I. Introducció

De conformitat amb les exigències recollides en el Codi Penal, art.31bis.5, el PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE), (a partir d’ara “PSC”), procedeix a la creació d’un ÒRGAN DE CONTROL INTERN (a partir d’ara OCI).

Les funcions de l’Òrgan de Control Intern estan referides a la participació en l’elaboració, implementació, verificació i actualització dels Models de Compliment normatiu penal (a partir d’ara “MCN”), així com en la seva supervisió i control; de manera que es possibiliti la verificació dels objectius d’eficàcia dels MCN mitjançant l’observança dels requisits definits a l’apartat 5è de l’art. 31 bis de el Codi Penal, que poden sintetitzar-se en els següents:

 • La identificació de les activitats en l’àmbit poden ser comesos els delictes a prevenir (Mapa de Riscos/Identificació de delictes amb més risc de comissió).
 • L’establiment de protocols o procediments adequats per a la prevenció d’aquests riscos.
 • La disposició de models de gestió dels recursos financers adequats.
 • L’establiment en l’entitat de l’obligació d’informar sobre els incompliments del MCN (Canal de denúncies).
 • L’establiment d’un sistema disciplinari sancionador per incompliments del MCN.
 • Realització d’una verificació periòdica del MCN i, si escau, la seva eventual modificació per a la seva adequació o perfecció.

L’Òrgan de Control es configura com un element essencial per a la verificació de la correcta implementació i bon funcionament del MCN. La realització de les funcions de supervisió i control han de servir també per avaluar i reflectir la realitat dels compromisos de compliment del Consell Nacional del Partit, manifestats per les polítiques, protocols i controls definits per a la regulació, supervisió i control de les activitats realitzades en el si de l’organització.

Finalment, i a fi de completar una descripció integral de les responsabilitats dels membres de l’Òrgan de Control, és important esmentar la referència efectuada per la Circular 1/2016 de la Fiscalia per a més precisió sobre aquesta responsabilitat:

Incorre en responsabilitat penal personal, necessàriament, l'òrgan de control que comet un fet delictiu. A més, a l'ostentar l'òrgan facultats d’organització i control dins el partit, aquesta responsabilitat pot ser transferida a la persona jurídica, sempre que es compleixin els requisits de l'article 31. bis. 1 del Codi Penal.

Recíprocament, l’omissió greu de control sobre els seus subordinats també pot portar-li a resultar penalment responsable dels delictes que aquests poguessin cometre, així com a transferir aquesta responsabilitat a la persona jurídica, en el cas que aquesta última no podrà obtenir l’exempció de responsabilitat penal sota cap concepte. L’exposició personal al risc penal de l’oficial de compliment no és superior a la d’altres directius de la persona jurídica.

El Codi Penal requereix que la supervisió i compliment del MCN implementat en el Partit sigui confiat a un òrgan amb poders autònoms d’iniciativa o que tingui encomanada legalment la funció de supervisar l’eficàcia dels controls interns de el Partit.

II. Criteris de configuració de l’Òrgan de Control Intern

Criteris Elements Valorats
Designació i configuració formal de l’OCI
 • Nomenament d’un responsable.
 • Designació i acceptació formal dels membres de l’OCI.
 • Atorgament als membres de l’OCI de poders autònoms d’iniciativa i control.
 • Determinació de l’òrgan com unipersonal o col·legiat.
 • Separació operativa respecte al Consell Nacional.
 • Absència de conflicte d’interès.
 • Partida pressupostària per al desenvolupament de les seves funcions.
 • Comunicació a l’entitat formal i efectiva de l’existència d’un OCI, de les seves funcions i via per accedir-hi.
Perfil personal idoni
 • Experiència professional.
 • Coneixement integral o transversal del Partit.
 • Coneixement de l’organigrama i estructura del Partit.
 • Capacitat d’accés a informació i documentació de tot tipus en el Partit.
 • Honorabilitat, absència d’incidents o antecedents.
 • Formació professional suficient.
 • Formació específica en Compliment normatiu.
 • Absència de conflicte d’interès amb el funcionament i activitats de el Partit o Consell Nacional.
 • Disponibilitat per al desenvolupament de les seves funcions.
 • Aptitud o capacitat per a la supervisió i el control.
 • Aptitud o capacitat per a la coordinació amb els assessors, auditors i suport extern.
Garanties a observar
 • Independència i autonomia.
 • Absència de pressions en el desenvolupament de les seves funcions.
 • Absència de represàlies.
 • Absència de conflicte d’interès.
 • Disposició de mecanismes de reacció i inhibició.
 • Capacitat per a l’avaluació del Model i proposició d’actualització.
 • Capacitat d’iniciativa i realització de propostes de millora.

III. Funcions del Òrgan de Control Intern

 • Impulsar i supervisar la implementació i eficàcia del sistema de gestió de Compliment normatiu penal que sigui conforme als requisits que estableix i l’art.31bis del Codi Penal.
 • Revisió periòdica del sistema de gestió de compliment normatiu, deixant evidència dels resultats de les investigacions i auditories, i informant a intervals planificats o sempre que sigui necessari el Consell Nacional i Comissió Executiva. Assegurar-se que el sistema de compliment penal es revisa a intervals planificats.
 • Informar a tots els col·laboradors, treballadors, membres del Partit, Consell Nacional i futurs de la cultura de compliment d’acord amb la legalitat que se segueix en el Partit i, en concret, de l’existència del MCN i dels protocols implementats, així com de les seves obligacions de compliment.
 • La supervisió i control de l’acompliment del MCN per part dels membres del PSC.
 • La detecció de fallades de funcionament en el MCN i les seves possibilitats de millora.
 • Verificació que les mesures establertes com a existents en l’informe de diagnòstic de riscos penals, confeccionat per la informació rebuda de les persones entrevistades, realment existeixen i estan en funcionament.
 • Comprovació i supervisió de la implementació i aplicació efectiva de les noves mesures implementades al Partit per cada membre del Partit.
 • La valoració de noves activitats susceptibles de produir la comissió de delictes que haurien de ser incorporades al MCN.
 • L’estudi, valoració i establiment de noves polítiques, procediments, controls, mesures i normativa interna per a la prevenció de riscos penals.
 • El seguiment de les decisions preses en matèria de prevenció i de compliment de les normes i procediments instaurats.
 • Assegurar que es proporciona la formació contínua de totes les estructures del Partit, així com garantir la seva pròpia formació.
 • Elaboració d’un mapa de riscos. Emetre un document que reculli expressament les activitats i delictes (riscos) associats, si no és recollit dins de la política de compliment normatiu penal.
 • Contribuir a la identificació de les obligacions de compliment normatiu penal.
 • Col·laborar perquè les obligacions de compliment normatiu penal es tradueixin en polítiques, procediments i processos viables o que s’integrin en les polítiques, procediments i processos existents al Partit.
 • Promoure la inclusió de les responsabilitats de compliment normatiu penal en els processos de gestió d’acompliment.
 • Posar en marxa un repertori d’evidències, és a dir, sistema d’informació i documentació de compliment normatiu penal.
 • Adoptar i implementar processos per gestionar la informació.
 • Assegurar que es proporciona als membres del Partit accés als recursos de compliment normatiu.
 • Proporcionar a l’organització assessorament objectiu en matèries relacionades amb el compliment normatiu.
 • Assegurar-se que hi ha accés a un assessorament professional adequat per a l’adopció, implementació, manteniment i millora contínua del sistema de gestió de compliment normatiu.
 • Realitzar l’auditoria interna.
 • Assegurar-se d’estar correctament i puntualment informat sobre l’acompliment del sistema de gestió de compliment normatiu penal i de la seva millora contínua, incloent-hi totes les no conformitats rellevants, així com de l’estat i resultat de cada investigació, si no hi hagués un òrgan independent (intern o extern) concret per a això, promovent activament una cultura d’informació completa i transparent.
 • Supervisió / verificació de l’eficàcia i idoneïtat dels controls interns.
 • Gestió del Sistema de gestió de Compliment normatiu (CMS). Establir indicadors de compliment normatiu penal, mesurant-lo analitzant-lo per identificar les accions correctives necessàries.
 • Gestió del canal de denúncies i vetllar per la correcta aplicació de les garanties inherents a canal denúncies.
 • Donar el tràmit corresponent a totes les comunicacions rebudes (incompliments i irregularitats), si no hi hagués un òrgan independent (intern o extern) concret per a això.
 • Vetllar pels drets i interessos del denunciant, per la seva confidencialitat i per la prohibició de represàlies per l’ús del conducte de denúncies.
 • L’adopció les mesures preventives oportunes després de la recepció de les denúncies.
 • Propostes i informes eventuals, continus i anuals al Consell Nacional.

IV. Creació de l’Òrgan de Control Intern

Es crea al PSC un ÒRGAN DE CONTROL INTERN (OCI) de caràcter pluripersonal, compost per diversos oficials de compliment.

L’OCI, en el desenvolupament de la funció de supervisió del MPD, serà absolutament autònom i independent, exercirà les seves funcions amb total independència i sense submissió a cap organisme o persona dins el Partit, excepte al Consell Nacional. Especialment, exercirà les seves funcions amb total autonomia respecte a la Comissió Executiva del Partit, amb la qual no mantindrà cap tipus de subordinació o dependència en el desenvolupament de les funcions pròpies de supervisió de l’acompliment del MPD.

En el cas que els membres de l’OCI tinguin conflicte d’interessos entre la seva funció dins d’aquest òrgan i les seves tasques dins del Partit, tindran el deure de comunicar-ho a la Mesa del Consell Nacional per tal d’adoptar les mesures necessàries que garanteixin la seva independència, havent de procedir a la seva substitució en cas de no poder garantir aquesta independència.

Ocuparan el càrrec de membres de l’OCI:

 • Joan Rangel, oficial de Compliment, en qualitat de president de l’OCI, elegit pels òrgans pertinents del Partit.
 • El responsable economicofinancer del Partit.
 • La responsabledels serveis jurídics del Partit.

Els membres que en el futur entrin a formar part del Partit seran informats de l’existència del MPD, així com de la figura de l’OCI.

La funció general i principal de l’OCI és la de coordinació dels diferents recursos existents en el Partit per a la prevenció i detecció de riscos penals a través d’un model descentralitzat en el qual les funcions de control respecte als seus subordinats recauen en cada membre del PSC.

1. Model descentralitzat

A l’entitat s’implementa un MPD i per al seu correcte funcionament es crea l’OCI anteriorment indicat. Tot s’incorpora dins de l’estructura del Partit en un sistema de gestió descentralitzat, el que implica que l’OCI, directament dependent del Consell Nacional, en concret, de la Mesa del Consell Nacional, assumeix la responsabilitat de vetllar per la correcta aplicació i funcionament del MPD, però no per això la resta de membres del Partit queden alliberats de les funcions de control pròpies de la funció que exerceixen.

Els esquemes de reporting del Partit segueixen sent els existents amb anterioritat a la implementació del MPD, el personal de cada àrea reporta al gerent. Així mateix, tots els membres reportaran els fets concernents al MPD i normativa interna a l’OCI i aquest a la Mesa del Consell Nacional.

Així mateix, qualsevol membre intern o extern del Partit podrà interposar denúncies al Canal de denúncies o sol·licitar una reunió amb l’OCI respecte a qualsevol incidència o incompliment del MPD, de la normativa interna o il·lícit que es pugui cometre al Partit.

2. Organigrama

L’OCI jeràrquicament depèn directament del Consell Nacional, reportarà de forma periòdica a la Mesa del Consell Nacional informes relatius al funcionament de Canal de denúncies i el grau de compliment de la normativa interna del Partit i, anualment, mitjançant l’informe anual de compliment.

Es constitueix una delegació de funcions per part del Consell Nacional a l’OCI per a l’exercici de les funcions de coordinació de la supervisió i control de l’acompliment del MPD.

Al la vegada, es produeix una delegació de funcions per part de l’OCI a cada responsable dins de l’organització, que és el responsable en el seu àmbit d’actuació del compliment de la normativa interna en matèria de prevenció i detecció de riscos.

V. Reunions i acords de l’OCI

L’OCI es reunirà amb l’assiduïtat que consideri adient i, al menys, un cop al trimestre en els Comitès de Compliment normatiu. A les reunions trimestrals acudirà un assessor jurídic extern expert en responsabilitat penal de la persona jurídica i Model de Compliment normatiu penal.

De cadascuna de les reunions s’aixecarà una acta amb els acords adoptats pels assistents de manera unànime i es signarà per tots els assistents.

Serà possible la celebració de reunions per mitjans telemàtics.

L’OCI serà l’encarregat de la comunicació amb el Gestor Extern de canal de denúncies.

VI. Informes al Consell Nacional

Els informes es realitzaran a la Mesa del Consell Nacional:

 • Amb caràcter anual (Pla Anual):
  1. Informe Global de la situació de Compliment normatiu.
  2. Resum del funcionament de Canal de Denúncies.
  3. Informe relatiu a les incidències tramitades.
  4. Informe de Recursos per al Funcionament de l’Òrgan de Control i Pressupost del Sistema de Compliment normatiu.
 • Amb caràcter trimestral i facultatiu:
  1. Informe de situació de la funció de Compliment normatiu.
  2. Formació.
 • Eventual: Incidències: un cop produïda una incidència rellevant per a l’eficàcia del MCN, s’haurà de procedir a documentar les accions propostes de reacció a desenvolupat pel Partit per a la seva minoració, cessament o evitació que hauran de ser aprovades per la Mesa del Consell Nacional.

VII. Comissió per l’activació de mecanismes de reacció

Davant la situació d’ una incidència greu i/o urgent a l’entitat, que hagi de ser resolta, si no és possible esperar una decisió de la Mesa del Consell Nacional d’acord amb el procediment ordinari de tramitació d’incidències, l’OCI haurà de convocar la Comissió per a la Determinació de Mecanismes de Reacció.

Tipus de comissió Comissió col·legiada, eventual i extraordinària.
Membres Integrada pels membres de l’OCI, un membre de la Mesa del Consell Nacional i comptarà amb assessorament extern.
Convocatòria La convocatòria correspon a l’ OCI.
Proposta d’actuació En la comissió es procedirà al disseny i elaboració d’un full de ruta acompanyat de mesures i proposta d’actuació.
La proposta d’actuació contindrà una anàlisi de la situació i objectius a complir.
Aprovació i execució La Comissió per a la Determinació de Mecanismes de Reacció té capacitat decisòria en nom de la Mesa del Consell Nacional en supòsits de gravetat i/o urgència.
Execució La Comissió per a la Determinació de Mecanismes de Reacció decidirà les persones encarregades d’executar el pla d’actuació aprovat, els terminis i les maneres de fer-ho.