El PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (a partir d’ara “PSC”), realitza la seva activitat en compliment de totes les lleis i reglaments pertinents i implementa directrius, polítiques i procediments interns que garanteixen que aquestes lleis i reglaments es segueixin complint.

El PSC identifica, gestiona i comunica al Consell Nacional, la Comissió Executiva del PSC i a la Gerència, el risc d’incompliment penal que ha de ser previngut.

El comportament inadequat d’ una sola persona que tingui relació o realitzi funcions per al PSC pot potencialment malmetre la seva imatge i reputació en un espai temporal molt curt. És per això que hem de prevenir i evitar de manera activa aquesta possibilitat. Amb aquest objectiu, es requereix a tota persona que mantingui una relació laboral, orgànica, institucional, d’afiliació, proximitat, o col·laboració en algun sentit amb el PSC, el seu compromís i implicació per tal de facilitar que duguem a terme les nostres activitats amb el ferm compromís de complir amb la legislació i regulació vigents, els nostres principis ètics, estatuts, Codi Ètic, els nostres protocols i les nostres polítiques internes, així com amb els procediments i controls establerts al PSC.

La finalitat de la present Política és posar en coneixement dels membres del PSC, així com dels tercers, un missatge rotund d’oposició a la comissió de qualsevol acte il·lícit, penal o de qualsevol altre tipus. En cap cas està justificada la comissió d’un delicte per part del PSC, ni en el cas que aquesta actuació produís, aparentment, un benefici de qualsevol classe per al PSC. Així mateix, el PSC està disposat a combatre aquests actes i a prevenir un eventual deteriorament de la seva imatge i el seu valor reputacional.

Aquesta Política de Compliment normatiu constitueix el marc de referència del Model de Compliment Normatiu existent en el PSC, que és conegut per tot el Partit i impulsat per la Comissió Executiva del PSC i elConsell Nacional.

Per què un Sistema de Gestió de Compliment normatiu?

El PSC compta amb un Sistema de Gestió de Compliment normatiu que compleix els requisits mínims, exposats al llarg d’aquest document, i és congruent amb les finalitats del PSC.Per establir un Sistema de Gestió efectiu, el PSC té en compte els següents passos:

 • Identifica i avalua els riscos;
 • Desenvolupa mesures preventives;
 • Implementa;
 • Detecta, respon i segueix l’efectivitat;
 • Realitza informes;
 • Millora contínua del seu Sistema de Gestió.

El Compliment normatiu Penal és el resultat del compromís per part del PSC amb els seus objectius a través del compliment dels requisits que a continuació s’exposen:

I. Compromís

El compliment comença per la cúpula del PSC.

El Consell Nacional i la Comissió Executiva del PSC han assumit el compromís de crear al PSC un entorn de compliment, basat tant en el respecte a la normativa vigent (legislació general i sectorial, així com normes i procediments interns), com en l’exigència de comportaments ètics, responsables i diligents a tots els integrants del Partit i dels tercers amb els quals es relaciona.

Aquest entorn i cultura de compliment inclou, però no es limita, a la prevenció de delictes, abastant al mateix temps, objectius ètics i de gestió diligent i responsable.

Així mateix, el Consell Nacional juntament amb la Comissió Executiva del PSC són responsables de desenvolupar i implementar un Sistema de Gestió de Compliment normatiu basat en l’aplicació de polítiques i procediments adequats que garanteixen el compliment de totes les lleis i reglaments aplicables.

El nomenament d’un Òrgan de Control Intern (OCI) no eximeix el Consell Nacional i la Comissió Executiva del PSC de la seva responsabilitat última d’establir un Sistema de Compliment normatiu penal efectiu.

El Consell Nacional i la Comissió Executiva del PSC comuniquen el seu ferm compromís amb el compliment normatiu penal i compleixen amb els requisits d’aquesta política de Compliment normatiu i del Sistema de gestió de Compliment normatiu penal implantat.

El PSC està compromès amb la millora contínua del Sistema de gestió de Compliment normatiu penal.

Així mateix, el Consell Nacional juntament amb la Comissió Executiva del PSC ha assumit l’obligació de prevenció, control i gestió en matèria de compliment normatiu i responsabilitat penal del PSC, com a camí cap a la implantació d’una veritable cultura ètica, sota el principi de proporcionalitat.
A aquest efecte, el Consell Nacional del PSC assumeix l’obligació i responsabilitat de:

 • Establir i defensar que les actuacions dels membres de l’organització siguin conformes a l’ordenament jurídic en general i en particular al de naturalesa penal.
 • Adoptar, implementar, mantenir i millorar el sistema de gestió de Compliment normatiu penal.
 • Dotar el sistema de gestió de Compliment normatiu penal, i en concret l’òrgan de Compliment normatiu penal, dels recursos financers, materials i humans adequats i suficients per al seu eficaç funcionament.
 • Fixar i aprovar la política de Compliment normatiu penal de l’organització.
 • Assegurar que s’estableixen els procediments per al procés de formació de la política de Compliment normatiu penal, de presa de decisions i de la seva execució, promovent una cultura de Compliment normatiu que garanteixi alts estàndards ètics de comportament.
 • Comunicar la política de Compliment normatiu penal amb un llenguatge i idioma adequat als membres de l’organització.
 • Establir un òrgan de Compliment normatiu penal, assegurant que no tenen conflicte d’interessos i demostren tenir integritat i compromís amb el Compliment normatiu penal.
 • Assegurar que s’informa de manera correcta i puntual de l’acompliment del sistema de gestió de Compliment normatiu penal i de la seva millora contínua, incloent-hi totes les no conformitats rellevants, promovent activament una cultura d’informació completa i transparent.
 • Tenir coneixement dels resultats de les auditories.
 • Rebre còpia de les revisions del sistema de Compliment normatiu penal realitzades per l’òrgan de Compliment normatiu penal i l’alta direcció, així com la documentació de l’evidència dels resultats obtinguts.
 • Examinar periòdicament el sistema de gestió de Compliment normatiu penal, amb base a la informació proporcionada per l’òrgan de Compliment normatiu penal i l’alta direcció i qualsevol altra informació que pugui sol·licitar i obtenir, modificant-la quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, o es produeixin canvis en l’organització, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada que ho faci necessari, deixant evidència dels resultats de la revisió realitzada.

II. Ordre del dia del consell nacional

El compliment normatiu penal és una matèria habitual a l’ordre del dia de les reunions del Consell Nacional i la Comissió Executiva.

III. Àmbit d’aplicació

Aquesta política és aplicable a tots els membres que integren el PSC (a partir d’ara “Partit”), independentment de la seva ubicació territorial, fins al dia de la seva derogació.

El PSC compta amb un model de govern segons el qual tenen atribuïda la responsabilitat del seu control ordinari a través del Consell Nacional, la Comissió Executiva i la Gerència, amb la supervisió de l’ Òrgan de Control Intern, que asseguren la implementació i el seguiment dels principis d’actuació recollits en aquesta Política per a la prevenció de delictes, sense perjudici de l’adequada coordinació a tots els nivells.

IV. Obligacions i responsabilitats del Consell Nacional i la Comissió Executiva

 • Cooperar activament en la implementació d’una cultura de compliment.
 • Conèixer i transmetre a les persones que en depenen tota la normativa aplicable a la seva activitat professional en el Partit, inclosos els processos i procediments interns.
 • Complir i fer complir a les persones que en depenen tota la normativa i processos en matèria de compliment.
 • Realitzar activitats de formació i supervisió en matèria de compliment del conjunt de persones que formen part del Partit.
 • Identificar els riscos d’incompliment de les normes en la seva activitat.
 • Assegurar que els processos relacionats amb les conductes legals es posin en coneixement del conjunt de persones que formen part del Partit.
 • Formar els seus subordinats en les polítiques i normes aplicables a la seva activitat.
 • Implementar les mesures de mitigació i control de riscos.
 • Promoure sistemes de millora contínua en els processos.
 • Prendre les mesures correctives oportunes.
 • Notificar els incidents esdevinguts en matèria de compliment.
 • Prendre les mesures disciplinàries adequades als incidents ocorreguts.
 • Promoure la millora contínua i donar suport als diferents rols de gestió.Fomentar l’ús de procediments per detectar conductes potencialment delictives que puguin afectar l’organització i les seves activitats.
 • Garantir que cap membre de l’organització és objecte de represàlies, discriminació o sanció disciplinària per comunicar de bona fe violacions, o sospites fonamentades de violacions de la política de Compliment normatiu penal, o per refusar participar en actuacions delictives, inclús si això condueix a qualsevol tipus de pèrdua per l’organització. No prendre represàlies contra les persones integrants del Partit que posin de manifest algun incompliment o incident.
 • Assegurar estar correctament i puntualment informats sobre l’acompliment del sistema de gestió de Compliment normatiu penal i de la seva millora contínua, incloent-hi totes les no conformitats rellevants, promovent activament una cultura d’informació completa i transparent.

V. Obligacions de Gerència

 • Cooperar activament en la implantació d’una cultura de compliment.
 • Conèixer i transmetre a les persones que en depenen, tota la normativa de compliment aplicable a la seva activitat professional en el Partit.
 • Complir i fer complir a les persones que hi depenen tota la normativa i processos en matèria de compliment.
 • Realitzar activitats de formació i supervisió en matèria de compliment de les persones que en depenen.
 • Identificar riscos i implementar mesures de control i correctives.
 • Promoure sistemes de millora contínua dels processos.
 • Notificar les incidències en compliment que siguin detectades.
 • No prendre represàlies respecte dels integrants del seu equip que posin de manifest algun incompliment.

VI. Obligacions dels afiliats

 • Complir la normativa vigent: legislació general, sectorial, codis, normes, polítiques i procediments interns del Partit.
 • Posar en coneixement de l’OCI els incompliments o incidents dels que tingui coneixement.

VII. Òrgan de Control Intern (OCI)

Amb l’objectiu d’executar les funcions de prevenció, control i gestió en matèria de compliment normatiu i responsabilitat penal del Partit, s’ha creat, com a mesura organitzativa i de control, un Òrgan de Control Intern que és el responsable de la implementació del model de Compliment normatiu en el Partit a nivell operatiu i funcional, i l’encarregat de la supervisió del seu funcionament i compliment, propostes de millora, amb l’obligació de reportar al Consell Nacional i la Comissió Executiva del Partit qualsevol incompliment que s’observi i del qual en tingui coneixement.

S’ha creat un Òrgan de Control Intern format per:

 • Joan Rangel, Oficial de Compliment, nomenat pel 14è Congrés del PSC
 • David Fuentes, en qualitat de Responsable economicofinancer del Partit.
 • Víctor Francos, en qualitat de Responsable dels serveis jurídics del Partit.

L’Òrgan de Control Intern reuneix els següents REQUISITS:

 • Ha rebut formació adequada en matèria de responsabilitat penal de la persona jurídica i té ple coneixement del Model de Prevenció de Delictes implementat al Partit.
 • Té un coneixement complet de l’estructura organitzativa del Partit.
 • Autonomia i independència. Hi té atribuïts poders autònoms, disposa de mitjans tècnics i recursos materials i humans suficients. Així mateix, té accés a tots els processos, informació interna i totalitat de les activitats que sigui necessaris.
 • Ocupa una posició diferenciada en el Partit i disposa de mecanismes específics de comunicació amb el Consell Nacional.
 • Té accés al Consell Nacional i podrà ser convocat a participar-hi en reunions i comitès.
 • Per a la realització de les seves funcions s’ha dotat dels recursos financers adequats i suficients per aconseguir els seus objectius, en funció de la mida del Partit, la seva naturalesa, consignant específicament en els pressupostos del Partit.

Les seves FUNCIONS principals consisteixen en:

 • Supervisió del funcionament i compliment del Model de Compliment normatiu. L’Òrgan de Control Intern ha de verificar que tots els mecanismes encarregats de detectar els possibles riscos funcionen correctament, realitzant inspeccions internes quan es consideri necessari, realitzant entrevistes als membres o tercers, assessorant en matèria de compliment normatiu per a la presa de decisions per part de l’organització o quan s’hagin de realitzar operacions de cert risc o grans dimensions. L’OCI ha de garantir l’aplicació de polítiques i procediments adequats. I ser la persona de contacte si els membres del Partit desitgen plantejar preguntes sobre assumptes de Compliment normatiu, incompliments del Codi de conducta o possibles il·lícits.Si es sospita d’un problema de incompliment, ha d’investigar l’assumpte i garantir que siguin resolts, garantint que l’informant no pateixi represàlies. Així com responsabilitzar-se de proposar auditories de compliment al Consell Nacional i la Comissió Executiva ; elaborar informes periòdics o en situacions específiques per al Consell Nacional i la Comissió Executiva del Partit i mantenir una línia de comunicació amb la alta Direcció del Partit.
 • Deure de formació i comunicació. Per al correcte funcionament del Model de Compliment normatiu penal, els membres del Partit han de saber com actuar davant de certes situacions que podrien generar riscos. Per això, l’Òrgan de Control Intern ha de posar en coneixement dels membres del Partit la importància de la cultura de compliment normatiu, la importància de les denúncies per al bon funcionament del model, el Model existent al Partit i les polítiques i protocols implementats. Ha d’organitzar la formació adequada per als membres del Partit sobre el Model de Compliment normatiu penal implementat, Codi de conducta i altres assumptes essencials de compliment.Per això s’ha elaborat un Pla formatiu anual en matèria de responsabilitat penal on s’hi inclou com a mínim:
  • Formació per a les noves incorporacions.
  • Formació a empleats i càrrecs orgànics i electes en matèria de responsabilitat penal de la persona jurídica i Model de Compliment normatiu penal (a partir d’ara “MCN” ) implementat.
  • Formació a la Comissió Executiva del Partit en matèria de responsabilitat penal de la persona jurídica i Model de compliment normatiu penal.
  • Formació als membres de la Mesa del Consell Nacional en matèria de responsabilitat penal de la persona jurídica i Model de compliment normatiu penal.
 • Recepció i gestió de denúncies. Recepció de les denúncies, registre i realització de les investigacions que siguin necessàries amb obligació d’informar-ne al Consell Nacional i a la Comissió Executiva. Tot això s’ha de fer d’ acord amb la Política “Canal de denúncies ” aprovada el 20 de gener de 2020 per la Comissió Executiva i ratificada el 11 de juliol del mateix any pel Consell Nacional.
 • Revisió i modificació del Model de Prevenció de Delictes. L’Òrgan de Control Intern responsable de la supervisió del bon funcionament de l’MCN implementat en el Partit ha de realitzar la revisió i proposta de modificació periòdica del MCN al Consell Nacional, així com quan es consideri necessari, bé per produir-se una infracció o incompliment de l’MCN, quan es modifiqui substancialment l’organització del Partit, o quan es produeixin canvis de la normativa. Per tant, ha de revi-sar les directrius i polítiques de compliment de l Partit amb una perio-dicitat fixa i proposar modificacions o directrius o polítiques addicionals en cas necessari. Així com informar l’organització sobre avenços legals importants que puguin causar problemes d’incompliment.

Les responsabilitats i tasques delegades a l’Òrgan de Control Intern estan definides i documentades, al “Protocol Òrgan de Control Intern ” aprovat el aprovat el 20 de gener de 2020 per la Comissió Executiva i ratificat el 11 de juliol del mateix any pel Consell Nacional.

L’Òrgan de Control Intern treballa conjuntament amb el Consell Nacional i la Comissió Executiva del Partit i té plena col·laboració amb els altres òr-gans de PSC.

VIII. Identificació / Avaluació de riscos

El Sistema de Gestió de Compliment normatiu es basa en un procés documentat en el qual s’identifiquen i avaluen els riscos de compliment penal. La identificació i avaluació dels riscos es repeteix amb una periodicitat fixa o com a resposta específica a un esdeveniment extraordinari, canvi significatiu en l’estructura o activitat del Partit, canvis en la jurisprudència o quan es produeixin canvis legislatius rellevants.

IX. Desenvolupament de mesures correctives

Un cop completat el procés d’identificació i avaluació dels riscos, es procedeix a desenvolupar mesures per eliminar la causa de la no conformitat i prevenir que es reprodueixin.

El PSC desenvolupa o, segons el cas, revisa els documents existents relatius al compliment (tenint en compte els resultats de la identificació i avaluació dels riscos).

X. Formació

Els membres del Partit reben formació sobre compliment, riscos penals i el MCN implementat i l’assistència a aquesta formació queda documentada.

La contribució del personal del Partit a l’eficàcia del Sistema de Gestió de Compliment normatiu penal és primordial perquè i aquests ajudin a prevenir i detectar riscos penals, evitant la seva materialització i reconeixent els factors de riscos.

XI. Competència

El PSC assegura la competència de l’ Òrgan de Control Intern (OCI), basant-se en una educació, formació o experiència adequada.

Es revisen periòdicament els objectius de rendiment per assegurar-se que existeixen salvaguardes raonables per evitar que incentivin l’assumpció de riscos penals o promoguin conductes inapropiades en relació amb el Compliment normatiu penal.

XII. Investigacions

Qualsevol sospita d’incompliment s’investiga immediatament.

XIII. Auditories de compliment

Es realitzen auditories internes de compliment normatiu penal anuals per abordar i investigar els problemes de compliment.

Alternativament, es pot contractar professionals externs (per exemple, un bufet d’advocats especialitzat en auditories de compliment o una empresa d’auditoria de renom que també realitzi auditories de compliment).

L’Òrgan de Control Intern presenta anualment, un informe de compliment al Consell Nacional, que hi inclourà una descripció dels assumptes de compliment seleccionats a examinar.

XIV. Canal de Denúncies i mecanisme de reacció

El PSC ha procedit a la implementació d’un canal de denúncies gestionat per un assessor extern especialitzat en la matèria, Assessoria Penal Corporativa (des d’ara APC), empresa externa especialitzada en prevenció de riscos penals i assessorament penal a empresa.

Accedeix al canal de denúncies

Es tracta d’un enllaç que permet un accés directe a una plataforma en la qual el denunciant, a través d’un formulari personalitzat per al Partit, podrà denunciar la comissió d’ incompliments normatius i indicis de comissió d’il·lícits penals.

El Canal de Denúncies compleix amb els principis, procediments i garanties exigits per la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

El funcionament de la cadena de denúncies i la seva tramitació està troba regulat pel “Protocol Canal de Denúncies” aprovat el 20 de gener de 2020 per la Comissió Executiva del Partit.

XV. Sistema disciplinari – Sancions per comportament indegut

Els incompliments requereixen una sanció apropiada, amb independència de la condició del membre en qüestió (incloent-hi, per exemple, accions legals o acomiadament); per a això, en compliment de l’ art. 31bis 5 del Codi Penal, es desenvolupa un sistema disciplinari establert per sancionar la violació del principi de legalitat, amb l’objectiu de dotar d’eficàcia el Model de Prevenció de Delictes. El Sistema disciplinari s’articula en base a les següents garanties i criteris:

 • Per a treballadors de PSC:
  • Estatut dels treballadors art. 54.2 (indisciplina o desobediència) i 58.1 (sancions i faltes d’acord a la seva gravetat).
  • L’Òrgan de Compliment Intern conservarà un registre de sanci-ons disciplinàries.
  • D’acord amb el conveni col·lectiu aplicable al sector o al Partit.
 • Per a la resta de membres de PSC:
  • Estatuts de PSC.

A aquest efecte, seran constitutives d’ infracció molt greu i susceptible de la imposició de sanció les següents conductes:

 • L’incompliment de les previsions dels diferents protocols i mesures que s’implementin en el Partit en matèria de compliment normatiu i responsabilitat penal.
 • Impedir o dificultar el descobriment d’actuacions il·lícites.
 • La infracció del deure específic de posar en coneixement de l’Òrgan de Control els incompliments i activitats il·lícites dels que se’n tingui coneixement.

XVI. Procediments per a la delegació de facultats

En els casos en què la Direcció de l PSC delegui la presa de decisions en àmbits en què hi hagi risc penal no menor, el PSC ha d’establir i aplicarà un procediment i un sistema de controls que garanteixin que el procés de decisió i el nivell d’autoritat dels decisors siguin adequats i estiguin lliures de conflictes d’interès reals o potencials.

XVII. Objectiu

Els objectius de Compliment normatiu penal són coherents amb allò establert en aquesta Política de Compliment normatiu penal i amb els resultats de la identificació i avaluació de riscos penals, són objecte de seguiment segons la planificació establerta un cop s’ha realitzat el procés d’avaluació dels riscos penals, comunicats, mesurables (si és possible) i s’actualitzen segons correspongui.