I. Objectius del Codi

Aquest Codi és compartit i conegut per tots els treballadors i treballadores del PSC que tinguin la condició d’empleats o una relació anàloga i s’aplica a totes les activitats i relacions del partit.

És públic, revisat i s’actualitza periòdicament.

Els seus objectius són:

 • Donar a conèixer els principis i valors pels quals es regeix l’activitat del partit.
 • Procurar un comportament professional, ètic i responsable.
 • Establir les normes de conducta que han de seguir els treballadors i treballadores del PSC.
 • Enfortir la confiança amb el nostre electorat.
 • Assegurar que les nostres activitats es desenvolupen de manera ètica i legal.

Aquest codi és d’obligat compliment tant per a tots els treballadors i tre-balladores del partit com per als professionals que realitzin la seva activi-tat a les instal·lacions del PSC o assimilables, que a l’efecte del present document rebran la denominació d’”empleats”.

II. Relacions amb empleats

El PSC considera que el benestar i la salut dels treballadors i treballadores són elements importants per al seu èxit i treballarà activament per elimi-nar els riscos per a la salut i crear un àmbit laboral segur. Amb aquest ob-jectiu, els empleats i empleades:

 1. Han de complir totes les normes de seguretat i salut, així com les me-sures existents de prevenció de riscos.
 2. Han de reportar qualsevol incident o possibilitats de millora relatiu a qüestions de seguretat o salut.
 3. Tenen reconegut el dret a constituir o afiliar-se a sindicats de confor-mitat amb les lleis i principis de la legislació espanyola.
 4. Tenen reconegut el dret de sindicació, de llibertat d’associació i de negociació col·lectiva.
 5. Han de ser tractats amb respecte i dignitat. Es prohibeix tota mena de discriminació per raó de raça, discapacitat física, malaltia, religió, ori-entació sexual, edat, nacionalitat o gènere.

III. Relacions amb externs

 1. Tots els empleats i empleades estan obligats a actuar, en les seves relacions amb tercers, d’acord amb criteris de consideració, respecte i dignitat, es tindrà en compte la diferent sensibilitat cultural de cada persona i no es permetran discriminacions en el tracte per raó de raça, religió, edat, nacionalitat, gènere o qualsevol altra condició personal o social prohibida per la llei, amb especial consideració cap a l’atenció de les persones amb discapacitat.
 2. Tot el personal està obligat a vetllar per la seguretat dels mitjans de pagament utilitzats al PSC per garantir l’adequat funcionament i la tra-çabilitat dels procediments de facturació i cobrament, la protecció de les dades i la prevenció del frau.
 3. Les dades de tercers seran tractades d’acord amb la normativa de Pro-tecció de Dades de Caràcter Personal existent al PSC.

IV. Relació amb proveïdors

 1. El personal del PSC es relacionarà amb els seus proveïdors de béns i serveis de forma lícita, ètica i respectuosa.
 2. Per a la contractació de proveïdors se seguirà el procediment establert per l’entitat.
 3. Els empleats i empleades del PSC no sol·licitaran als proveïdors, ni accep-taran informació relativa a terceres entitats que pogués ser confidencial o secreta.
 4. CCap empleat o empleada de PSC podrà oferir, concedir, sol·licitar o accep-tar, directament o indirectament, regals, favors o compensacions, en me-tàl·lic o en espècie que puguin influir en la contractació de proveïdors. Qualsevol regal rebut contravenint les disposicions contingudes en aquest Codi haurà de ser immediatament retornat o lliurat a l’Òrgan de Control Intern.
 5. Es prohibeix la contractació d’empreses en què hi hagi conflictes d’interès, per tenir-hi interessos l’empleat o algun familiar directe de l’empleat.

V. Relacions amb autoritats i funcionaris públics

 1. Els empleats i empleades del PSC es relacionaran amb les autoritats i institucions públiques de forma lícita i ètica, respectant les lleis per a la prevenció de la corrupció i el suborn.
 2. Tots els empleats i empleades que tenen relació amb autoritat i funcionari públic han d’haver llegit la “Política antifrau i anticorrupció” del partit.
 3. Queda totalment prohibit oferir, concedir, sol·licitar o acceptar, directament o indirectament, regals, favors o compensacions, de qualsevol naturalesa, a qualssevol autoritats o funcionaris públics.
 4. Els empleats i empleades del PSC s’abstindran de realitzar pagaments de facilitació o agilitació de tràmits, consistents en el lliurament de diners o al-tres coses, qualsevol que sigui el seu import, a canvi d’assegurar o agilitzar el curs d’un tràmit o actuació, sigui quina sigui la seva naturalesa, davant de qualsevol òrgan judicial, administració pública o organisme oficial.

VI. Relacions amb els béns del partit

 1. Els empleats i empleades del PSC utilitzaran eficientment els béns i ser-veis de l’empresa i no en faran ús en benefici propi.
 2. Els empleats i empleades han de protegir els béns del PSC i utilitzar-los únicament de forma adequada i eficient per al desenvolupament de la seva funció laboral o professional al PSC; no es permet fer-ne un ús personal.
 3. En cap cas s’instal·laran o es descarregaran programes, aplicacions o continguts la utilització dels quals sigui il·legal, de la qual no es pagui lli-cència, que contravinguin les normes de PSC o que puguin perjudicar la seva reputació.
 4. Es prohibeix la descàrrega de pornografia.
 5. Es prohibeix la participació en xarxes d’intercanvi de fitxers.
 6. Es prohibeix l’accés a xarxes socials, fòrums o xats en línia, excepte per qüestions relacionades amb l’activitat del PSC per personal autoritzat.
 7. Els documents i dades contingudes en els sistemes i equips de tecnologies de la informació del PSC són propietat del partit i poden estar subjectes a revisió per part dels ens competents del PSC o per tercers designats per aquest, quan així es consideri necessari i estigui permès per la normativa en vigor.
 8. Els dispositius posats a disposició dels treballadors i treballadores pel PSC són propietat del partit i s’han lliurat únicament per al desenvolupament de l’activitat laboral o professional del PSC, motiu pel qual partit, el partit po-drà realitzar els controls que consideri oportuns.
 9. Els drets de propietat intel·lectual resultants del producte, del procés o del treball dels empleats i empleades, realitzat en el desenvolupament de les seves funcions laborals o professionals, pertany al PSC.
 10. Tots els empleats i empleades han d’haver llegit la “Política de les Tecno-logies de la Informació i de la Comunicació (TIC)”.

VII. Normes de conducta

 1. Tots els empleats i empleades del PSC han de complir la legislació vi-gent, així com la normativa interna del PSC. Entre altres, la normativa de protecció de dades de caràcter personal i la normativa de prevenció de riscos laborals.
 2. Tot incompliment serà sancionat d’acord amb l’Estatut dels treballa-dors i el conveni col·lectiu d’aplicació.
 3. Tots els treballadors i treballadores tenen l’obligació de denunciar al canal de denúncies els incompliments o irregularitats que detectin, ac-cedint a l’enllaç: https://www.asesoriapenalcorporativa.es/canal-denuncias/psc-psoe/
 4. El PSC prohibeix qualsevol forma d’assetjament o abús físic, sexual, psicològic o verbal a empleats o tercers, així com qualsevol altra con-ducta que pogués generar un entorn de treball intimidatori, ofensiu o hostil.
 5. Està prohibit el consum de substàncies que puguin afectar el compli-ment de les obligacions professionals, així com l’assistència a la feina sota la influència de l’alcohol o qualsevol droga o substància il·legal.
 6. Els empleats i empleades no podran ser influenciats mitjançant la re-cepció de regals, béns o favors ni intentaran influenciar terceres per-sones de forma inadequada mitjançant el lliurament.
 7. Els empleats i empleades del PSC podran realitzar regals per a finali-tats relacionades amb el partit amb un valor unitari no superior a 5 eu-ros, en cas que el valor sigui superior a aquesta quantitat haurà de sol·licitar autorització per escrit a l’OCI.
 8. Els empleats i empleades de PSC podran rebre regals sempre que tin-guin una finalitat promocional i el seu valor no sigui superior a 50 euros. En cas que el regal tingui valor superior a 50 euros s’haurà de sol·licitar prèviament autorització per escrit a l’OCI per a la seva accep-tació.
 9. Sempre que es rebi o realitzi un regal, independentment de la persona que el lliura/rep i/o el valor que pugui tenir-ne, s’ha d’enviar un correu electrònic a l’Òrgan de Control Intern (OCI), informant dels punts se-güents:
  • Nom de la persona que ha fet el regal.
  • A qui va adreçat el regal.
  • Contingut.
 10. Està prohibida la recepció o realització dels següents regals:
  • Diners
  • Aquells que puguin estar fora de context dins de l’àmbit em-presarial i que transgredeixin els criteris d’adequació social.
  • Substàncies prohibides.
 11. Mai es rebran regals que tinguin o puguin tenir com a finalitat la realit-zació d’un treball amb caràcter preferencial (ex.: un servei més ràpid o evitant el protocol habitual) o aquells regals que puguin afectar les preses de decisions en l’àmbit normal de PSC (ex.: que s’apliquin unes condicions més favorables a un proveïdor respecte als altres).
 12. Els empleats i empleades del PSC es comprometen a guardar absoluta confidencialitat sobre qualsevol informació del PSC a la que tinguin ac-cés, dels seus membres, proveïdors o col·laboradors en el desenvolu-pament de la seva activitat laboral. Queda prohibit cedir la informació a tercers o utilitzar-la en benefici propi. Aquesta obligació es mantin-drà fins i tot quan finalitzi la seva relació amb el PSC.
 13. Es prohibeix realitzar o acceptar pagaments en metàl·lic per quantia superior a 1.000 euros per operació.
 14. Tota la informació financera ha de reflectir la realitat de l’activitat i de l’entitat del PSC per a la que treballa l’empleat o empleada i queda prohibit realitzar qualsevol mena d’alteració o falsificació d’aquest ti-pus d’informació.
 15. En concret, són situacions potencials de conflicte i han de ser objecte de comunicació a l’Òrgan de Control Intern (OCI), les següents:
  • La realització per part de l’empleat o empleada o per persones vinculades a ell, directament o indirectament, o a través d’alguna societat o institució, d’activitats que constitueixin el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat que el que desenvolupa PSC.
  • La realització per part de l’empleat o empleada per persones vin-culades a ell, directament o indirectament, o a través d’alguna so-cietat o institució, d’activitats que generin intercanvi de béns i/o serveis amb el PSC, sigui quin sigui el règim de retribució convingut.
 16. La propietat intel·lectual fruit de la feina dels empleats i empleades durant la seva permanència a l’entitat, fent servir els mitjans del PSC i com a desenvolupament de la seva activitat, serà propietat del PSC.
 17. Els treballadors i treballadores podran fer ús únicament de béns pro-tegits pel dret a la propietat intel·lectual per als quals el PSC tingui ce-dit l’ús, pagui llicència d’ús, o estiguin catalogats com d’ús lliure. No es permet la descàrrega de programes informàtics no autoritzats prèvia-ment pel PSC.
 18. Els treballadors i treballadores tenen prohibit copiar, publicar, repro-duir, emmagatzemar o posar a disposició de tercers béns protegits pel dret a la propietat intel·lectual dels quals l’entitat no tingui cedit l’ús, no pagui llicència d’ús, o no estiguin catalogats com d’ús lliure.
 19. Tots els empleats i empleades han de complir amb la normativa en matèria de Protecció de Dades Personals i demanar els consentiments a la recopilació de dades de caràcter personal de clients, empleats, contractistes o qualsevol persona relacionada amb el PSC.
 20. Tots els empleats i empleades han de complir amb les normes de pre-venció de riscos laborals, seguretat i higiene del lloc de treball.
 21. Tota la informació comptable i de facturació s’introduirà als sistemes del PSC de forma clara, completa i precisa, sense alteració o ocultació de dades o serveis.

VIII. Sistema disciplinari

Les sancions corresponents a les faltes disciplinàries referides anteriorment, consistents en incompliments de la Llei, del Codi de Conducta, de qualsevol altra normativa interna o protocol d’actuació implantat, i/o de qualsevol actua-ció que pogués ser considerada antijurídica o delictiva, seran qualificades de lleus, greus o molt greus, depenent de les circumstàncies concretes del cas.

La determinació de la sanció i el procediment d’imposició de qualsevol de les sancions s’ajustarà al que preveu el Conveni Col·lectiu aplicable (Conveni col·lectiu de treball del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) d’1 de gener de l’any 2009) i / o, en cas de no existir-ne, al que preveu l’Estatut dels treballadors o normativa específica d’aplicació, i en funció de la naturalesa lleu, greu o molt greu de la falta sancionada.

IX. Canal de Denúncies i OCI

Si coneixes, denúncia:

Truca’ns, consulta la nostra Intranet, parla amb el teu superior, envia’ns una denúncia nominativa o anònima al següent enllaç: http://asesoriapenalcorporativa.es/canal-denuncias/psc-psoe/.

Assessoria Penal Corporativa és el nostre gestor extern de canal de denún-cies i el receptor directe. Les denúncies són tramitades d’acord amb el “Protocol de Canal de Denúncies” posat a la teva disposició.

Així mateix, t’informem que l’Òrgan de Control Intern (OCI) i està format per:

 • Joan Rangel, oficial de Compliment, en qualitat de President de l’OCI, elegit pels òrgans pertinents del partit.
 • El responsable economicofinancer del partit.
 • El responsable dels serveis jurídics del partit.

El funcionament, responsabilitats i funcions de l’OCI estan regulats pel “Protocol de l’òrgan de control intern” que està al teu abast.

Tots els treballadors i treballadores del PSC han de llegir, comprometre’s i signar el present Codi de Conducta.