Mitjançant la present política, el PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (a partir d’ara “PSC”) pretén implementar una sèrie de mesures destinades a prevenir i evitar la comissió de delictes relacionats amb finançament d’activitats il·lícites i donacions no legals.

Aquesta política serà d’aplicació a la recepció de donacions en diners o en producte que poguessin donar-se en el si del partit, així com a la recepció de subvencions, i el seu contingut es basa en la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.

I. Subvencions

L’Estat atorgarà als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats, subvencions anuals no condicionades, amb càrrec als pressuposts generals de l’Estat, per atendre les seves despeses de funcionament.

Igualment, es pot incloure en els pressupostos generals de l’Estat una assignació anual per sufragar les despeses de seguretat en què incorrin els partits polítics per mantenir la seva activitat política i institucional.

Aquestes subvencions es distribuiran en funció del nombre d’escons i de vots obtinguts per cada partit polític en les últimes eleccions a l’esmentada Cambra.

Per a l’assignació d’aquestes subvencions es dividirà la corresponent consignació pressupostària en tres quantitats iguals. Una d’elles es distribuirà en proporció al nombre d’escons obtinguts per cada partit polític en les últimes eleccions a al Congrés dels Diputats i les dues restants proporcionalment a tots els vots obtinguts per cada partit en aquestes eleccions.

Igualment, les comunitats autònomes o les assemblees legislatives autonòmiques podran atorgar als partits polítics amb representació en les seves respectives assemblees legislatives, subvencions anuals no condicionades, amb càrrec als seus corresponents Pressupostos, per atendre les seves despeses de funcionament.

Aquestes subvencions es distribuiran en funció del nombre d’escons i de vots obtinguts per cada partit polític en les últimes eleccions a les indicades Assemblees Legislatives, en proporció i d’acord amb els criteris que estableixi la corresponent normativa autonòmica.

Les subvencions a què fan referència els números anteriors seran incompatibles amb qualsevol altra ajuda econòmica o financera inclosa en els pressupostos generals de l’Estat i en els pressupostos de les Comunitats Autònomes.

Quan les subvencions estatals anuals previstes en aquest article superen la quantia de dotze milions d’euros, es requerirà acord previ de Consell de Ministres per autoritzar-ne la concessió. Aquesta autorització no implicarà l’aprovació de la despesa, que, en tot cas, correspondrà a l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció.

No podrà realitzar-se el pagament de les subvencions anuals en tant el beneficiari no acrediti trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social en la forma que es determini per reglament, o tingui pendent algun reintegrament de subvenció o ajuda.

Es retindrà el pagament de les subvencions anuals ordinàries a aquells partits que en les dates establertes hagin incomplert les obligacions de presentar i fer públics els seus comptes.

Tots els organismes i administracions públiques que concedeixin subvencions als partits polítics hauran de fer públic el detall de les subvencions abonades i dels perceptores al mínim un cop a l’any.

II. Recursos privats: aportacions i donacions

II.I. Aportacions dels seus afiliats

Els partits polítics podran rebre, d’acord amb els seus estatuts, aportacions dels seus afiliats.

Les quotes i aportacions dels afiliats hauran d’abonar-se en comptes d’entitats de crèdit obertes exclusivament per a aquesta finalitat.

Els ingressos efectuats en els comptes destinats a la recepció de quotes seran, únicament, els que provinguin d’aquestes, i hauran de ser realitzats mitjançant domiciliació bancària d’un compte del qual sigui titular l’afiliat, o mitjançant ingrés nominatiu en el compte que designi el partit.
Així mateix, i en relació a aquelles aportacions fetes per càrrecs públics, d’igual manera que les efectuades per militants, hauran d’abonar-se en comptes d’entitats de crèdit obertes exclusivament per a aquesta finalitat, les característiques dels quals han de ser idèntiques a les comentades anteriorment.

II.II. Donacions privades a partits polítics

 • Els partits polítics podran rebre donacions no finalistes, nominatives, en diners o en espècie, procedents de persones físiques, dins dels límits i d’acord amb els requisits i condicions establertes en la llei.
  Les donacions rebudes conforme al que disposa la llei, que tindran caràcter irrevocable, s’han de destinar a la realització de les activi-tats pròpies de l’entitat donatària.
  Els partits polítics no podran acceptar o rebre, directament o indi-rectament, donacions de persones físiques que, en exercici d’una activitat econòmica o professional, siguin part d’un contracte vigent dels que preveu la legislació de contractes de sector públic.
 • Les quantitats donades als partits polítics hauran d’abonar-en comptes oberts en entitats de crèdit exclusivament per a aquesta finalitat. Els ingressos efectuats en aquests comptes seran, única-ment, els que provinguin d’aquestes donacions. A aquest efecte, el partit polític ha de comunicar a les entitats de crèdit on tingui comptes oberts i a el Tribunal de Comptes, quina o quines són les que es troben destinades exclusivament a l’ingrés de donacions. Les entitats de crèdit han d’informar anualment al Tribunal de Comptes sobre les donacions que hagin estat ingressades en aquests comptes.
 • Quan per causa no imputable al partit polític, l’ingrés de la donació s’hagi efectuat en un compte diferent a les assenyalades en la lletra b), aquell haurà de procedir al seu traspàs a un compte destinat exclusivament a la recepció de donacions al termini de tres mesos des del tancament de l’exercici, informant d’aquesta circumstància al Tribunal de Comptes, amb expressió individualitzada dels ingressos afectats.
 • De les donacions previstes en la lletra b) quedarà constància de la data d’imposició, import de la mateixa i del nom i identificació fiscal del donant. L’entitat de crèdit on es realitzi la imposició estarà obli-gada a estendre al donant un document acreditatiu en què constin els extrems anteriors. L’acceptació de les donacions d’efectiu s’en-tendrà produïda si en el termini establert a l’apartat anterior no s’hagués procedit a la seva devolució al donant, a la consignació ju-dicial o ingrés en el Tresor.
 • Les donacions en espècie s’entendran acceptades per mitjà de certificat expedit pel partit polític en què es faci constar, a més de la identificació del donant, el document públic o un altre document autèntic que acrediti el lliurament del bé donat i fent menció ex-pressa del caràcter irrevocable de la donació.
 • Quan la suma del valor de les donacions efectuades per una mateixa persona física excedeixi el límit màxim anual permès es procedirà a la devolució de l’excés al donant. Quan això no hagi resultat possible, la quantitat o l’equivalent del bé en metàl·lic, s’ha d’ingressar al Tresor en el termini de tres mesos des del tancament de l’exercici.
 • En tot cas, quan excepcionalment no hagi estat possible procedir a la identificació d’un donant, l’import de la donació s’ha d’ingressar al Tresor en el termini de tres mesos des del tancament de l’exercici.
 • El que disposen les lletres anteriors és aplicable als supòsits de re-cepció de donacions a través de mecanismes de finançament parti-cipatiu.
 • No tindran la consideració de donacions els lliuraments d’efectiu, béns mobles o immobles realitzats per partits polítics que perta-nyen a una mateixa unió, federació, confederació o coalició perma-nent, ja siguin entre si i o a aquelles.

Límits a les donacions privades

Els partits polítics no poden acceptar o rebre directament o indirectament:

 • Donacions anònimes, finalistes o revocables.
 • Donacions procedents d’una mateixa persona superiors a 50.000 euros anuals o a 10.000 euros en període electoral. S’exceptuen d’aquest límit previst les donacions en espècie de béns immobles.
 • Donacions procedents de persones jurídiques i d’ens sense personalitat jurídica.

Totes les donacions superiors a 25.000 euros i, en tot cas, les donacions de béns immobles, han de ser objecte de notificació al Tribunal de Comptes per part del partit polític en el termini de tres mesos des de la seva acceptació.

Els partits polítics podran rebre donacions no finalistes, procedents de persones físiques estrangeres, amb els límits, requisits i condicions establertes a la llei per a les aportacions privades, i sempre que es compleixin, a més, els requisits de la normativa vigent sobre control de canvis i moviment de capitals.

Els partits no poden acceptar cap forma de finançament per part de Governs i organismes, entitats o empreses públiques estrangeres o d’empreses relacionades directament o indirectament amb ells.

II.III Donacions a fundacions i entitats vinculades a partits polítics o dependents d’ells

 • Submissió i control: Les aportacions que rebin les fundacions i entitats vinculades a partits polítics o dependents d’ells estaran sotmeses als mecanismes de fiscalització i control i al règim sancionador previst per a la resta de donacions que es contemplen en el present protocol.
  Així mateix, el control que dugui a terme el Tribunal de Comptes s’esten-drà a més a la regularitat comptable d’aquestes aportacions i de les des-peses derivades de programes i activitats finançats amb càrrec a subven-cions públiques.
 • Limitacions: En el cas de les donacions a Fundacions i Entitats vinculades a partits polí-tics o dependents d’ells, estaran sotmeses als límits i requisits previstos i comentats en l’apartat de recursos privats, si bé no és aplicable el que preveu l’article 5.
  Les donacions procedents de persones jurídiques requeriran sempre acord adoptat degudament per l’òrgan o representant competent a l’efecte, fent constar de forma expressa el compliment de les previsions d’aquesta llei. Quan aquestes donacions siguin de caràcter monetari d’import superior a 120.000 euros, hauran de formalitzar-se en document públic.
  Les fundacions i entitats vinculades regulades en aquesta disposició no podran acceptar o rebre directament o indirectament, donacions d’orga-nismes, entitats o empreses públiques.
 • Excepcions: No tindran la consideració de donacions, els lliuraments monetaris o patrimonials dutes a terme per una persona física o jurídica per finançar una activitat o un projecte concret de la fundació o entitat, quan l’activitat o projecte es realitzi com a conseqüència d’un interès comú personal o derivat de les activitats pròpies de l’objecte societari o estatutari d’ambdues entitats.
  Els lliuraments realitzats s’han de formalitzar en document públic, comu-nicar-se al Tribunal de Comptes en el termini de tres mesos des de la seva acceptació i fer-se públics, preferentment a través de la pàgina web de la fundació o entitat vinculada.
 • Obligacions: Les fundacions i entitats estan obligades a formular i aprovar els seus comptes en els termes que preveu la legislació vigent, a realitzar una auditoria dels seus comptes anuals i a enviar tota la documentació al Tribunal de Comptes.
  Un cop emès per aquesta institució l’informe de fiscalització, estaran obli-gades a fer públiques, preferentment a través de la seva pàgina web, el balanç i el compte de resultats, així com les conclusions de l’informe d’au-ditoria, de manera que aquesta informació sigui d’accés gratuït i fàcil per als ciutadans.
  Les fundacions i entitats estaran obligades a informar anualment al Minis-teri d’Hisenda de totes les donacions i aportacions rebudes, i amb aquesta finalitat s’aprovarà una ordre ministerial en la qual s’indicaran el contingut, abast i estructura de la informació que ha de facilitar-se. Així mateix, totes les donacions procedents de persones jurídiques hauran de ser objecte de notificació al Tribunal de Comptes en el termini de tres mesos des de la seva acceptació.

III. Règim sancionador

El Tribunal de Comptes, per la seva banda, podrà acordar la imposició de sancions al partit polític que cometi alguna infracció de les que hem comentat en el present protocol, sempre que no constitueixin delicte.

En relació a les infraccions, seran considerades com:

 • Molt greus: l’ acceptació de donacions o aportacions extralimitades; assumpció per tercers de l us despeses de partit, acords sobre condicions de deute que infringeixin la prohibició establerta legalment; la superació dels límits de despeses electorals previstos a la LOREG; i l’incompliment durant dos exercicis consecutius o tres alterns de la obligació de presentar els comptes anuals en termini o la presentació de comptes incomplerts o deficients.
 • Greus: la realització d’activitats de caràcter mercantil, superació d’entre el 3 i el 10% dels límits de despeses electorals previstos en la LOREG, incompliment de l’obligació de presentar els comptes anuals o la presentació de comptes incomplerts o deficients durant un exercici. Manca d’un sistema d’auditoria o control intern.
 • Lleus: les faltes del deure de col·laboració, superació d’entre l’1 i el 3% dels límits de despeses electorals previstos a la LOREG.