Aquesta nova crisi és de caràcter estructural i se suma a les assignatures no reeixides de la crisi de 2008, com són l’atur elevat, la temporalitat, un marc jurídic no adaptat a les necessitats i un nivell de desigualtats insostenible. Llocs de treball destruïts, reducció de salaris i cotitzacions són i seran una realitat, i ampliar la base productiva i l’ocupació ha de ser la nostra prioritat. Els acords per a les reformes són inajornables pel bé de la nostra qualitat de vida, dels serveis públics i de la nostra democràcia. Necessitem unitat i consens social per prendre les millors decisions i multiplicar els seus beneficis, amb els recursos i la voluntat de tots i totes. Apostem per més llocs de treball, més bons i un ús dels fons europeus com a palanca de canvi imprescindible, posant el focus en la formació dels treballadors i la capacitació digital universal.

Dret al treball i treball amb drets

 • La creació de bons llocs de treball és la primera preocupació de la ciutadania, preocupació que compartim i que fem nostra com a prioritat de la nostra acció de govern. El món del treball està canviant i, per això, facilitarem l’adaptació dels treballadors i treballadores en el trànsit cap a les noves realitats, proporcionant formació i generalització de l’acreditació professional, dotant-los d’instruments personalitzats de recerca de feina, de noves competències, i impulsant projectes que generin noves oportunitats davant de les noves possibilitats.
  • Aprovarem en els primers sis mesos de Govern, mitjançant el diàleg amb els agents socioeconòmics i el món local, l’Agenda pel Bon Treball i les Noves Oportunitats com a sortida la crisi provocada per la covid-19. Un programa marc d’ocupació i reactivació econòmica sostenible amb l’objectiu de reduir l’atur i contribuir a fer un teixit productiu més sostenible.
  • Reforçarem la negociació col·lectiva com a mecanisme de garantia i extensió dels drets dels treballadors i les treballadores i com a instrument d’igualtat i millora de la redistribució de la riquesa i d’optimització de l’organització a l’empresa.
  • Promourem una iniciativa catalana per a la reforma de l’Estatut dels Treballadors com a aportació al debat al conjunt de l’Estat.
  • Fomentarem la reforma de la Llei d’Ocupació, que garanteixi un sistema protector adequat per a les persones desocupades i alhora un conjunt d’accions que permetin millorar l’ocupabilitat de les persones que eviti l’atur de llarga o molt llarga durada.
  • Posarem en marxa programes d’acreditació i formació renovats, que també responguin a les necessitats de qualificació de joves i professionals en l’etapa postcovid, i potenciarem la Formació Continua al Llarg de la Vida (FCLV) per al conjunt de la població en edat laboral.
  • Dissenyarem un Pla de formació i qualificació en habilitats digitals.
  • Complirem els compromisos de la Llei de formació amb el reconeixement i l’acreditació de les competències bàsiques i professionals adquirides, a través de l’experiència laboral, com a model per a la millora de la qualificació professional dels treballadors i les treballadores.
  • Vetllarem pel compliment de les clàusules socials de contractació i la proposta de millores en aquest àmbit per al col·lectiu de la discapacitat i la diversitat funcional.
  • Reforçarem els recursos humans i materials de la Inspecció de treball, per tal de fer complir la normativa laboral i combatre les situacions de vulneració de drets.
  • Incrementarem els recursos per als col·lectius que ja estaven sent discriminats pel mercat de treball abans de la crisi de la covid-19 i que ara veuen agreujada la seva situació: dones, joves, migrants, atur de llarga i molt llarga durada i sectors amb discapacitat funcional reconeguda.
  • Executarem tots els recursos disponibles per a polítiques d’ocupació provinents de l’Estat i, sobretot, del Fons Social Europeu.
  • Abordarem la reordenació del SOC, amb l’objectiu de garantir la intermediació pública i universal per a tothom, així com la seva descentralització impulsant plans d’ocupació locals.
  • Dissenyarem i posarem en marxa urgentment un Pla d’acompanyament als treballadors i treballadores autònomes perjudicats per la crisi de la covid-19, endreçant, detectant buits i coordinant actuacions amb el Govern d’Espanya i el món local. El pla incorporarà les millores necessàries en actuacions de l’ICF, Avalis i les diferents conselleries. Entre d’altres, comptarà amb ajuts econòmics, finançament i suport a la digitalització i comercialització.
  • Reactivarem el Consell del Treball Autònom de Catalunya, per impulsar el treball autònom de qualitat, i aprovar un Pla estratègic i d’impuls del treball autònom, junt amb els agents socials i econòmics, per estimular l’emprenedoria, les iniciatives empresarials i la generació d’autoocupació en l’àmbit rural basada en la innovació, la digitalització i la formació especialitzada.
  • Desenvoluparem programes de suport i formació perquè les PIMES puguin aprendre a ser més innovadores, productives i sostenibles, amb l’objectiu de poder oferir més llocs de treball i contribuir a la generació de riquesa.

L’economia social i solidària com a vector transformador

L’Economia Social és un model empresarial d’importància històrica i creixent en la nostra economia que contribueix a la superació de la crisi actual. Aquestes empreses són un model per avançar en la democràcia econòmica i social, i resulten una font de prevenció d’injustícies i, a la vegada, de creació de riquesa en crear un context participatiu i igualitari on moltes persones troben una motivació extra per invertir el seu talent i el seu treball.

 • Dissenyarem i posarem en marxa urgentment un Pla d’acompanyament a les entitats i empreses de l’economia social greument perjudicades per la crisi de la covid-19 endreçant, detectant buits i coordinant actuacions amb el Govern d’Espanya i el món local.
 • Situarem l’economia social com un dels vectors principals en el disseny de les polítiques econòmiques, industrials i mediambientals del govern.
 • Promourem la conversió d’empreses societats anònimes o societats limitades en crisi en cooperatives o societats laborals que siguin propietat de les persones treballadores; en activitats que siguin econòmicament viables, en empreses de diferents grandàries, tant del sector industrial com de serveis. Incentivarem en un sentit ampli l’emprenedoria en l’àmbit del cooperativisme i l’economia social.
 • Promourem segells o estàndards d’empreses conscients i responsables socialment, on l’empresa pugui aconseguir la distinció complint amb requisits de diversa naturalesa, facilitant la flexibilitat i incentivant que cada empresa trobi la seva manera de comprometre’s amb la societat i el planeta.

Garantia de rendes

Les pensions, les prestacions d’atur, la Renda Garantida de Ciutadania i l’Ingrés Mínim Vital són els pilars de la garantia de rendes, acompanyades dels ajuts d’emergència i les polítiques sectorials,  que han d’assegurar l’ingrés familiar suficient per poder treballar per la inclusió social de tota la ciutadania. L’emergència social que està suposant la crisi generada per la covid-19 fa més urgent que mai les actuacions contundents contra la fractura social.

 • Elaborarem el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya, amb una durada de quatre anys, que recollirà les estratègies globals d’inclusió activa que combinin mesures orientades als mercats de treball inclusius, l’accés als serveis de l’Estat del benestar de qualitat i uns ingressos mínims adequats.
 • Establirem nous mecanismes més àgils, efectius i menys estigmatitzadors per al pagament de les prestacions socials.
 • Simplificarem d’una vegada la gestió de les prestacions socials, revisant les condicions d’accés, desburocratitzant els tràmits i facilitant-ne un accés universal, tot garantint l’equitat, la fiabilitat i l’harmonització.
 • Desplegarem la Llei 14/2017 de renda garantida de ciutadania.
 • En el marc del Pacte de Toledo, enfortirem el sistema públic de pensions, recuperant els principis de suficiència, equitat i solidaritat intergeneracional.
 • En el marc del Consell de Treball Econòmic i Social, impulsarem un grup d’estudi i propostes a agents socials i econòmics i de polítiques públiques de la Generalitat que contribueixin a la dignitat, suficiència i sostenibilitat del sistema de pensions públiques.

Actualitat

Acords del Govern Alternatiu de Catalunya