Europa, Espanya i Catalunya, unides en la diversitat i ben governades

Alinear l’actuació del Govern de la Generalitat amb l’agenda ciutadana, al servei de les necessitats i la prosperitat del conjunt de la societat, i també amb l’agenda internacional, amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Una governança federal des dels barris, pobles i ciutats fins a les organitzacions globals, passant per la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Espanya i les institucions europees. La nostra proposta és la d’una Catalunya amb un bon govern orientat a aconseguir un país modern amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Proposem a la ciutadania obrir una nova etapa, retrobar-nos amb objectius comuns que ens permetin desplegar les grans potencialitats de progrés social i econòmic que tenim com a país des d’una cogovernança federal.

La resposta és federal

Assolir una ràpida recuperació econòmica i la reconstrucció dels nostres serveis públics i la cohesió social són els objectius, i el federalisme com a forma de governar-nos a tots els nivells és la manera de fer-los realitat.

 • Prioritzem la gestió en cogovernança dels fons europeus Next Generation, com a palanca per a la reactivació econòmica i la recuperació social de Catalunya, situant-la a l’avantguarda de la lluita contra el canvi climàtic i l’agenda digital, dues de les grans transformacions que la UE vol abordar en les pròxims anys.
 • Treballarem per situar els drets socials i laborals al centre de l’agenda europea; liderarem una nova política exterior de la Generalitat de Catalunya; i recuperarem l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.
 • Promourem els acords, en el marc dels treballs de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i de la Comissió Mixta de Traspassos Estat- Generalitat, per culminar els traspassos pendents i la transferència dels recursos necessaris, així com per abordar qüestions com l’autonomia local.
 • Abordarem la negociació d’un nou model de finançament amb la proposta d’una hisenda federal i un Consorci Tributari, per compartir de forma justa i equitativa els ingressos tributaris que es generen en el conjunt d’Espanya.
 • Proposarem una Llei de reconeixement del plurilingüisme d’Espanya.
 • Defensarem la corresponsabilitat institucional i el federalisme municipalista a través d’una nova Llei de governs locals i de finançament local, que clarifiqui competències i faci realitat la participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat.
 • Desenvoluparem la constitució del Consell de Governs Locals i contribuirem a desplegar la Carta Metropolitana de Barcelona, referent global i cocapital espanyola.
 • Promourem el desplegament de les lleis 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran.

Catalunya som tots i totes

El projecte socialista s’adreça al conjunt de la societat. És moment de mirar endavant, de pensar i acordar com podem construir una convivència de més qualitat des de la discrepància. La reconciliació només serà possible si hi ha respecte, reconeixement de l’altre i confiança per part de tots.

 • Promourem l’acord a Catalunya, a través d’un espai de diàleg entre les forces polítiques del Parlament i el Govern, per superar la situació de paràlisi, assegurar la convivència, el pluralisme en l’espai públic i la neutralitat de les institucions.
 • Assegurarem la competència plurilingüe en el sistema educatiu de Catalunya com a garantia d’igualtat d’oportunitats, reconeixement de les llengües oficials i cohesió social.
 • Treballarem per fer realitat el federalisme lingüístic, promovent iniciatives de reconeixement de la pluralitat lingüística.
 • Vetllarem per la imparcialitat, el pluralisme i la neutralitat de la CCMA i del CAC, que hauran de contractar les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio a través d’un concurs públic.
 • Promourem una nova Llei de mitjans de comunicació audiovisual de Catalunya, per adaptar-los als actuals canvis tecnològics, de distribució de continguts i de consum.
 • Promourem un acord per a la renovació dels òrgans estatutaris que tenen molts dels seus membres amb els mandats finalitzats.
 • Impulsarem un nou acord per reformar el reglament del Parlament i de la Sindicatura de Comptes, Oficina Antifrau, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió de Garantia pel Dret de la informació.
 • Proposarem una nova llei electoral per a Catalunya que millori la representativitat al Parlament català.

Bon govern

El bon govern no és només aquell que s’exerceix legítimament i democràticament, sinó que és, sobretot, aquell que treballa pel bé comú amb transparència, eficàcia i eficiència; complint la legalitat vigent; no instrumentalitzant políticament les institucions que són de tots i totes i fent un ús responsable i eficient dels recursos públics.

 • Posarem en marxa el Programa d’Avaluació de Polítiques Públiques a la Presidència.
 • Promourem el Pacte Nacional de Reforma de l’Administració i els Serveis Públics, i l’aprovació d’una nova Llei d’organització i digitalització de l’administració i d’una Llei de funció pública, per modernitzar-ne l’estructura, racionalitzar la gestió dels serveis que s’ofereixen i vetllar per la dignificació i qualificació del treball d’empleat públic.
 • Fomentarem una Llei de contractació pública de Catalunya que dissenyi amb transparència, integritat i sostenibilitat els processos de compra pública, així com una Llei de subvencions que apliqui els principis de bon govern.
 • Apostarem pel Govern Obert i el treball en dades obertes, l’accés a la informació pública i el rendiment de comptes, i aplicarem mesures contra de les pràctiques de corrupció en la gestió pública
 • Impulsarem una reforma fiscal orientada a assolir un sistema impositiu més just i progressiu, que ens permeti ampliar les bases fiscals i incrementar la recaptació dels recursos fiscals propis.
 • Promourem un Pla de Racionalització de la despesa de l’Administració de la Generalitat, que introdueixi mesures d’eficiència i avaluació de la despesa i prioritzi les polítiques socials.
 • Aprovarem la Llei del sistema policial de Catalunya, així com una Llei catalana de seguretat pública, per garantir una intervenció integral adaptada a les necessitats i demandes de la ciutadania.
 • Garantirem la prestació d’un servei públic fonamental, com és la justícia efectiva, propera i accessible, garantint els recursos materials i humans suficients per al seu exercici i una col·laboració lleial entre els diferents actors judicials.
 • Fomentarem els valors per a la convivència: llibertat de consciència i laïcitat, preservació de la Memòria Democràtica, integració i interculturalitat, cooperació i solidaritat.

Actualitat

Acords del Govern Alternatiu de Catalunya