Política de protecció de dades

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per al PSC. Per això, i segons s’estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, amb aquesta política de protecció de dades s’estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes pel Partit.

Aquesta política podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que el Partit es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents a cada moment.

Data última actualització: 07 de març de 2024.

Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

El titular responsable del tractament de les dades és:
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
CIF: G08564379
C/ Pallars 191,
08005 de Barcelona
Telf:93 495 5400
Delegat de protecció de dades: dpd@psc.cat

Amb quines finalitats tractem les teves dades? Quina és la legitimació per a poder tractar-les? A qui les comuniquem?  I quant de temps les guardem?

1. DADES D’AFILIATS

Finalitats del tractament: les dades personals que es recullen en el moment d’afiliar-se al Partit seran tractades per a les següents finalitats:

 • La gestió administrativa i organitzativa pròpia del Partit.
 • La gestió del cobrament de les quotes dels militants.
 • La gestió de les comunicacions periòdiques de les activitats del Partit, tant per mitjans electrònics (mail, sms, telèfon, aplicacions de missatgeria instantània) com per correu postal, en particular accions relacionades amb campanyes electorals, candidatures, convocatòries, processos de selecció, actes públics, conferencies i esdeveniments polítics.

Legitimació: La base legal per als citats tractaments és el consentiment atorgat enviant el formulari de sol·licitud i marcant la corresponent casella acceptant la present Política de Privacitat.

Categories especials de dades: les opinions polítiques són considerades dades especialment sensibles i només poden ser tractades amb el consentiment del seu titular. Pel fet d’afiliar-se al partit s’està autoritzant al tractament d’aquestes dades sensibles.

Terminis de conservació: conservarem les dades personals mentre estigui donat d’alta com a afiliat. Un cop finalitzada la seva relació amb el partit, les dades seran bloquejades i custodiades amb finalitats estadístiques, aplicant mesures tècniques i organitzatives per garantir el principi de minimització de dades. En tot cas, podrà exercir els seus drets tal i com s’indica a la present política.

Destinataris de les dades: les dades dels afiliats seran comunicades al PSOE, segons es disposa al protocol d’unitat del socialisme català.

Així mateix, podran ser comunicades per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

2. DONACIONS

Finalitats del tractament: les dades personals facilitades seran tractades per gestionar les donacions i aportacions realitzades al partit.

Legitimació: la base legal per al tractament és el teu consentiment, que es considera atorgat en el moment de formalitzar la donació enviant el formulari de sol·licitud i marcant la corresponent casella acceptant la present Política de Privacitat.

Terminis de conservació: les dades personals es conservaran durant el temps estrictament necessari per a la gestió de la relació jurídica derivada de la donació, i sense perjudici de la seva conservació mentre persisteixin les obligacions legals aplicables al PSC.

Destinataris de les dades: la identitat del donant i la quantitat donada o aportada seran comunicades a l’Agència Tributària, al Tribunal de Comptes de l’Estat i davant qualsevol organisme que ens sigui d’obligació, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 8/2007 de finançament dels partits polítics i la Llei Orgànica de Règim Electoral General. També podran ser comunicades a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

En cas de donacions i llegats d’imports superior a 25.000 euros la identidad del donant o llegatari serà publicat al web del PSC.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

3. ESCOLA XAVIER SOTO

Finalitats del tractament: a l’Escola Xavier Soto tractem les dades personals per a les següents finalitats:

 • Formalitzar la inscripció d’alumnes i la gestió dels cursos i activitats oferts per l’Escola.
 • Gestionar una base de dades de formadors que inclou les seves dades curriculars.
 • Dur a terme comunicacions periòdiques de l’activitat formativa que ofereix l’Escola, tant per mitjans electrònics com per correu postal. En cada comunicat que es remeti es facilitarà l’opció de donar-se de baixa a les citades comunicacions

Legitimació: la base legal per al tractament és el seu consentiment, que es considera atorgat amb la formalització de la seva inscripció a l’Escola.

Terminis de conservació: conservarem les seves dades mentre en sigui alumne o formador. Un cop finalitzada la seva relació amb l’Escola les dades seran bloquejades i custodiades amb finalitats estadístiques, aplicant mesures tècniques i organitzatives per garantir el principi de minimització de dades.

Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

4. DADES DE PROVEÏDORS I CONTACTES PROFESSIONALS

Finalitats del tractament: les dades de contactes professionals i proveïdors del Partit són tractades amb la finalitat de gestionar les relacions contractuals establertes.

Legitimació: la base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual i/o l’interès legítim del partit en mantenir contactes i relacions professionals.

Terminis de conservació: les dades es conservaran al Partit mentre el titular no en sol·liciti la baixa.

Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

5. DADES D’ENTITATS, ORGANISMES PÚBLICS I/O PRIVATS

Finalitats del tractament: el PSC disposa d’una base de dades de contactes d’entitats, organismes públics i/o privats per tal de donar a conèixer les activitats del Partit per mitjans electrònics.

Legitimació: la base legal per al citat tractament és el consentiment i/o l’interès legítim del partit en dur a terme comunicacions sobre les seves activitats. En tot cas, en cada comunicació que es remeti es facilitarà la possibilitat de donar-se de baixa.

Terminis de conservació: les dades es conservaran al Partit mentre l’usuari no en sol·liciti la baixa.

Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

6. SELECCIÓ DE PERSONAL

Finalitats del tractament: les dades dels candidats a un lloc de treball que faciliten les seves dades curriculars al Partit seran tractades per:

 • La selecció de personal durant els processos que convoqui el Partit.
 • Mantenir un arxiu amb informació curricular si el perfil requerit del candidat s’ajusta a les característiques i necessitats del Partit.

Legitimació: la base legal pels citats tractaments és l’adopció de mesures pre-contractuals durant el processos que convoqui el partit, i el consentiment en els supòsits de candidatures espontànies que es considera atorgat amb l’enviament voluntari del seu CV al partit.

Terminis de conservació: per tal de donar compliment al principi d’exactitud i limitació del termini de conservació, les dades curriculars seran eliminades en el període màxim d’un any des de la seva captació.

Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

Donat que les dades curriculars són fàcilment variables en el temps, preguem que per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, se’ns comuniqui qualsevol canvi o modificació que s’hagi pogut produir.

7. CONTACTES CAMPANYES

Finalitats del tractament: captació de contactes per la realització comunicacions electròniques sobre alguna campanya, acte o esdeveniment concret del partit.

Legitimació: la base legal pel tractament és el teu consentiment que atorgues en el moment de subscriure’t a la teva federació/agrupació.

Terminis de conservació: les dades es conservaran el temps que duri la campanya, i posteriorment durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals.

Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

8. INFORMACIÓ, CONSULTES I SOL·LICITUDS

Finalitats del tractament: al PSC tractem les dades personals dels nostres usuaris que deixen les seves dades ja sigui a través dels formularis de contacte de la Web com a través d’altres vies que habiliti el Partit  (mail, whats app, telf, etc) per atendre les seves consultes i sol·licituds.

Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment atorgat acceptant la present política de protecció de dades o l’interès legítim del partit en atendre les consultes rebudes i facilitar la informació requerida.

Terminis de conservació: les dades seran eliminades un cop atesa la seva sol·licitud.


Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

9. MICROCRÈDITS ELECTORALS

Finalitats del tractament: gestionar la relació jurídica derivada del microcrèdit concedit, així com totes les actuacions que es derivin del compliment de les obligacions establertes per la normativa vigent en matèria de finançament de partits polítics.

Legitimació: la base legal per al tractament és el teu consentiment, que es considera atorgat en el moment de formalitzar el microcrèdit, marcant la corresponent casella acceptant la present Política de Privacitat.
Terminis de conservació: les dades personals es conservaran durant el temps estrictament necessari per a la gestió de la relació jurídica derivada del microcrèdit concedit, i sense perjudici de la seva conservació mentre persisteixin les obligacions legals aplicables al PSC.

Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers, excepte per una obligació legal, per jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

10. DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS

Finalitats del tractament: Donar compliment i vetllar per la transparència de béns i activitats d’alts càrrecs del Partit.

Legitimació: La base legal pel tractament és el compliment d’una obligació legal tal i com estableix la Llei 19/2013 de transparència.
Terminis de conservació: Les seves dades, un cop finalitzada la legislatura, es mantindran durant el termini de 5 anys, període de prescripció establert per les infraccions establertes a la Llei 19/2013 de transparència.

Destinataris de les dades: Les seves dades seran publicades a la Web corporativa del partit www.socalistes.cat i podran ser cedides per obligació legal.
No es preveuen transferències internacionals de dades.

11. CANAL DE DENUNCIES

Finalitats del tractament: Rebre, atendre i gestionar les denuncies que es formulin d’incompliments normatius o indicis de comissió d’il·lícits penals. Veure protocol canal de denuncies (https://www.socialistes.cat/compliance/protocol-canal-de-denuncies/ )

La identitat dels informants serà en tot cas confidencial i  reservada.

Legitimació: Compliment d’una obligació legal.

Terminis de conservació: Les dades es conservaran en el sistema de canal de denuncies únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d’iniciar una investigació sobre els fets informats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s’haguessin iniciat actuacions de d’investigació, es procedirà a la seva supressió.

Les comunicacions a les quals no s’hagi donat curs es mantindran de forma anonimitzada.

Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers, excepte per una obligació legal, per jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

El canal de denúncies està gestionat en part per una empresa externa amb la qui s’ha subscrit el contracte d’encarregat de tractament.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

12. VIDEOVILGILANCIA

A la seu del Partit, ubicada al carrer Pallars 191, es disposa de sistemes de videovigilància, així com algunes de les seves Federacions i Agrupacions, totes elles identificades amb el cartell de “zona videovigilada” segons model de l’Autoritat de Protecció de Dades.

Finalitat del tractament: és la seguretat i la videovigilància a les instal·lacions del Partit.

Legitimació: la base legal per al tractament és el compliment d’una missió en interès públic per preservar la seguretat de les instal·lacions, béns i persones.

Termini de conservació: les imatges es conservaran durant un termini de 15 dies, essent eliminades posteriorment, excepte en els supòsits de peticions d’accés i/o incidències i denúncies de seguretat.

Destinataris de les dades: les imatges no es comunicaran a tercers, excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

Les càmeres de seguretat són gestionades per una empresa externa de seguretat amb la que s’ha signat el corresponent contracte d’encarregat del tractament.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

13. BÚSTIA DEL DPD

Finalitats del tractament: atendre les consultes, queixes i sol·licituds dels titulars de les dades.

Legitimació: la base legal pel tractament és l’interès legítim del PSC en atendre la teva consulta o petició al DPD.

Terminis de conservació: les dades s’eliminen un cop prescrits els terminis legals de prescripció davant l’autoritat de protecció de dades (3 anys).

Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de de l’autoritat de protecció de dades, per jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

Informació sobre principi de qualitat de les dades

S’informa als titulars de les dades personals que les dades que recull el PSC són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes, tal i com s’ha exposat a l’apartat anterior, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.
Les dades que es recullen són adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les  quals són tractades («minimització de dades»).

Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com exercir-los?

Dret d’accés: tens dret a saber si el PSC tracta les teves dades personals i, si és així, tens dret a accedir a aquestes dades i a obtenir, entre d’altres, la informació següent: (i) Les finalitats del tractament, (ii) les categories de dades personals que es tracten (iii) els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades (iv) El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.

Dret de rectificació: tens dret a rectificar les teves dades personals inexactes i que es completin si son incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió: tens dret a sol·licitar la supressió de les teves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a  les quals van ser recollides.

Dret de limitació del tractament: en determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, i que es deixin de tractar pel partit. En aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició: Tens dret a oposar-te al tractament de les teves dades personals: (i) Quan el tractament es basa en una missió realitzada en interès públic o l’exercici de poders públics, o en l’interès legítim del PSC. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la teva situació personal. (ii) Quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l’elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting. (iii) Quan el tractament té fins estadístics o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la teva situació personal.

Dret a la portabilitat de les dades: tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que hagis facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control: T’informem del teu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD – APDCAT ) en el cas que no hagis vist satisfet l’exercici dels teus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets, pots posar-te en contacte amb el delegat de protecció de dades a través de correu dpd@psc.cat, identificant a la teva petició la següent informació:

 1. Dades de la persona sol·licitant (nom i cognoms)
 2. Número DNI (si s’escau)
 3. Adreça de contacte
 4. Dret que vols exercir
 5. Sobre quines dades concretes formules la teva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la teva petició a través del mateix mitjà que hagis utilitzat inicialment.

Seguretat en el tractament de les dades

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, el Partit aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.