El PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE), (a partir d’ara “PSC”), assumeix la Protecció de Dades Personals com un dret intrínsec de les persones i per tant cal protegir-lo i respectar-lo, tant de manera interna com externa. És per això que el PSC assumeix com a propis tots els principis rectors establerts en la regulació d’aquesta matèria. Amb aquesta finalitat, el PSC ha adoptat ja les mesures i recomanacions recollides en la normativa de referència en Protecció de Dades per adaptar totes les seves activitatsi processos a les previsions normatives.

El PSC, conscient de l’especial rellevància de la funció social que amb la seva activitat s’exerceix en el marc polític i social i de l’especial sensibilitat de les dades amb els quals treballa, aspira a ser referent en l’assumpció de polítiques i protocols en matèria de Protecció de Dades.

Aquesta política està adreçada a tots els empleats, col·laboradors, càrrecs orgànics i públics, personal en pràctiques i tercers amb accés a Bases de Dades Personals de el partit, així com col·laboradors i tercers amb els quals el PSC estableixi relacions amb incidència en matèria de Protecció de Dades.

Per tal de donar compliment a aquest compromís, el PSC s’ha dotat de:

 • Nomenament de la figura del delegat de Protecció de Dades (DPD) i la seva designació.
 • Submissió a auditories periòdiques externes en matèria de protecció de dades.
 • Canals de contractes i/o introducció de clàusules de confidencialitat en la contractació amb tercers, en relació amb la Protecció de Dades.
 • Formació periòdica al personal amb accés a Bases de Dades Personals.
 • Control periòdic de Registre d’activitats de tractament de Dades Personals.
 • Inserció d’”Avisos Legals” en Protecció de Dades en:
  • Formularis d’afiliació.
  • Declaracions de Béns i Activitats de càrrecs públics i institucionals.
  • Controls d’Accés i Videovigilància.
  • Formulari de Donacions.
  • Comunicacions a Entitats.
  • Sol·licitud de trasllat de l’afiliat.
  • Formularis web.
  • Regulació sobre imatge.
  • Mail corporatiu.
  • Recursos Humans:
   • Model per a treballadors
   • Model becari/col·laboradors
   • Política de Protecció de Dades
   • Manual LOPD
  • Escola Xavier Soto
  • Fundació Rafael Campalans

Amb tot això, el PSC pretén estar constantment alineat amb les prescripcions legals en matèria de protecció de dades, mantenint una actitud proactiva en tots els aspectes de la matèria, auditories, formació a empleats i col·laboradors, implementació de millores tècniques.