El gerent del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE), (a partir d’ara “PSC” )dins del seu àmbit d’autoritzacions i competències, té atribuïda la funció de formular l’estratègia financera i fiscal del partit, d’acord a les directrius marcades per la Comissió Executiva del partit i pel Consell Nacional en el marc de l’exigència de transparència fiscal.

A més, correspon a la Comissió Executiva del partit i al Consell Nacional la ratificació de la presa de decisions de les operacions que per la seva elevada quantia o característiques tinguin especial rellevància fiscal.

En l’exercici d’aquestes funcions, el Consell Nacional aprova aquest Protocol, que recull l’estratègia econòmica i fiscal de PSC i el seu compromís amb l’aplicació de bones pràctiques tributàries.

L’estratègia econòmica i fiscal de PSC consisteix bàsicament en assegurar una gestió financera eficaç i eficient i el compliment de la normativa tributària aplicable, evitant riscos i ineficiències fiscals en l’execució de les decisions de la seva activitat.

El compliment per part del PSC de les obligacions fiscals i les seves relacions amb les administracions tributàries es regeix pels següents principis:

 1. El compliment de les normes tributàries, satisfent els tributs que resultin exigibles d’acord amb l’ordenament jurídic.
 2. L’adopció de decisions en matèria tributària sobre la base d’una interpretació raonable de la normativa aplicable i en estreta vinculació amb l’activitat del partit. La presa de decisions en l’àmbit fiscal se sotmet a l’aprovació d’òrgans col·legiats.
 3. La potenciació d’una relació amb les autoritats en matèria tributària basada en el respecte a la llei, la lleialtat, la confiança, la professionalitat, la col·laboració, la reciprocitat i la bona fe, sense perjudici de les legítimes controvèrsies que, respectant els principis anteriors i en defensa de l’interès social, puguin generar-se amb les autoritats al voltant de la interpretació de les normes aplicables.
 4. La informació al Consell Nacional i a la Comissió Executiva del partit sobre les principals implicacions fiscals de les operacions o assumptes que es sotmetin a la seva aprovació, quan constitueixin un factor rellevant per a formar la seva voluntat.
 5. Creació d’un sistema de comunicacions internes destinat a involucrar tots els integrants del partit en el compliment d’una cultura de compliment de les obligacions fiscals.

Bones pràctiques tributàries

En aplicació dels principis anteriors, el partit assumeix les següents bones pràctiques tributàries:

 1. Evitar les estructures de caràcter opac amb finalitats tributàries, és a dir, aquelles destinades a impedir el coneixement per part de les administracions tributàries competents del responsable final de les activitats o de titular últim dels béns o drets implicats.
 2. Col·laborar amb les administracions tributàries competents en la detecció i recerca de solucions respecte de les pràctiques fiscals fraudulentes de les que el partit en tingui coneixement.
 3. Facilitar la informació i documentació amb transcendència fiscal que sol·licitin les administracions tributàries competents, en el menor termini possible i amb l’abast adequat.
 4. Donar a conèixer i discutir adequadament amb l’òrgan que correspongui de l’Administració Tributària competent totes les qüestions de fet rellevants de les que en tingui coneixement per instruir, si escau, els expedients corresponents i potenciar, en la mesura del raonablement possible i sense detriment d’una bona gestió, els acords i conformitats en el curs dels procediments inspectors.
 5. Adoptar els mecanismes de control necessaris per assegurar, dins d’una adequada gestió, el compliment de la normativa tributària.
 6. Igualment, dedicarà a aquestes finalitats els recursos humans i materials adequats i suficientment qualificats.