El Codi Penal espanyol, en l’article 31 bis. 5. 3., exigeix que el Model de Compliment normatiu penal prevegi una adequada gestió dels recursos financers per prevenir i detectar immediatament eventuals riscos penals en el si del partit.

Per això, el Consell Nacional del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE), (a partir d’ara “PSC” ) es compromet a desplegar els recursos necessaris per assegurar que el sistema de gestió aconsegueixi el seu objectiu: prevenir la comissió de delictes en l’àmbit de l’entitat, i així ho ha fet constar en l’Acta de data 14 de juliol de 2018, segons la qual s’aprova la implantació del Model de Compliment normatiu penal per part del Consell Nacional.

La correcta gestió dels recursos financers s’ha d’analitzar des de dos punts de vista.D’una banda, implica:

 1. Dotar pressupostàriament la figura de l’ Òrgan de Control Intern dels mitjans humans i tècnics adequats, així com de la infraestructura organitzativa i tecnològica necessària per a un eficaç desenvolupament de les seves funcions.
 2. Destinar recursos per implementar un eficaç canal de denúncies en el qual es comuniquin els incompliments interns o presumptes activitats il·lícites dins de l’entitat, per tal de conèixer-ne les causes i poder gestionar-les.
 3. Destinar recursos per a la divulgació del Model de Compliment normatiu penal a tots els membres del partit.
 4. Destinar recursos al desenvolupament del pla anual formatiu en prevenció de riscos penals i responsabilitat penal de la persona jurídica.

D’altra banda, la correcta gestió dels recursos financers fa referència al fet que el PSC ha d’implicar-se amb una adequada i responsable gestió amb la finalitat d’impedir la comissió dels delictes que han de ser previnguts (art.31bis.5.3 Codi Penal).

Conseqüentment, la gestió dels recursos financers implicarà la implementació, control i supervisió de cada un dels Protocols o Polítiques internes creades i actualment implementades pel PSC a l’efecte de prevenir els riscos penals als quals s’exposa:

 1. Política de Compliment normatiu
 2. Protocol de l’Òrgan de Control Intern
 3. Protocol Canal de denúncies
 4. Política de Confidencialitat
 5. Política d’adopció de decisions fiscals
 6. Política de les TIC
 7. Política de propietat intel·lectual
 8. Política antifrau i anticorrupció
 9. Política de gestió de recursos financers
 10. Protocol de traçabilitat de donacions i subvencions
 11. Política de Protecció de Dades de caràcter personal