Tal i com es va aprovar en el 14è Congrés del PSC, aquest mandat veurà completat el desplegament del model de compliment normatiu del PSC, adaptant així la nostra organització al nou context legal. Aquest projecte, però, no només és el fruit d’una obligació legal sinó que reflecteix la voluntat decidida dels òrgans de direcció del partit d’impregnar el conjunt de l’organització del valor del compliment que respon a una demanda ciutadana, cada cop més exigent amb l’actuació dels representants dels partits polítics, i que entronca perfectament amb els principis i valors que sempre hem defensat els socialistes.

A la vegada, cal tenir en compte que diverses reformes del Codi Penal espanyol de 2012 ençà han habilitat la possibilitat que les persones jurídiques i en concret els partits polítics puguin ser declarats culpables com a responsables penals i civils directes dels comportaments individuals en el partit que conculquin el Codi Penal en relació amb una catàleg taxat i específic de tipificacions d’aquest ordre.

Aquest risc existeix sempre que es pugui demostrar que aquest comportament individual s’ha realitzat per part d’una persona amb alguna relació amb l’organització, en el seu àmbit o activitat i que podia comportar algun tipus de benefici directe o indirecte per al partit en qüestió.

El marc jurídic vigent, però, obre la possibilitat d’atenuar o fins i tot eximir d’aquesta responsabilitat la persona jurídica, el partit polític (sense que això tingui cap tipus d’efecte sobre la pena imposada al comportament individual, del qual sempre serà responsable en exclusiva l’individu encausat davant la Llei), si aquesta persona jurídica pot demostrar que ha implantat un Compliance Program o Model de Compliment Normatiu en aquest cas de caràcter penal (MCN), que ha suposat la implantació de forma efectiva d’un sistema de prevenció, controls i sancions, conegut i reconegut pel conjunt de responsables i persones afins a l’organització (des dels òrgans de direcció política als càrrecs orgànics, públics, treballadors/res, militants, simpatitzants i activistes) que permetia evitar aquest tipus de comportaments individuals o com a mínim alertar de les conseqüències d’actuar en contra de la Llei.

El conjunt de textos (protocols i polítiques) que us adjuntem són el fruit d’un treball liderat per l’Oficial de Compliment del Partit, Joan Rangel, amb la col·laboració del responsable dels serveis jurídics i del gerent, com a membres nats de l’Òrgan de Control Intern (OCI), que com veureu és una de les pedres angulars d’aquest MCN, i amb el suport d’un Gabinet Extern expert en Compliment Normatiu penal (Assessoria Penal Corporativa), per tal de dissenyar aquest sistema de control i prevenció.

Donada la importància del projecte, en el qual estan especialment implicats els membres del Consell Nacional, i especialment en termes operatius la seva Mesa, els membres de la Comissió Executiva del Partit i els membres de l’OCI és necessari que aquests principis i protocols siguin formalment aprovats pels òrgans de direcció del Partit, per tal de procedir a la implementació efectiva dels seus elements claus.

Aquests documents, però, tenen des del seu origen una vocació dinàmica. Això vol dir que una part important de la implantació del MCN ha d’evolucionar gràcies a la reflexió contínua i com a fruit de l’experiència acumulada.

Per això també està previst que l’OCI faci trimestralment un seguiment de la implantació i anualment un informe de l’evolució i en proposi canvis o esmenes.

Eines Compliance

Formació Model Compliment Normatiu

L’Òrgan de Control del Model de Compliment Normatiu del PSC, conjuntament amb els òrgans de direcció del partit, en el procés d’implementació del Model de Compliment Normatiu i pel seu correcte funcionament, han previst la realització d’activitats de formació que traslladi als membres del Partit la importància de la cultura del compliment normatiu en matèria de responsabilitat penal del Partit, així com les polítiques i els protocols adoptats i que componen el MCN.
Aquest Pla formatiu, en una primera instància, s’ha adreçat a càrrecs orgànics, càrrecs públics i electes, personal laboral i assimilats.
No obstant això, en cas d’estar interessat o interessada a realitzar aquesta formació, si us plau posa’t en contacte a través del següent correu electrònic: compliance@psc.cat.

Canal Denúncia

Accedeix al Canal Ètic i de Denúncies extern, gestionat per Assessoria Penal Corporativa, com a mesura de control d’alt nivell, amb la finalitat que qualsevol membre directe (militants, càrrecs orgànics, públics i empleats) o relacionat (col·laboradors o proveïdors) pugui comunicar a l’Òrgan de Control qualsevol indici o sospita de comissió d’una conducta que pugui suposar:

  1. Incompliment de la normativa aplicable, protocols, procediments, i controls interns.
  2. Comissió de fets que poguessin ser delictius.