I. Introducció

De conformitat amb les exigències recollides al Codi Penal (art.31bis.5.4º), el PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE), (a partir d’ara “PSC” ), ha procedit a la creació d’un Canal ètic de denúncies com a mesura de control d’alt nivell, amb la finalitat que qualsevol membre directe (afiliats, càrrecs electes, públics i empleats ) o relacionat (col·laboradors o proveïdors) pugui comunicar a l’ ÒRGAN DE CONTROL INTERN (a partir d’ara OCI) qualsevol indici o sospita de comissió d’una conducta que pugui suposar:

 • Incompliment de la normativa aplicable, protocols, procediments, i controls interns.
 • Comissió de fets que poguessin ser delictius.

Amb aquesta mesura de control es pretén afavorir la detecció, mitjançant una via de comunicació ràpida i diligent, de successos derivats de la informació rebuda i que puguin suposar una violació greu dels principis ètics, així com de la normativa i de les polítiques, protocols i controls interns per a la prevenció penal; tot plegat, afegint-hi, a més, l’aplicació del present protocol i de les garanties, en cada cas concret, de:

 • Independència en la presa de decisions.
 • Absència de represàlies i confidencialitat per al denunciant.
 • Registre de la denúncia i de les actuacions relacionades.
 • Prevenció de conflictes d’interès en la gestió, anàlisi, investigació i resolució de cadascuna de les denúncies comunicades a través del canal.

II. Objecte del protocol

El present Protocol de canal de denúncies té com a objecte establir el procediment de tramitació de les denúncies que es reben a través del canal, incloent-hi les pautes d’actuació que s’han de seguir des del moment en què el Gestor Extern de canal de denúncies rep la denúncia, fins que se’n dona una resolució, prèvia tramitació i instrucció.

El canal de denúncies es configura com un dels controls claus establerts en el Model de Compliment normatiu penal (a partir d’ara “MCN”) per a la prevenció, detecció i coneixement d’incompliments normatius o il·lícits penals, de manera que les pautes que es recullen en el Protocol han de ser d’obligat compliment ja que reflecteixen el compromís del Consell Nacional i de la Comissió Executiva del partit amb la cultura de l’acompliment normatiu.

D’aquesta manera, el partit proporcionarà els recursos necessaris a l’ OCI per tramitar i resoldre adequadament les denúncies que arribin a través del canal, dotant-lo a més d’autoritat, autonomia i accés a la informació del partit necessària perquè compleixi les seves funcions.

El canal de denúncies és un dels elements essencials que conformen el MCN de l’organització; es configura com un element clau per a la prevenció, detecció i coneixement d’aquells fets i indicis que puguin constituir perjudici ètics, incompliments normatius i indicis penals.

Tots els membres del partit tenen el dret i l’obligació d’informar de possibles incompliments del MCN, protocols i polítiques implementades del partit, i activitats il·lícites que puguin detectar durant l’activitat que desenvolupen en/per/amb el PSC.

III. Protecció del denunciant: confidencialitat i absència de represàlies

La disponibilitat d’accés al Canal de Denúncies per part dels membres del partit com a incentiu per al compliment del seu deure de denunciar incompliments normatius i indicis de comissió de delictes penals per part i de les persones que integren el PSC, va acompanyada de la necessitat de protegir el denunciant. Per a això, s’han d’aplicar les garanties de:

 1. Autonomia i independència de l’ OCI: l’OCI té garantida la seva autonomia mitjançant designació formal, per la qual cosa es compromet a vetllar per la confidencialitat i protecció del denunciant sense admetre pressions ni ingerències dels membres del Consell Nacional, de la Comissió Executiva del partit, ni de qualsevol altra àrea que pogués resultar implicada per la recepció d’una denúncia.
 2. Confidencialitat: tractament confidencial que impedeixi la revelació de dades de caràcter personal, així com qualsevol detall que permetés la identificació del denunciant per part de les persones denunciades, així com per qualsevol membre del partit que no formi part de l’OCI.
 3. Absència de represàlies: la interposició d’una denúncia realitzada amb bona fe, amb independència de l’encert indagatori o preventiu en termes de veracitat, no podrà generar cap represàlia per al denunciant. Tampoc podrà generar pressió, en termes d’assetjament moral o psicològic, amb l’objectiu d’influenciar en el cessament de les acusacions o com a venjança. Es tracta d’un compromís assumit, mitjançant l’aprovació d’aquest Protocol, per l’OCI, el Consell Nacional i la Comissió Executiva del partit.
 4. Protecció del denunciant: l’OCI serà el responsable de vetllar per la protecció del denunciant, garantint la no revelació de la seva identitat i dades personals, així com l’absència de conseqüències negatives per a la realització de la denúncia. En cas que es requereixi al denunciant per a l’aportació de dades o testimonis addicionals de cara a observar la veracitat i gravetat de la denúncia, haurà de fer-ho garantint que tant en el requeriment com en la resposta es mantinguin els nivells de protecció assenyalats anteriorment.
 5. Absència de conflictes: no formarà part de l’ equip d’investigació cap de les persones denunciades i implicades en el contingut de la denúncia, així com altres que fossin identificats inicialment com a implicats en una primera valoració.
 6. Absència de conflictes d’interès en la presa de decisions del Consell Nacional: s’han d’inhibir de la presa de decisions per a la resolució de la denúncia, els membres del Consell Nacional que hi poguessin estar afectats.

IV. Contingut de la denúncia / Comunicació

En les denúncies han de constar les dades del denunciant i els fets denunciats. L’Informe 128/2007 de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, estableix l’exigència que s’identifiqui sempre la persona denunciant. No obstant això, no es podrà informar de la identificació del denunciant al denunciat i la seva identitat s’ha de mantenir amb absoluta confidencialitat.

Les denúncies poden versar sobre qualsevol tipus d’irregularitat, ja es tracti d’un incompliment normatiu, o d’indicis d’un il·lícit penal.

En tot cas, el contingut mínim recomanable és el següent (si no ho fos, s’ha de procurar la seva delimitació en l’obtenció de proves a realitzar per l’ OCI ):

 • Identificació del denunciant (nom complet, DNI i correu electrònic).
 • Perfil del denunciant.
 • Identificació de l’activitat o activitats on s’han produït els fets o on s’ha tingut coneixement dels indicis referenciats.
 • Nom del denunciat.
 • Descripció dels fets.
 • Data en què es van produir els fets.

Per recomanació de l’Agència de Protecció de Dades, és necessària la identificació de la persona denunciant; no obstant això, en aquells casos en què es produeixi una denúncia anònima, els membres de l’ OCI hauran de donar el tràmit necessari a la mateixa per a la determinació de la possibilitat de l’existència de la comissió d’un delicte, sempre que això sigui possible.

Tota denúncia haurà de ser interposada de bona fe.

Amb la recepció de la denúncia, l’OCI procedirà a la realització de totes les actuacions indagatòries o d’investigació necessàries per dilucidar els fets o per a l’obtenció de proves i completar les dades relatives a la denúncia que sigui qualificada com a admesa i procedent.

Qualsevol denúncia que es presenti serà tractada amb totes les mesures de confidencialitat. Únicament podran conèixer el contingut de les denúncies i de les dades del denunciant, el Gestor Extern de canal de denúncies i els membres de l’ OCI i, en tot cas, aquelles persones que els membres indicats considerin que necessàriament han de tenir-ne coneixement.

Les denúncies també podran realitzar-se de forma presencial sempre que se sol·liciti expressament una reunió amb algun dels membres que componen l’OCI.

Per protegir la confidencialitat del denunciant, les reunions o entrevistes amb el denunciant es mantindran amb la màxima discreció i si fos necessari es mantindran fora de les instal·lacions del partit.

V. Canal de Denúncies / Gestió externa

El PSC ha procedit a la implementació d’un canal de denúncies gestionat per un assessor extern especialitzat en la matèria, Assessoria Penal Corporativa (a partir d’ara APC), empresa externa especialitzada en prevenció de riscos penals i assessorament penal a empreses.

Pots accedir al canal mitjançant aquest enllaç.

Es tracta d’un enllaç que permet un accés directe a una plataforma en la qual el denunciant, a través d’un formulari personalitzat per al partit, podrà denunciar la comissió d’incompliments normatius i indicis de comissió d’il·lícits penals.

El Canal de Denúncies compleix amb els principis, procediments i garanties exigits per la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

VI. Procediment de tractament de les denúncies

 1. APC, com a empresa externa i especialitzada, rebrà les denúncies en primer lloc i procedirà al seu registre, filtrat i classificació i posterior-ment remetrà un informe per a cada comunicació en la qual s’indicarà:
  • Si la denúncia està mancada de fonament.
  • Si es refereix a qüestions alienes al canal.
  • Si la denúncia s’emmarca en l’àmbit objectiu del canal.
 2. L’informe serà remès a l’ OCI, excepte en els casos de conflicte d’inte-rès que es solucionarà d’acord amb el punt 7 de present protocol.
 3. Un cop analitzada la situació, l’OCI seguirà el següent procediment:
  • Si manca manifestament de fonament, es procedeix a tancar l’expedient amb l’informe del Gestor Extern. L’expedient serà tractat en la següent reunió de Comitè de compliment normatiu de l’ OCI i s’ha de traslladar el mateix a la Mesa del Consell Nacional en l’informe periòdic corresponent.
  • Si la denúncia es refereix a qüestions alienes al canal de denúncies, es contestarà al denunciant remetent-lo al responsable corresponent per tractar la incidència comunicada, i es procedirà a tancar l’expedient amb l’informe del Gestor Extern i la comunicació al denunciant. L’expedient serà tractat en el següent Comitè de Compliment normatiu de l’OCI i s’ha de traslladar el mateix a la Mesa del Consell Nacional en l’informe periòdic corresponent.
  • Si la denúncia versa sobre un fet propi de l’àmbit objectiu del canal de denúncies, s’adoptaran les següents mesures en funció de la gravetat dels fets:
   • L’OCI procedirà a desenvolupar les pautes d’actuació davant de cada una de les denúncies. Amb aquest objectiu, iniciaran la investigació i procediran a recollir tota la informació i do-cumentació que considerin necessària de qualsevol àrea o divisió, respectant sempre els drets fonamentals de la per-sona denunciada. S’ha de fer una anàlisi d’idoneïtat de les persones que es responsabilitzen de l’anàlisi, investigació i resolució de les denúncies, i en cas que es consideri necessari, aquest equip podrà comptar com a complement necessari i indispensable per salvaguardar la garantia d’independència amb un assessor expert extern per a la investigació i realització del dictamen.
   • Com indica l’Informe 128/2007 de l’AEPD “s’informarà el de-nunciat en el termini més breu possible dels fets denunciats, els destinataris de la informació, i els seus drets en matèria de protecció de dades. No s’informarà de la identificació del denunciant llevat que hi hagués obrat amb mala fe”.
   • En supòsits de gravetat i/o urgència, es convocarà la Comissió per a l’activació de mecanismes de reacció, la regulació es desenvolupa en el Protocol de l’Òrgan de Control Intern, presidida per un representant de la Mesa del Consell Nacional i comptarà amb un expert extern. L’objectiu d’aquesta comissió, en paral·lel amb la investigació, és l’adopció i execució immediata de mesures per fer front a la situació crítica i mitigar-ne les conseqüències.

En la valoració de l’obertura de la investigació de la Denúncia s’hauran de considerar els següents INDICADORS:

 1. El grau de versemblança dels fets i indicis comunicats.
 2. Les conseqüències jurídiques que podrien derivar-se a nivell corporatiu i personal del contingut de la denúncia rebuda.
 3. El dany que pot ocasionar al partit (ja sigui econòmic o reputació) la no realització de la investigació.
 4. Que un dels objectius de les investigacions és millorar el sistema de prevenció.
 5. Que l’efectiva vigència dels principis, polítiques i controls de Compliment normatiu del partit depenen que les seves infraccions siguin sancionades.

Finalitzada la investigació, s’emetrà un INFORME per part de l’ OCI i una PROPOSTA D’ACTUACIÓ amb les conclusions de l’informe i les mesures de resolució (qualificació i determinació de responsabilitats) i de reacció (revisió de sistema, sancions i mesures correctores).

Aquesta Proposta d’Actuació s’elevarà a la Mesa del Consell Nacional i s’informarà a la Comissió Executiva del partit, i serà el primer d’aquests òrgans qui adoptarà la decisió sobre l’aplicació de la proposta d’actuació.

VII. Conflicte d’interès

 • Les denúncies seran remeses pel Gestor Extern de canal de denúncies a l’ OCI i la proposta d’actuació serà remesa per l’OCI a la Mesa del Consell Nacional per a la presa de decisió.
 • En els supòsits en què la denúncia afecti un membre de l’OCI, caldrà que el Gestor Extern de canal de denúncies ho trameti als membres de l’OCI no afectats per la denúncia i la proposta d’actuació serà remesa pels membres de l’OCI no afectats a la Mesa del Consell Nacional per a la presa de decisió sobre la proposta d’actuació.
 • En els casos en què la denúncia afecti tots els membres de l’ OCI serà remesa pel Gestor Extern de canal de denúncies als membres de la Mesa del Consell Nacional, i l’OCI quedarà al marge de tota investigació i proposta d’actuació. Els membres de la Mesa del Consell Nacional seran els que prenguin la decisió sobre la proposta d’actuació.
 • En cas d’afectar la denúncia a membres de l’OCI i als membres de la Mesa del Consell Nacional, la denúncia serà tramesa pel Gestor Extern de canal de denúncies als membres de la Mesa del Consell Nacional no afectats per la denúncia i aquests seran qui prenguin la decisió sobre la proposta d’actuació.
 • En el cas que la denúncia afectés tots els membres de l’OCI i a tots els membres de la Mesa del Consell Nacional serà remesa pel Gestor Extern de canal de denúncies a la persona especialment designada per a la tramitació de les denúncies que afectin membres del Consell Nacional (la presidenta de la Comissió de Garanties Estatutàries del partit), òrgan capacitat per a la presa de decisions en aquesta matèria.

VIII. Informe i registre de les denúncies tramitades

Després de l’aprovació de la proposta d’actuació per part de la Mesa del Consell Nacional i la seva execució per part dels designats per a aquesta funció, l’OCI realitzarà un informe amb l’obertura de l’incident i les accions dutes a terme fins al tancament, a les que tindran accés únicament els seus membres, la Mesa del Consell Nacional i, si escau, la Comissió Executiva.