I. Propòsit

El present document té per finalitat establir les pautes generals d’actuació de tots els empleats del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE), (des d’ara “PSC”) respecte a les inspeccions que puguin esdevenir, així com a les fiscalitzacions que es donen en el si de l’organització amb l’objectiu de crear una cultura d’actuació d’acord amb la legalitat i evitar així qualsevol tipus de conductes delictives que pogueren donar-se en relació amb aquestes inspeccions.

Això és degut al fet que les persones jurídiques són responsables de complir amb la legalitat, especialment a partir de la reforma duta a terme per la Llei Orgànica 7/2012, de 27 de desembre de 2012 per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, que va introduir per primera vegada a Espanya la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Entre els delictes que tenen prevista l’aplicació de conseqüències accessòries de conformitat amb l’art.129 CP, que comporta per a la persona jurídica penes similars a les previstes per a la responsabilitat penal de la persona jurídica, es troba el delicte de negativa davant d’actuacions inspectores tipificat a l’art.294 CP.

Per això és essencial per a les persones jurídiques que disposin de polítiques que defineixin com actuar davant les diferents inspeccions i fiscalitzacions que es puguin donar a l’entitat:

 • Inspecció de Treball i Seguretat Social
 • Inspecció d’Hisenda
 • Inspecció Ambiental
 • Fiscalització Tribunal de Cuentas
 • Fiscalització Sindicatura de Comptes

En aquesta Política tractarem les inspeccions i fiscalitzacions que es desenvolupen en el si de l’entitat. Igualment, i davant la possibilitat que aquestes es rebin per mitjans electrònics, i que la seva resposta sigui exigida a través dels mateixos mitjans, també els serà d’aplicació les presents pautes.

II. Àmbit d’aplicació

Es disposa de manera taxativa a l’article 39.1 de la Llei 30/1992, de 30 de setembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú: “Els ciutadans estan obligats a facilitar a l’Administració informes, inspeccions i altres actes d’investigació, només en els casos que preveu la Llei. “

La present Política és d’aplicació a tots els empleats i directius.

A conseqüència del principi general que competeix a tot empleat a complir amb les obligacions concretes pròpies del seu lloc de treball, d’acord amb les normes de la bona fe i amb la diligència deguda, ha d’actuar responsablement en el seu lloc de treball.

III. Inspecció de treball i Seguretat Social

La Llei 23/2015, de 21 de juliol (BOE de 22 de juliol), ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, atribueix a la Inspecció de Treball i Seguretat Social la vigilància de l’acompliment de la normativa en l’ordre social. Aquesta normativa és molt àmplia i comprèn, entre altres, les relatives a matèries laborals, de prevenció de riscos laborals, de Seguretat Social i protecció social, col·locació, ocupació, formació professional per a l’ocupació i protecció per desocupació, economia social, emigració, moviments migratoris i treball d’estrangers, igualtat de tracte i oportunitats i no discriminació en l’ocupació, així com totes les altres que li siguin atribuïdes.

La disposició final dotzena del Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte de la covid-19 en els àmbits de transports i habitatge, publicat al BOE de dimecres 8 de juliol, i que entra en vigor el 09/07/2020, atorga a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i al personal funcionari la facultat de vigilar el compliment de les obligacions referents a les mesures d’higiene, protecció de les persones treballadores, adaptació de les condicions de treball, organització dels llocs de treball i ús de les zones comunes en els centres de treball.

Com actuar davant d’una inspecció de treball

L’activitat inspectora es porta a terme per mitjà de les visites d’inspecció al centre de treball i/o requerint a la direcció que aporti els documents i dades necessàries per a comprovar el compliment de la normativa en vigor. En el cas de la visita, els inspectors de Treball i Seguretat Social i els subinspectors laborals estaran obligats a expedir-ne una diligència segons el que preveu l’Ordre ESS /1452/2016, de 10 de juny, per la qual es regula el model de diligència d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social; per la seva banda, l’organització estarà obligada a conservar-les per un període de cinc anys des de la seva expedició. En la visita als centres de treball, l’inspector té atribucions extraordinàries, ja que pot entrar-hi lliurement i sense previ avís. En cap cas es podrà negar l’entrada a la inspecció de treball ni obstruir la seva actuació.
És important que quan es tingui coneixement de la inspecció se n’informi a Gerència i a la persona responsable del Departament de Recursos Humans.

Segons la llei, els empresaris, els treballadors i els representants de tots dos, així com els altres subjectes responsables de l’acompliment de les normes de l’ordre social, estan obligats quan siguin requerits:

 • A atendre degudament els inspectors de Treball i Seguretat Social i els subinspectors Laborals.
 • A acreditar la seva identitat i la de les persones que es troben en els centres de treball.
 • A col·laborar amb ells en ocasió de visites o altres actuacions inspecto-res.
 • A declarar davant el funcionari sobre qüestions que afectin les com-provacions inspectores, així com a facilitar-los la informació i documen-tació necessàries per al desenvolupament de les seves funcions. Les persones que representin els subjectes inspeccionats han d’acreditar documentalment aquesta condició si l’actuació es produís fora del do-micili o centre de treball visitat.

El PSC mostrarà total predisposició a col·laborar amb la inspecció. Es consi-dera obstrucció les accions que pertorbin, retardin o impedeixin a l’inspec-tor l’exercici de la seva activitat:

Es consideren infraccions lleus:

 • Un mer retard en el compliment de les obligacions d’informació, co-municació o compareixença, llevat que aquestes obligacions siguin requerides en el curs d’una visita d’inspecció i es refereixin a docu-ments o informació que hagi d’obrar o facilitar-se en el centre de treball.
 • La manca del llibre de visites al centre de treball. A causa de la pre-visió de l’Ordre ESS/1452/2006, la infracció s’ha d’entendre res-pecte a l’obligació de conservació de la diligència lliurada o remesa al partit durant un termini de cinc anys des de la seva expedició se-gons el que preveu l’article 5 de l’esmentada Ordre.

Es consideren infraccions molt greus:

 • Les accions i omissions de l’empresari, els seus representants o per-sones del seu àmbit organitzatiu que tinguin per objecte impedir l’entrada o permanència en el centre de treball dels inspectors o subinspectors, així com la negativa a identificar-se o a identificar o donar raó de la seva presència sobre les persones que es trobin en aquest centre acomplint qualsevol activitat.
 • La coacció, amenaça o violència establerta sobre els inspectors o subinspectors, així com la reiteració en les conductes d’obstrucció qualificades de greus.
 • L’incompliment dels deures de col·laboració amb els funcionaris de la Inspecció.

Les conductes esmentades són infraccions per obstrucció d’acord amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

IV. Inspecció d’Hisenda

La Llei General tributària es configura com l’eix central de l’ordenament tri-butari, on, a més de recollir els seus principis essencials, es regulen les rela-cions entre l’Administració Tributària i els seus contribuents.

És en la Secció 2a de l’esmentada Llei on es regula el “Procediment d’inspecció”, però ja en l’inici de la Llei, en l’article 29.2.g) s’estableix l’”obligació de facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions administratives”. La persona inspeccionada té dret, tal com es recull en l’article 34.1.ñ) a “ser informat, a l’inici de les actuacions de comprovació o inspecció sobre la na-turalesa i abast de les mateixes […]”.

L’objecte d’aquestes inspeccions és l’obtenció de la informació relacionada amb l’aplicació de tributs, i l’Agència podrà sol·licitar tota classe de dades, informes, antecedents i justificants amb transcendència tributària relacio-nats amb el compliment de les obligacions tributàries.

Com actuar davant d’una Inspecció d’Hisenda

Independentment d’altres formes d’inici de la inspecció d’Hisenda, la inspecció per personació suposa l’inici mitjançant la presentació de l’inspector en les dependències de l’entitat. És necessari que presenti una autorització administrativa del delegat Especial de l’Agència Tributària per a l’accés a les dependències de l’entitat i per al lliurament de la documentació requerida.

És important que quan es tingui coneixement de la inspecció se n’informi al responsable de la gestió economicofinancera del Partit, ja que segons el que preveu l’article 147 de la Llei general tributària, l’inici de la inspecció s’ha de fer en presència de l’obligat tributari. Les restants actuacions que es donin durant el curs de la inspecció poden realitzar-se en presència dels respon-sables dels locals on es personi la inspecció.

El PSC tindrà les següents obligacions respecte a la Inspecció:

 • Atendre la Inspecció i prestar-hi la deguda col·laboració.
 • Comparèixer i aportar la documentació requerida per la Inspecció, sigui ell mateix o mitjançant un representant.
 • Amb caràcter excepcional es pot demanar la compareixença per-sonal de l’obligat tributari quan sigui necessari confirmar l’autenti-citat de certs documents o quan el representant manifesti desco-nèixer les dades sol·licitades.

En cas que s’incomplís la normativa tributària, la llei qualifica de forma uni-tària les infraccions com a lleu, greu o molt greu, en funció de dos criteris, l’ocultació de dades i els mitjans fraudulents. La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària regula en els articles 185 i 186 les sancions que pot afrontar l’entitat:

 • Les sancions pecuniàries de quantia fixa. Són les que s’apliquen a infraccions que no causen un perjudici econòmic a la Hisenda Pú-blica.
 • Les sancions pecuniàries de quantia proporcional. Són les que s’a-pliquen a infraccions que causen perjudici econòmic a la Hisenda Pública i consisteixen en un percentatge aplicat a la base de la sanció.
 • Les sancions no pecuniàries. Es regulen com a sancions accessòries en cas que la infracció tributària es qualifiqui de greu o molt greu i poden consistir en:
  • Pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts pú-blics i del dret a aplicar beneficis i incentius fiscals de caràc-ter pregat durant un termini de fins a cinc anys.
  • Quan la infracció es cometi per persones o autoritats que exerceixin professions oficials a conseqüència de la vulne-ració dels deures de col·laboració, es pot imposar com a sanció accessòria la suspensió de l’exercici de professions oficials, ocupació o càrrec públic per un termini de fins a 12 mesos.

V. Inspecció ambiental

La cada vegada més creixent preocupació per l’impacte en el medi ambient té un clar reflex en el nombre de normatives nacionals i internacionals amb propostes de mesures i també d’obligacions que les persones jurídiques han de complir.

El Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, té per objecte establir sistemes de prevenció amb la finalitat d’assolir una ele-vada protecció de medi ambient en el seu conjunt.

Aquest cos normatiu també regula els mecanismes d’intercanvi d’informa-ció entre els òrgans estatals i les comunitats autònomes, ja que la mateixa Constitució, en el seu article 149 apartat 1 de lletra g), atorga la gestió de les competències sobre protecció de medi ambient a aquestes.

En concret, atès que el PSC té el seu àmbit d’acció a Catalunya, es regirà pel que hi disposen les normes de la Generalitat de Catalunya, i en concret a allò que recull l’Annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que estableix les activitats que queden subjectes a l’acció inspectora.

Com actuar davant d’una Inspecció Ambiental

La funció inspectora es dirigeix i coordina des de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

Els inspectors en l’exercici de les seves funcions disposen de les següents facultats:

 • Accedir en qualsevol moment a la instal·lació, acreditant la seva condició d’autoritat en matèria d’inspecció.
 • Fer-se acompanyar del titular de l’activitat.
 • Practicar les diligències o proves necessàries.
 • Realitzar preses de mostres.
 • Assistir a precintes, tancaments o clausures d’establiments.
 • Requerir informació a titular.
 • Aixecar acta.

El PSC, davant d’una inspecció ambiental, està obligat a:

 • Permetre l’accés a personal inspector.
 • Prestar-hi la col·laboració necessària.
 • Facilitar informació i documentació.
 • Sufragar el cost de les inspeccions.

Les possibles sancions en què es pugui incórrer per incompliment de la normativa ambiental, dependran de si són incompliments poc rellevants o rellevants, imposant mesures de correcció per als primers, i inspecció ambiental addicional per als segons, sense perjudici de la incoació de procediment sancionador.

VI. Fiscalització del Tribunal de Cuentas

La Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, d’ara endavant LOFPP, estableix les normes generals que han de regir el finançament dels partits polítics, les possibles fonts del seu finançament, les obligacions comptables, la fiscalització i control, així com el règim sancionador aplicable a la qual queden sotmesos.

És l’article 16 de la LOFPP el que preveu el control extern a què queda sotmès el partit. Així, atribueix al Tribunal de Cuentas el control de l’activitat economicofinancera dels partits polítics i les fundacions i altres entitats vinculades o dependents d’ells.
D’acord amb aquesta regulació, i en tant el partit és perceptor de les subvencions públiques que preveu l’article 3 de la LOFPP, el Tribunal de Cuentas fiscalitzarà els comptes. Aquesta fiscalització també s’estendrà a la fiscalització de la legalitat dels recursos públics i privats dels partits polítics, així com a la regularitat comptable de les activitats economicofinanceres que realitzen i a l’adequació de la seva activitat economicofinancera als principis de gestió financera que siguin exigibles conforme a la seva naturalesa.
Igualment, i per als processos electorals a Corts Generals i municipals, el Partit remetrà la comptabilitat electoral al Tribunal de Cuentas per a la seva corresponent fiscalització segons els terminis que determina la LOREG i atenent, en tot cas, a les instruccions que el Tribunal de Cuentas hagi dictat per a aquest procés electoral.

Com actuar davant la fiscalització del Tribunal de Cuentas

Per a la corresponent fiscalització, el responsable de la gestió economicofinancera del partit remetrà els comptes anuals consolidats al Tribunal de Cuentas abans del 30 de juny de l’any següent a què es refereixen.

Segons el que preveu la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, és al Tribunal de Cuentas a qui li correspon la fiscalització de l’activitat economicofinancera dels partits polítics inscrits en el Registre de Partits Polítics del Ministeri de l’Interior, així com la de les fundacions i altres entitats vinculades o dependents d’ells.

En aquesta comesa, l’esmentada norma, preveu que el Tribunal de Cuentas pugui exigir la col·laboració de totes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que estaran obligades a subministrar-totes les dades, estats, documents, antecedents o informes sol·liciti relacionats amb l’exercici de les seves funcions fiscalitzadora o jurisdiccional.

A més de la remissió de la documentació comptable, la fiscalització també es porta a terme a través de visites de la Secció de fiscalització de partits polítics del Tribunal de Cuentas a la seu del Partit a efectes de tenir accés a documentació que considerin oportuna per elaborar els informes de fiscalització.

El PSC tindrà les següents obligacions respecte a aquestes visites fiscalitza-dores:

 1. Atendre el Tribunal i prestar-hi la deguda col·laboració.
 2. Comparèixer i aportar la documentació requerida pel Tribunal.
 3. Proporcionar totes les dades, estats, documents, antecedents o in-formes sol·liciti relacionats amb l’exercici de les seves funcions fis-calitzadora o jurisdiccional.

El PSC ha d’atendre a la normativa de fiscalització. En aquest sentit,

 1. Es considera infracció molt greu l’incompliment durant dos exercicis con-secutius o tres alterns de l’obligació de presentar els comptes anuals en el termini previst a l’article 14. Sis LOFPP o la presentació de comptes incom-pletes o deficients que impedeixin al Tribunal de Cuentas dur a terme la seva comesa fiscalitzadora.
 2. Es considera infracció greu l’incompliment de l’obligació de presentar els comptes anuals, la presentació de comptes incomplets o deficients que im-pedeixin al Tribunal de Cuentas dur a terme la seva comesa fiscalitzadora durant un exercici.

VII. Fiscalització de la sindicatura de comptes

L’article 4.2 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes estableix que els partits polítics i les associacions i les fundacions sotmeses al protectorat de la Generalitat i vinculades als partits polítics han de presentar la seva comptabilitat a la Sindicatura de Comptes en el termini de sis mesos a comptar des del tancament de cada exercici.

Segons la Llei 18/2010, de 7 de juny, correspon a la Sindicatura de Comptes fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals l’àmbit que se circumscriuen a Catalunya, així com la comptabilitat i l’activitat economicofinancera dels partits polítics, les federacions i les agrupacions d’electors que participen en aquests processos, d’acord amb la normativa reguladora del finançament dels partits polítics.

És basant-se en aquesta regulació que el Partit quedarà obligat, segons els terminis que determina la LOREG, a remetre la comptabilitat electoral a la Sindicatura de Comptes atenent les instruccions que aquesta hagi dictat.

El Partit té el deure de col·laborar i subministrar totes les dades, documents antecedents o informes que la Sindicatura de Comptes els sol·liciti. Així mateix, la Sindicatura, en virtut d’aquesta obligació de col·laboració, pot obtenir directament de qualsevol entitat, persona física o jurídica, sigui pública o privada, la informació i la documentació que necessiti i que estigui relacionada amb els treballs que té encomanats.

Com actuar davant la fiscalització de la Sindicatura de Comptes

El Partit té el deure de col·laborar i proporcionar totes les dades, documents antecedents o informes que la Sindicatura de Comptes li sol·liciti. Així mateix, la Sindicatura, en virtut d’aquesta obligació de col·laboració, pot obtenir directament de qualsevol entitat, persona física o jurídica, sigui pública o privada, la informació i la documentació que necessiti i que estigui relacionada amb els treballs que té encomanats.