Política de protecció de dades

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per al PSC. Per això, i segons s’estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, amb aquesta política de protecció de dades s’estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes pel Partit.

Aquesta política podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que el Partit es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents a cada moment

Data última actualització: 5 de març de 2019.

Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

El titular responsable del tractament de les dades és:
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
CIF: G08564379
C/ Pallars 191,
08005 de Barcelona
Telf:93 495 5400
Delegat de protecció de dades: dpd@psc.cat

Amb quines finalitats tractem les teves dades? Quina és la legitimació per a poder tractar-les? A qui les comuniquem?  I quant de temps les guardem?

DADES D’AFILIATS

Finalitats del tractament: les dades personals que es recullen en el moment d’afiliar-se al Partit seran tractades per a les següents finalitats:

 • La gestió administrativa i organitzativa pròpia del Partit.
 • La gestió del cobrament de les quotes dels militants.
 • La gestió de les comunicacions periòdiques de les activitats del Partit, tant per mitjans electrònics com per correu postal.
 • Categories especials de dades: les opinions polítiques són considerades dades especialment sensibles i només poden ser tractades amb el consentiment del seu titular. Pel fet d’afiliar-se al partit s’està autoritzant al tractament d’aquestes dades sensibles.
  Legitimació: La base legal per als citats tractaments és el consentiment, que es considera atorgat amb l’afiliació al Partit.
  Terminis de conservació: conservarem les dades personals mentre estigui donat d’alta com a afiliat. Un cop finalitzada la seva relació amb el partit, les dades seran bloquejades i custodiades amb finalitats estadístiques, aplicant mesures tècniques i organitzatives per garantir el principi de minimització de dades. En tot cas, podrà exercir els seus drets tal i com s’indica a la present política.
  Destinataris de les dades: les dades dels afiliats seran comunicades al PSOE, segons es disposa al protocol d’unitat del socialisme català.
  Així mateix, podran ser comunicades per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.
 • Imatge: el dret a la pròpia imatge ve reconegut a l’art. 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982 sobre la protecció del dret al honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge així como a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
  Cada cop és més habitual la captació d’imatges mitjançant gravacions de vídeo o àudio amb motiu d’activitats i conferències organitzades pel Partit.
  Per poder captar, fer ús i difusió d’aquestes imatges amb l’objectiu d’il·lustrar publicacions i materials del Partit, així com la publicació a Internet, ja sigui en el propi web corporatiu com a xarxes socials i d’altres portals de difusió, es sol·licitarà la pertinent autorització quan el titular de la imatge sigui clarament identificable, excepte si tal i com estableix la LO 1/1982 (art. 18.2.c) es fa referència a una informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic i la imatge d’una persona apareix de forma accessòria.
  Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment del titular, que li serà sol·licitat en els supòsits legalment establerts. Aquest consentiment no serà necessari, segons s’estableix a la LO 1/1982 sobre la protecció del dret a l’ honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, en els supòsits d’una informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic i la imatge d’una persona apareix de forma accessòria.
  Terminis de conservació: les dades es conservaran al Partit mentre no es sol·liciti la seva supressió. La supressió de les imatges no tindrà efectes retroactius.
  Destinataris de les dades: les imatges seran difoses a tercers mitjançant Internet i les xarxes socials.

No està prevista la transferència internacional de dades.

ESCOLA XAVIER SOTO

Finalitats del tractament: a l’Escola Xavier Soto tractem les dades personals per a les següents finalitats:

 1. Gestió d’alumnes: formalització de la inscripció i gestió dels cursos i activitats oferts per l’Escola.
  Legitimació: la base legal per al tractament és el seu consentiment, que es considera atorgat amb la formalització de la seva inscripció a l’Escola.
  Terminis de conservació: conservarem les seves dades mentre en sigui alumne. Un cop finalitzada la seva relació amb l’Escola les dades seran bloquejades i custodiades amb finalitats estadístiques, aplicant mesures tècniques i organitzatives per garantir el principi de minimització de dades.
  Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.
 2. Gestió d’una base de dades de formadors que inclou les seves dades curriculars.
  Legitimació: la base legal per al tractament és el seu consentiment, que es considera atorgat amb la comunicació voluntària de les seves dades a l’Escola.
  Terminis de conservació: donat que les dades curriculars són constantment canviants, preguem ens comuniqui qualsevol modificació que es pugui produir per disposar de la informació actualitzada en tot moment. Les dades es mantindran mentre no es sol·liciti la seva supressió.
  Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.
 3. Per a les comunicacions periòdiques de l’activitat formativa que ofereix l’Escola, tant per mitjans electrònics com per correu postal.
  Legitimació: la base legal per al tractament es l’interès legítim de l’Escola en promocionar l’activitat formativa als seus alumnes i formadors. En cada comunicat que es remeti es facilitarà l’opció de donar-se de baixa a les citades comunicacions.
  Termini de conservació: conservarem les dades de contacte mentre l’alumne i/o formador no en sol·liciti la baixa.
  Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers, excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.
 4. Imatge: el dret a la pròpia imatge ve reconegut a l’art. 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982 sobre la protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
  Cada cop és més habitual que es captin imatges de les sessions formatives mitjançant gravacions de vídeo o àudio per editar i publicar posteriorment a la web, xarxes socials i d’altres mitjans de difusió social.
  Quan hi hagi la presència de videocàmeres i fotògrafs, s’estarà gravant principalment els formadors, però és possible que en algun pla pugui aparèixer la imatge d’algun alumne de manera accessòria.
  Legitimació: si el PSC vol fer ús d’alguna imatge o fotografia on aparegui l’alumne i/o el formador clarament identificable, es demanarà la pertinent autorització.
  Termini de conservació: la present autorització podrà ser revocada en qualsevol moment, sense efectes retroactius. 

No està prevista la transferència internacional de dades.

DADES DE PROVEÏDORS I CONTACTES PROFESSIONALS

Finalitats del tractament: les dades de contactes professionals i proveïdors del Partit són tractades amb la finalitat de gestionar les relacions comercials, contractuals i professionals establertes.
Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment, que es considera atorgat amb l’entrega voluntària de les seves dades al partit, l’existència d’una relació contractual i/o l’interès legítim del partit en mantenir les relacions professionals.
En tot cas, es podran exercir els drets indicats a la present política, en qualsevol moment.
Terminis de conservació: les dades es conservaran al Partit mentre el titular no en sol·liciti la baixa.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.
No està prevista la transferència internacional de dades.

DADES D’ENTITATS, ORGANISMES PÚBLICS I/O PRIVATS

Finalitats del tractament: el PSC disposa d’una base de dades de contactes d’entitats, organismes públics i/o privats per tal de donar a conèixer les activitats del Partit per mitjans electrònics.
Legitimació: la base legal per al citat tractament és el consentiment i l’interès legítim del partit en dur a terme comunicacions sobre les seves activitats. En tot cas, en cada comunicació que es remeti es facilitarà la possibilitat de donar-se de baixa. A més a més, podrà exercir els seus drets en qualsevol moment, tal i com s’estableix a la present política.
Terminis de conservació: les dades es conservaran al Partit mentre l’usuari no en sol·liciti la baixa.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.
No està prevista la transferència internacional de dades.

DADES DE CANDIDATS QUE FACILITEN EL SEU CV AL PARTIT

Finalitats del tractament: les dades dels candidats que faciliten les seves dades curriculars al Partit seran tractades per:

 1. La selecció de personal durant els processos que convoqui el Partit.
 2. Mantenir un arxiu amb informació curricular si el perfil requerit del candidat s’ajusta a les característiques i necessitats de l’entitat.

Legitimació: la base legal pels citats tractaments és el consentiment, que es considera atorgat amb l’enviament voluntari del seu CV al partit.
Terminis de conservació: per tal de donar compliment al principi d’exactitud i limitació del termini de conservació, les dades curriculars seran eliminades en el període màxim d’un any des de la seva captació.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No està prevista la transferència internacional de dades.

Donat que les dades curriculars són fàcilment variables en el temps, preguem que per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, se’ns comuniqui qualsevol canvi o modificació que s’hagi pogut produir.

CONTACTES CAMPANYES

Finalitats del tractament: captació de contactes per fer comunicacions sobre alguna campanya, acte o esdeveniment concret del partit.
Legitimació: la base legal pel tractament és el teu consentiment que atorgues en el moment de subscriure’t a la teva federació/agrupació.
Terminis de conservació: les dades es guardaran mentre duri la campanya, durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals o se sol·liciti la seva supressió́ per l’interessat.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No està prevista la transferència internacional de dades.

FORMULARIS WEB

Formulari “Contacta’ns”
Formulari “Afilia’t”
Formulari “Whatsapp”
Formulari ”Denúncia”

Finalitats del tractament: al PSC tractem les dades personals dels nostres usuaris que deixen les seves dades a través de la Web per a les següents finalitats:

 1. Formulari “Contacta’ns” i formulari “Afilia’t” per atendre les sol·licituds que ens faci arribar.
 2. Formulari “Whatsapp” per donar-se d’alta al servei Whatsapp i rebre informacions sobre les activitats del partit.
 3. Formulari “Denúncia” per atendre i gestionar les queixes i/o denúncies.

Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment, que es considera atorgat acceptant la present política de protecció de dades.
Terminis de conservació: les dades seran eliminades un cop atesa la seva sol·licitud.
Si s’ha donat d’alta al sistema Whatsapp del partit o a les comissions sectorials, les seves dades es mantindran actives mentre no en sol·liciti la baixa.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

CONTROL D’ACCESSOS

A la seu del Partit ubicada al carrer Pallars 191 es disposa d’un control d’accessos.
Finalitat del tractament: és la seguretat i el control d’accessos a les instal·lacions del Partit.
Legitimació: la base legal per al tractament és l’interès legítim del PSC en preservar la seguretat i el control d’accessos a les instal·lacions del Partit.
Termini de conservació: les dades es conservaran durant un termini màxim d’un mes, essent eliminades posteriorment.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.
No es preveuen transferències internacionals de dades.
El control d’accessos és gestionat per una empresa externa de seguretat amb la que s’ha signat el corresponent contracte d’encarregat del tractament.

VIDEOVIGILANCIA

A la seu del Partit, ubicada al carrer Pallars 191, es disposa de sistemes de videovigilància, així com algunes de les seves Federacions i Agrupacions, totes elles identificades amb el cartell de “zona videovigilada” segons model de l’ Autoritat de Protecció de Dades.
Finalitat del tractament: és la seguretat i la videovigilància a les instal·lacions del Partit.
Legitimació: la base legal per al tractament és l’interès legítim del PSC en preservar la seguretat i la videovigilància a les instal·lacions, béns i persones.
Termini de conservació: les imatges es conservaran durant un termini màxim d’un mes, essent eliminades posteriorment, excepte en els supòsits de peticions d’accés i/o incidències i denúncies de seguretat.
Destinataris de les dades: les imatges no es comunicaran a tercers, excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades.
Les càmeres de seguretat són gestionades per una empresa externa de seguretat amb la que s’ha signat el corresponent contracte d’encarregat del tractament.

BÚSTIA DEL DPD

Finalitats del tractament: atendre les consultes, queixes i sol·licituds dels titulars de les dades.
Legitimació: la base legal pel tractament és el teu consentiment que es considera atorgat en el moment que remets la teva consulta o petició al DPD.
Terminis de conservació: les dades s’eliminen un cop prescrits els terminis legals de prescripció davant l’autoritat de protecció de dades (3 anys).
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de de l’autoritat de protecció de dades, per jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No està prevista la transferència internacional de dades.

MICROCRÈDITS ELECTORALS

Finalitats del tractament: gestionar la relació jurídica derivada del microcrèdit concedit, així com totes les actuacions que es derivin del compliment de les obligacions establertes per la normativa vigent en matèria de finançament de partits polítics.
Legitimació: la base legal per al tractament és el teu consentiment, que es considera atorgat en el moment de formalitzar el microcrèdit.
Terminis de conservació: les dades personals es conservaran durant el temps estrictament necessari per a la gestió de la relació jurídica derivada del microcrèdit concedit, i sense perjudici de la seva conservació mentre persisteixin les obligacions legals aplicables al PSC.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers, excepte per una obligació legal, per jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No està prevista la transferència internacional de dades.

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS

Finalitats del tractament: Donar compliment i vetllar per la transparència de béns i activitats d’alts càrrecs del Partit.
Legitimació: La base legal pel tractament és el compliment d’una obligació legal tal i com estableix la Llei 19/2013 de transparència.
Terminis de conservació: Les seves dades, un cop finalitzada la legislatura, es mantindran durant el termini de 5 anys, període de prescripció establert per les infraccions establertes a la Llei 19/2013 de transparència.
Destinataris de les dades: Les seves dades seran publicades a la Web corporativa del partit www.socalistes.cat i podran ser cedides per obligació legal.

No està prevista la transferència internacional de dades.

DONACIONS

Finalitats del tractament: gestionar les donacions i aportacions realitzades al partit.
Legitimació: la base legal per al tractament és el teu consentiment, que es considera atorgat en el moment de formalitzar la donació.
Terminis de conservació: les dades personals es conservaran durant el temps estrictament necessari per a la gestió de la relació jurídica derivada de la donació, i sense perjudici de la seva conservació mentre persisteixin les obligacions legals aplicables al PSC.
Destinataris de les dades: la identitat del donant i la quantitat donada o aportada seran comunicades a l’Agència Tributària, al Tribunal de Comptes de l’Estat i davant qualsevol organisme que ens sigui d’obligació, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 8/2007 de finançament dels partits polítics i la Llei Orgànica de Règim Electoral General.

També podran ser comunicades a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial. No està prevista la transferència internacional de dades.

Informació sobre la qualitat de les dades

S’informa als titulars de les dades personals que les dades que recull el PSC són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes, tal i com s’ha exposat a l’apartat anterior, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.
Les dades que es recullen són adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les  quals són tractades («minimització de dades»).

Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com exercir-los?
 • Dret d’accés, rectificació i supressió: el titular de les dades tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a  les quals van ser recollides.
 • Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el titular de les dades podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: el titular de les dades tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD APDCAT ) en el cas que no hagi vist satisfet l’exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a través de correu dpd@psc.cat, identificant a la seva petició la següent informació:

 1. Dades de la persona sol·licitant (nom i cognoms)
 2. Número DNI
 3. Adreça de contacte
 4. Dret que vol exercir
 5. Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, el Partit aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.