I. Introducció

Per mitjà d’aquest protocol el PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE), (a partir d’ara “PSC”), pretén implementar una sèrie de mesures destinades a prevenir i evitar la comissió de delictes relacionats amb el frau, l’estafa i la corrupció, amb independència que ja estigui prevista la responsabilitat penal de la persona jurídica per a aquests delictes.

I.I. Objectius

El PSC assumeix el compromís de crear una cultura ètica i d’absoluta transparència en la que es formi tot el personal i persones que col·laboren amb el Partit de la manera apropiada per poder prevenir i detectar el frau i la corrupció.

El frau s’ha convertit en un risc corporatiu, pot ser realitzat de forma intencionada mitjançant la manipulació, falsificació o alteració de registres o documents, malversació d’actius, eliminació o omissió d’efectes de determinades transaccions, en els registres o documents, el registre de transaccions sense suport i la mala aplicació de polítiques comptables.

El PSC, conseqüent amb aquesta realitat, ha decidit que el Consell Nacional capaciti l’organització per anticipar-se a aquest tipus d’esdeveniments i estar preparada per a la seva adequada gestió. Això s’aconsegueix a través de la implementació de bones pràctiques en el Partit, la creació d’un ambient ètic de treball i d’autocontrol.

I.II. Àmbit d’aplicació

L’aplicació del present protocol s’ha de dur a terme per part de tots els membres de PSC, amb independència del seu nivell jeràrquic dins del Partit, inclosos els col·laboradors.

I.III. Definició de frau i de conducta irregular

El frau es defineix com qualsevol acció comesa intencionadament per obtenir guanys de forma il·lícita o il·legal. La conducta irregular és un concepte més ampli que abasta qualsevol incompliment de lleis, regulacions, polítiques internes i expectatives de la societat de la conducta ètica del Partit. En conjunt, tots dos conceptes abasten les següents categories de riscos que poden menyscabar la confiança el públic i malmetre la reputació i la integritat del PSC:

 • Informació financera fraudulenta.
 • L’apropiació indeguda o ús indegut de recursos financers i altres béns (malversació de fons, remuneracions falses, furts o apropiacions, fraus en compres i aprovisionaments, falsificacions…).
 • Ingressos o actius obtinguts mitjançant accions fraudulentes o il·lícites (pràctiques comercials enganyoses, falsificació d’ingressos…).
 • Evasió de despeses o passius mitjançant actes fraudulents o il·lícits (fraus fiscals, falsificació de dades, etc….).
 • Corrupció: oferir, sol·licitar, lliurar o rebre, béns en diners o en espècie, en serveis o beneficis, a canvi d’accions, decisions o omissions. O acceptar obsequis, per a l’empleat, càrrec orgànic, electe o institucional, o els seus familiars, el tipus i suma dels quals hagin estat o expressament prohibides pel Partit.
 • Falsedats: creació, eliminació, modificació, alteració o divulgació de qualsevol tipus d’informació que pugui distorsionar la realitat.
 • Altres conductes irregulars (conflicte d’interès, abús d’informació privilegiada, discriminació, vulneració de secrets del Partit, infraccions mediambientals, etc.

El PSC té la voluntat de reforçar l’ètica com a valor, la qual cosa implica que la seva gestió sigui executada dins dels estàndards de transparència i bones pràctiques dins del Partit, i incorporar una cultura de prevenció i administració d’accions fraudulentes.

Amb l’objectiu de fomentar una cultura de no tolerància a el frau, s’han desenvolupat les mesures que pots consultar a continuació.

II. Mesures per la gestió de riscos

Una estratègia de gestió de riscos de frau que sigui efectiva i orientada al Partit ha d’incloure controls que, de manera conjunta, estiguin orientats a tres objectius:

 • Prevenció: per reduir les probabilitats de frau i conductes irregulars.
 • Detecció: per descobrir els fraus i les conductes irregulars quan es produeixin.
 • Resposta: per adoptar mesures correctives i reparar els danys provocats pel frau o la conducta irregular.

Per això, el PSC ha adoptat les següents mesures:

II.I. Mesures per evitar el frau

 1. L’ÒRGAN DE CONTROL INTERN (a partir d’ara “OCI”) posarà a disposició dels membres del PSC cursos i mitjans de formació per a controlar aquelles situacions en què pugui existir frau, també facilitarà la formació adequada per capacitar els seus membres en la prevenció del frau.
 2. El PSC vetllarà per una actuació regida per la màxima transparència, tant a nivell administratiu, com en els mecanismes i processos de presa de decisions.
 3. Quan un membre del PSC tingui una sospita que es pogués estar portant a terme un frau en algun dels departaments i / o serveis, haurà de notificar a l’ OCI mitjançant l’ús de canal de denúncies.
 4. El PSC ha de supervisar que els treballs que realitzen els seus membres en l’àmbit del Partit es realitzin amb la màxima transparència i bona ètica professional.
 5. L’OCI adoptarà mesures de control del frau per disminuir aquells riscos que pogués haver-hi en algunes àrees del Partit i, en aquest sentit, podrà reunir-se amb total llibertat amb tots els membres que estimi oportuns.
 6. El PSC vetllarà perquè la informació que es faciliti sigui en tot moment real i en cap moment puguin resultar enganys a fi d’aconseguir més beneficis o guanyar una credibilitat falsa davant dels votants.
 7. Tota persona vinculada al Partit que tingui coneixement de qualsevol acció defraudadora podrà utilitzar el canal de denúncies que té a la seva disposició.
 8. Els membres del Partit es podran reunir amb l‘OCI, sempre que ho estimin oportú per comunicar qualsevol acció defraudadora.
 9. En el cas que l‘OCI obri un expedient per una possible estafa o frau, es tractarà amb la màxima confidencialitat i anonimat del denunciant.

Mesures per evitar el frau a la hisenda pública i la seguretat social

 1. El Departament de Finances i Administració del PSC, trimestralment s’encarregarà de demanar el document conjunt que certifiqui estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 2. El Partit se sotmet anualment a una auditoria per part de Tribunal de Comptes.

II.II. Mesures per a evitar la corrupció

 • Política sobre la recepció de regals:
  1. Qualsevol persona que formi part de PSC haurà d’adoptar totes les mesures que siguin necessàries a fi d’evitar qualsevol situació de suborn o corrupció entre particulars, consistent en l’acceptació de donacions i regals injustificats. Així mateix, està prohibit i serà igualment sancionable, qualsevol conducta d’incitació, ajuda o autorització relacionada amb les conductes corruptores anteriorment descrites.
  2. Les persones que formen part del PSC poden rebre regals. Si el valor d’aquests regals és inferior a 50 euros i tenen una finalitat promocional, no es precisarà de cap consentiment per acceptar-los. No obstant això, si la quantia del regal excedeix els 50 euros, s’ha de justificar com un cas excepcional davant de l’OCI i aquest haurà de donar l’autorització per escrit per a la seva acceptació.
  3. Sempre que es rebi un regal, independentment de la persona que el lliura/ rep i o el valor que pugui tenir, s’ha d’enviar un correu electrònic a l’ OCI informant dels punts següents:
   • Nom de la persona que ha fet el regal.
   • A qui va dirigit el regal.
   • Contingut.
  4. Està prohibida la recepció dels següents regals:
   • Diners (sigui quina sigui la forma en la que es lliura)
   • Aquells que puguin estar fora de context dins de l’àmbit del Partit i que transgredeixin els criteris d’adequació social.
   • Substàncies prohibides.
  5. Mai s’acceptaran regals que tinguin o puguin tenir com a finalitat la realització d’un treball amb caràcter preferencial (ex. O n servei més ràpid o saltant-se el protocol normal), o aquells regals que puguin afectar les preses de decisions en l’àmbit normal del Partit (ex. que s’apliquin unes condicions més favorables a un proveïdor respecte als altres).
  6. En el cas que un membre de l PSC rebi un regal que reuneixi les condicions anteriors, haurà de tornar-lo de la mateixa manera que ho va rebre. En el cas que li resulti impossible o que provoqui inco-moditat, caldrà informar-ne l’ OCI de manera immediata.
  7. En el cas de les invitacions a esdeveniments que no estiguin relacionades amb l’àmbit del Partit, independentment del seu valor, no podran ser acceptades.
 • Política sobre la realització de regals, despeses d’hospitalitat i viatges:
  1. Es poden fer regals o altres formes d’hospitalitat sempre que tinguin fins promocionals i en conseqüència satisfacin l’interès que pugui tenir el PSC.
  2. Els empleats de l PSC podran realitzar regals amb un va-lor unitari inferior a 5 euros, sempre que tinguin una finalitat relaci-onada amb el Partit, sense necessitat de previ consentiment. En cas que el regal tingui un valor unitari superior als 5 euros, es precisarà de l’aprovació per part de l’ OCI. En casos excepcionals, es podran realitzar regals superiors a 50 euros, sempre que es justifiqui davant l’OCI i aquest concedeixi l’autorització pertinent per escrit, sempre que no es faci més d’un regal al mateix destinatari a l’any.
  3. Per a les diferents formes d’hospitalitat que poguessin donar-se (invitacions a dinars, sopars, etc), no podran tenir un valor superior als 50 euros, incloses les begudes, i sempre que no es convidi la mateixa persona més d’un cop a l’any, sota la supervisió de l’ OCI. Per a despeses d’hospitalitat amb un valor superior als 50 euros, es requerirà l’aprovació per escrit de l’ OCI.
  4. Sempre que s’hagi de fer un viatge de negoci, s’haurà de contractar un hotel de categoria mitjana (4/3 estrelles). Quant als costos de desplaçament, només es permet l’ús de la primera classe en situacions excepcionals lligades a la disponibilitat de les reserves en el moment d’efectuar-les, però la forma habitual de desplaçament serà mitjançant reserva en classe turista, excepte si el desplaça-ment és transatlàntic, que podrà ser en preferent.
  5. Quan l’OCI autoritzi la realització d’un regal ho farà atenent la pre-missa que sempre haurà de ser socialment adequat amb l’activi-tat del PSC.
  6. Tampoc es podran fer regals que puguin tenir la consideració de suborn o pagament indegut per obtenir avantatges injustificades i / o tractaments especials injustificats.
  7. En cap cas es podran fer els següents regals:
   • Diners en efectiu o en qualsevol altra forma, ja sigui per transferència bancària, xec, etc.
   • Regals que creïn una mala imatge del PSC.
   • Regals que es considerin inadequats socialment o que superin els límits especificats sense la deguda autorització.
   • Invitacions obscenes o fora de context.
  8. Els regals s’hauran de lliurar directament a la persona que els hagi de rebre, no es podrà utilitzar intermediaris o actuacions de tercers.
  9. Qualsevol dubte d’interpretació o del marc en què és procedent o no el fer un regal, s’haurà de contactar per escrit amb l’OCI per tal que puguin resoldre els seus dubtes i avaluar la procedència o no del regal.

III. Estructura de govern

III.I. Consell Nacional

El seu paper és fonamental, ja que són els responsables d’implementar la filosofia antifrau i anticorrupció i predicar amb l’exemple, demostrant que el Partit compta amb un sòlid suport del més alt nivell per al desenvolupament de pràctiques polítiques, responsables i ètiques.

Han de garantir que el Partit disposi de programes i controls per abordar els riscos derivats de les seves males actuacions, i que aquests controls siguin efectius.

A efectes pràctics, pot delegar les seves tasques de supervisió del frau i gestió de riscos per conductes irregulars a l’ OCI del Partit.

III.II. Òrgan de Control Intern

Aquest òrgan realitzarà:

 • La revisió i discussió d’assumptes sorgits durant l’avaluació de riscos de frau i amb conductes irregulars del Partit.
 • L’establiment de procediments per a la recepció i gestió de consultes o preocupacions relatives a temes qüestionables d’auditoria o comptabilitat.

IV. Règim disciplinari

La infracció de les instruccions contingudes en el present protocol constituirà falta molt greu i, en atenció al règim sancionador intern, serà susceptible de la imposició de la sanció que correspongui a la conducta.

V. Denúncies / mecanismes de reacció

Tot membre relacionat amb el Partit que detecti l’incompliment de qualsevol norma del present protocol ha de denunciar al canal de denúncies habilitat pel Partit.

Sempre que es detecti qualsevol pràctica contrària a aquest protocol, el Partit aplicarà els mecanismes de reacció previstos en el Protocol de funcionament de l’Òrgan de Control i de Canal de Denúncies aprovat.

VI. Revisió i actualització

La present política s’ha de revisar i, en cas que sigui procedent, actualitzar anualment, així com sempre que s’apreciï un risc que no havia estat previst, per exemple, en cas d’utilització de noves fórmules corruptes que no hagin estat avaluades.

A més, sempre caldrà revisar-la i actualitzar-la quan es detecti la possible existència de conductes corruptes, així com quan s’iniciï un procediment judicial o investigador per pràctiques que puguin ser constitutives de corrupció. En aquests casos, a més caldrà valorar les noves mesures a implantar per evitar que es puguin cometre pràctiques corruptes en el si del Partit.

Aquest Protocol ha estat aprovat per la Comissió Executiva del Partit i el Consell Nacional, i caldrà informar de les conclusions de qualsevol revisió, tant a la Comissió Executiva del Partit com al Consell Nacional i qualsevol modificació o actualització s’ha de sotmetre a l’aprovació expressa d’aquests organismes.

I, si escau, la Comissió Executiva.