Actualitat

Proposta per implementar la coeducació

31 març 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

Coeducar vol dir no només que els nens i les nenes, els nois i les noies, estiguin junts a la mateixa aula i tinguin un currículum igual, sinó educar en els valors de la igualtat i visibilitzar i valorar no només allò que és masculí sinó també allò que és femení. Vol dir desaprendre i aprendre de nou per tal d’identificar els nostres propis biaixos de gènere, qüestionar i reflexionar respecte dels models socials que tenim i els valors que transmetem.

Què és la coeducació i per què ens interessa?

Coeducar vol dir educar des de la igualtat de valors, és a dir, donar el mateix valor a allò que tradicionalment ha estat considerat masculí i a allò que tradicionalment ha estat considerat femení. Vol dir valorar per igual les ocupacions remunerades i el treball de la cura (sense els treball de la cura ningú de nosaltres sobreviuria i, per tant, es competència de totes i tots). Vol dir valorar la valentia tant com la cooperació o l’empatia, valorar per igual les aportacions dels homes i les de les dones.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquesta proposta per implementar la coeducació.