Aquesta política és d’aplicació a tots els membres del partit, entesos com tota persona que mantingui una relació laboral, orgànica, institucional, d’afiliació, proximitat o col·laboració en algun sentit amb el PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (des d’ara “PSC “) que a efectes del present document rebran el nom de MEMBRES DEL PARTIT.

Durant i després de la finalització de la relació amb el PSC aquestes persones no podran:

  • Utilitzar, cedir, publicar, revelar i/o divulgar cap secret ni informació confidencial per a cap propòsit aliè al PSC;
  • Utilitzar, cedir, publicar, revelar i/o divulgar cap secret o informa­ció confidencial a cap persona;
  • Utilitzar, cedir, publicar, revelar i/o divulgar informació i qualsevol al­tre material que formi part de l’estratègia del PSC, així com qual­sevol tema al qual hagués tingut accés per raó del seu càrrec o funció.

Tota informació relativa al partit que no hagi estat exposada al domini públic pel PSC, ha de ser tractada de forma confidencial pel membre de l’organització. A aquests efectes, la informació confidencial inclou, però no està limitada, als següents aspectes:

  • Llistes de militants /càrrecs orgànics/càrrecs electes i membres del PSC.
  • Detalls de relacions, acords o coneixements que tingui el membre del partit o qualsevol altre membre de l’organització.
  • Qualsevol assumpte relacionat amb les activitats dutes a terme pel PSC i, de forma especial, informació sobre detalls de mètodes, campanyes electorals, comptabilitat i finances, o estratègies, as­pectes retributius, màrqueting, enfocament oferts pel PSC, estruc­tura organitzativa i / o canvis en la mateixa que no siguin els definits pels Estatuts del partit, possibles adquisicions o transicions, o plans de desenvolupament, així com qualsevol informació que pogués ser considerada de caràcter secret, confidencial o sensible.
  • Informació revelada confidencialment al PSC o empresa per un tercer.
  • Informació sobre software o know-how.
  • Qualsevol informació referida al PSC o als seus membres, que es consideri confidencial.

La informació confidencial no inclou informació que sigui general­ment coneguda o fàcilment accessible pel públic, llevat que ho sigui a causa d’un incompliment de les obligacions del membre del partit.

El membre del partit no podrà en cap moment, ni durant ni després de la finalització de la relació que el vincula amb el PSC, esborrar, corrompre o interferir de cap manera cap dada, gravació o informació confiden­cial inclosa en qualsevol format, fins i tot en equips informàtics dispo­nibles, accessibles o que li hagin estat facilitats pel PSC.

En qualsevol moment, durant la vigència de la relació que vincula el membre del partit amb el PSC o després de la seva terminació, el membre del partit revelarà immediatament a l’entitat les claus i contrasenyes rellevants per a accedir a tots els documents actuals així protegits creats o utilitzats per ell durant la vigència de la relació con­tractual en relació amb la finalitat i assumptes del partit.

Tota la informació inclosa en la xarxa corporativa del PSC, de forma està­tica o circulant en forma de missatges de correu electrònic, és pro­pietat del PSC i té el caràcter de confidencial.

Queda terminant prohibida la còpia (utilitzant qualsevol dispositiu d’em­magatzematge extern com disquet, disc dur, CD, DVD, pen drive, etc.) de les bases de dades propietat de PSC o que poguessin ser desenvolu­pades pel partit, així com de projectes, pressupostos, cursos i / o qual­sevol altre tipus de documentació o arxiu que pogués constar en suport informàtic o documental, per a la seva tinença o utilització fora compa­nyia del partit. Així mateix, el membre del partit haurà de complir les disposicions contingudes en la política de les eines informàtiques del partit.

El membre del partit té i assumeix l’obligació de guardar el secret i confi­dencialitat de tota la informació del PSC a la qual tingui accés, es­pecialment la informació relativa a persones físiques recollida en fitxers de dades personals. Aquesta obligació subsistirà fins i tot després de fi­nalitzada la relació que el vinculi al PSC.

El membre del partit no podrà publicar, revelar i/o divulgar a Internet ni en qualsevol tipus de xarxa social (com, per exemple, Facebook, Twitter o Linkedin, entre d’altres), ni en qualsevol altre mitjà de divulgació sigui de la naturalesa que sigui, informació confidencial dels afiliats o projec­tes amb els mateixos o que resultin ser confidencials del PSC sense l’au­torització expressa i per escrit del partit.
Addicionalment, si bé el membre del partit podrà identificar-se en qual¬sevol de les xarxes socials existents com a membre del PSC haurà de deixar constància expressa que les seves opinions s’efectuen a títol personal.

El membre del partit haurà de tornar al PSC, de manera immediata, qual­sevol documentació que li hagi facilitat el partit, en qualsevol tipus de suport i, si escau, les còpies obtingudes dels mateixos, que constitu­eixin informació emparada pel deure de confidencialitat, en el supòsit de finalització de la relació per qualsevol motiu i/o circumstància.

D’acord amb el que assenyala aquesta clàusula, una vegada que ha finalit­zar la relació que vincula el membre del partit amb el PSC, conti­nua sent obligatori tractar amb la confidencialitat deguda la informació relativa al PSC i queda terminantment prohibit gestionar aquella infor­mació o dades que siguin de propietat del PSC i que no estiguin expo­sats al domini públic. Només es permetrà la utilització d’informació del PSC que sigui de domini públic a través d’una comunicació realitzada oficialment pel partit, no considerant així la que hagués estat difosa per algun membre del partit sense l’autorització expressa i escrita deguda.