Polítiques feministes, polítiques per a la igualtat

Els i les socialistes defensem els drets de les dones i les polítiques feministes com a instrument necessari per aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes, i una societat lliure de masclisme. Volem una societat que garanteix els drets de les dones i alliberi els homes del model de masculinitat clàssic. Compromesos i compromeses amb el feminisme, defensem la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere al global de les polítiques públiques i, alhora, prioritzar i implementar polítiques feministes, especialment aquelles centrades en la lluita contra la violència masclista, l’eliminació de la bretxa salarial i de les pensions, així com la d’altres formes de discriminació laboral, el foment de nous models de masculinitat que afavoreixin la corresponsabilitat, l’abolició de la prostitució i la persecució del tràfic de dones i infants amb finalitat d’explotació sexual.

Polítiques feministes, polítiques per a la igualtat

 • Promourem la coeducació des de la petita infància i al llarg de la vida.

 • Fomentarem programes coeducatius per a infants, agents educatius i famílies.

 • Vetllarem perquè es faci una coeducació real i no només una educació mixta de nenes i nens a les aules.

 • Promourem polítiques que afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar i personal a partir, entre d’altres, del foment de la cultura de la conciliació amb la complicitat de les organitzacions empresarials i sindicals i de l’escola bressol com a servei públic que també ajuda les famílies a conciliar.

 • Impulsarem la formació afectiva sexual als centres educatius per prevenir la violència masclista, i educarem en les relacions igualitàries i segures.
 • Treballarem per acabar amb els estereotips sexistes i per garantir la igualtat real i llibertat d’elecció d’estudis i professions de l’alumnat.

 • Impulsarem accions positives per incrementar el nombre de dones als estudis STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

 • Garantirem la participació de les dones professionals en els espais de presa de decisió.

 • Promourem accions positives que corregeixin les situacions de segregació horitzontal i vertical que es donen al mercat de treball en general, i al sector de cura en particular.
 • Fomentarem la racionalització de l’ús del temps, amb garanties d’una conciliació equilibrada dels temps personals, laborals i familiars per a dones i homes, promovent la corresponsabilitat familiar dels homes i una Llei d’usos socials dels temps.
 • Aprovarem mesures específiques de caràcter temporal per protegir les dones de les conseqüències de la recessió econòmica derivada de la covid-19.

 • Garantirem la formació amb perspectiva de gènere als i les professionals de tots els àmbits, especialment als agents implicats en la detecció i tractament de la violència masclista.

 • Crearem una xarxa de protecció, prevenció i sensibilització de la violència masclista en la qual participin la globalitat dels agents implicats.

 • Blindarem els jutjats VIDO per evitar el seu tancament, tal com ha proposat en diverses ocasions el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • Aprovarem un Pacte català contra la violència masclista, alineat amb el Pacte estatal, i promourem mesures de sensibilització i prevenció, així com una xarxa de protecció en la qual participin tots els agents implicats amb els recursos i les inversions necessàries.

 • Perseguirem qualsevol iniciativa privada que ofereixi serveis de prostitució i/o pornografia, així com qualsevol altre reclam que cosifiqui les dones.

Actualitat

Articles i posicionaments

Acords del Govern Alternatiu de Catalunya