i descomptes en les entrades per a determinats col·lectius, com els joves i la gent gran.
 • Avançarem en l’Estatut de l’Artista d’acord amb les competències estatuàries.
 • Definirem un model de gestió dels equipaments públics que, directament o a través de concursos oberts, asseguri el respecte absolut als objectius públics, la correcta laboralització dels treballadors i les treballadores i la disposició d’un model d’indicadors que asseguri una avaluació rigorosa i transparent del seu funcionament.
 • Treballarem pel reconeixement de les condicions fiscals i laborals dels treballadors i les treballadores de la cultura (cens d’artistes i creadors, cotització, contingències de salut, maternitat, jubilació, desocupació, etc.).
 • Impulsarem la innovació digital amb un Pla de Cultura Digital per a entitats, empreses i artistes, amb especial cura per localitzar els continguts produïts per creadors i creadores locals, tant en la seva dimensió professional com vocacional.
 • Destinarem anualment una dotació suficient en els pressupostos de la Generalitat per a la cultura tradicional i popular, incloent-hi el col·lectiu d’entitats regionals i d’altres països.

Habitatge i barris amb qualitat de vida

L’emergència habitacional al nostre país és una realitat que persisteix ja fa massa anys. L’habitatge és una eina bàsica imprescindible per viure amb dignitat i desenvolupar els projectes de vida de les persones, i és també un dret social col·lectiu que repercuteix en el benestar públic. La seva absència o l’habitatge precari dinamita sense remei la igualtat d’oportunitats.

L’esport, pilar del benestar

L’esport i l’activitat física tenen un gran impacte en la salut, l’educació, la integració de les persones i són també una eina de promoció econòmica i creadora d’ocupació. Alhora, l’esport ens serveix com a escola de vida, com un excel·lent instrument educatiu, inclusiu i cohesionador de la ciutadania.

 • Establirem un pla de xoc de suport integral per al teixit esportiu -especialment per a entitats i clubs esportius-, i els ajuntaments amb l’objectiu de pal·liar els efectes de l’emergència esportiva creada a conseqüència de l’aturada obligada per la pandèmia de la covid-19.
 • Aprovarem una nova Llei de l’activitat física i l’esport, que garanteixi la gestió pública de l’esport.
 • Promourem la recepta esportiva als centres d’Atenció Primària, coordinadament amb el Departament de Salut, per tal de millorar la prevenció i el tractament de les malalties derivades del sedentarisme.

Serveis Socials d’accés universal

El sistema català de serveis socials necessita una nova mirada integradora i preventiva, potenciant la persona com el centre de tot, empoderant-la i promocionant la seva autonomia per poder exercir el seu rol de ciutadania amb plenitud. Un sistema que treballi transversalment amb salut, treball, habitatge i qualsevol altre departament implicat en la millora de la qualitat de vida de les persones, en qualsevol moment del seu cicle de vida, i amb una major equitat territorial en l’accés a les prestacions i els serveis.

 • Reformarem l’agència de protecció social per convertir-la en l’Agència de Serveis Socials, per tal de modernitzar la gestió i treballar en xarxa amb tots els dispositius de serveis socials.
 • Posarem en marxa un mapa dels Serveis Socials a Catalunya, per tal de facilitar a la ciutadania el coneixement dels recursos als quals té dret.
 • Executarem el Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2025, que concreti l’actualització del sistema de serveis socials i del personal que hi treballa.
 • Millorarem l’atenció a la ciutadania, innovant en la gestió pública, la col·laboració entre professionals i invertint en el desenvolupament de la història social compartida i la definició de la persona professional de referència.
 • Prioritzarem l’atenció i les cures de proximitat, creant un veritable espai sociosanitari que doni una resposta eficient i eficaç a les necessitats de la ciutadania.
 • Enfortirem el Sistema de Serveis Socials Municipals i promourem l’actualització dels contractes programa amb les administracions locals.
 • Crearem un Pla de Xoc de la Dependència a Catalunya per resoldre les llistes d’espera i redactarem un Pla Estratègic i plans operatius on es determinin, amb base territorial, les necessitats de serveis i prestacions.
 • Encetarem una reforma en el model assistencial català que tingui com a objectiu millorar la qualitat assistencial de les persones grans, amb dependència i/o discapacitat: revertirem la privatització de l’assistència mèdica als centres residencials catalans; obrirem places de residència i de centre de dia en 4 anys i promourem el model de vida independent i el suport a l’autonomia personal per retardar i alleugerar les situacions de dependència.

Necessitats ateses al llarg de la vida

Les persones experimenten i necessiten coses diferents al llarg de la seva vida, i per això cal que ens situem en una perspectiva àmplia i integral que permeti donar respostes adients a la gran diversitat vital present en aquests entorns socials. Volem una Catalunya on néixer, créixer i morir dignament.

 • Crearem un Alt Comissionat per a la Pobresa Infantil, que coordini i estudiï les polítiques encaminades a la reducció de la taxa de pobresa infantil i les desigualtats en la infància.
 • Incrementarem progressivament la inversió en infància per acostar-la al 2,2 % del PIB Europeu. Actualment, Catalunya hi destina el 0,9 % del PIB.
 • Equipararem les prestacions de les famílies monoparentals a les prestacions que actualment reben les famílies nombroses, que seran reforçades i ampliades.
 • Cercarem alternatives clares a la institucionalització de la infància en risc, prioritzant el model de família acollidora i incrementant la prestació econòmica que aquestes reben per l’acolliment, així com l’acompanyament professional, promovent a més l’acolliment en pisos o espais més petits.
 • Millorarem el sistema d’adopcions a Catalunya, la seva transparència i agilitat en la presa de decisions.
 • Ampliarem el registre de maltractaments a menors a totes les situacions de violència, a més de la física, i enfortirem els protocols d’atenció i detecció d’infants víctimes de violència familiar i abús sexual.
 • Articularem un sistema públic que garanteixi l’accés al lleure educatiu a tots els infants i adolescents.
 • Fomentarem les polítiques actives que generin ocupació i permetin la inserció laboral dels i les joves.
 • Aplicarem la Garantia Juvenil per protegir la joventut aturada, a partir de la formació, la inserció, l’emprenedoria i l’orientació laboral.
 • Treballarem per la inclusió plena i efectiva de les persones amb discapacitat, fugint dels conceptes d’assistencialisme, paternalisme, caritat i discrecionalitat.
 • Desenvoluparem la Llei 13/2014 d’accessibilitat, que estableix les condicions mínimes per tal que els espais públics, els serveis, els transports i les comunicacions s’adaptin a les persones amb discapacitat, i vetllarem pel compliment de la normativa vigent d’accessibilitat en l’àmbit local, facilitant els recursos necessaris per a la seva implantació.
 • Reformularem el treball protegit i el treball amb suport, mitjançant l’acord social, per garantir el dret al treball de les persones amb discapacitat i de les que tenen més dificultats d’inserció laboral.
 • Aprovarem la Llei de la gent gran al Parlament de Catalunya, per garantir els seus drets com a ciutadans i ciutadanes.

Viure i estimar en plena igualtat

Volem una Catalunya de persones que visquin i convisquin en plena llibertat, amb els mateixos drets i els mateixos deures i oportunitats; una Catalunya on tothom pugui desenvolupar el seu projecte vital, sigui com sigui i vingui d’on vingui. Perquè només així entenem la nostra societat, una societat diversa, inclusiva, justa, lliure, igualitària i fraternal, que ens permeti enriquir-nos com a país.

 • Desenvoluparem la Llei d’igualtat de tracte, aprovada en l’anterior legislatura, perquè esdevingui l’eina més important per erradicar qualsevol situació de discriminació. Aquesta Llei es complementa, en la legislació catalana en defensa de la igualtat, amb la llei 11/2014 del 10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 • Promourem un Pla contra les Discriminacions, que inclogui programes d’intervenció social per la formació, la sensibilització i la difusió dels valors de la interculturalitat i la diversitat sexual i afectiva des del coneixement mutu.
 • Assegurarem que la gent gran visqui en plenitud la seva identitat o orientació, mitjançant polítiques en aquest sentit en l’àmbit residencial.

Actualitat

Articles i posicionaments

Acords del Govern Alternatiu de Catalunya