El PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (a partir d’ara “PSC”) estableix que el dret de propietat intel·lectual és un actiu de valor incalculable, i com a tal ha de protegir-se i respectar-se tant de manera interna com externa. De manera no excloent, es recullen en aquesta categoria secrets comercials , drets sobre coneixements i transmissió o reproducció dels mateixos.

Aquesta política va dirigida a tots els empleats, col·laboradors, càrrecs orgànics i públics, personal en pràctiques i tercers amb accés a informació del partit.

Política interna

 1. Utilitzar la marca de l’entitat i la resta de propietat intel·lectual de forma adequada.
 2. No associar-la mai a contingut de caràcter ofensiu, difamatori o degradant.
 3. La propietat intel·lectual fruit de la feina dels empleats durant la seva permanència a l’ entitat, fent servir els mitjans del partit i com a desenvolupament de la seva activitat, serà propietat de l’entitat.
 4. El partit posa a disposició dels membres del PSC personal jurídic expert per a l’assessorament en matèria de propietat intel·lectual.

Política externa

 1. Els membres del partit únicament podran fer ús de béns protegits pel dret a la propietat intel·lectual dels quals l’entitat en tingui cedit l’ús, pagui llicència d’ús, o estiguin catalogats com d’ús lliure.
 2. Els integrants del partit tenen prohibit copiar, publicar, reproduir, emmagatzemar o posar a disposició de tercers béns protegit s pel dret a la propietat intel·lectual dels quals l’entitat no en tingui cedit l’ús, no pagui llicència d’ús, o no estiguin catalogats com d’ús lliure.
 3. No contribuir ni participar en qualsevol xarxa d’intercanvi de fitxers protegits.
 4. Quan es tingui dret a ús de béns protegits, es vetllarà pel seu correcte tractament, de forma diligent i transparent, fent menció fidel a les fonts i autors si és necessari.
 5. En concret:
  • Únicament es podrà realitzar còpia o escanejat, sense modificacions, de llibres, articles o materials protegits per la propietat intel·lectual i la seva posada a disposició de tercers, ja siguin clients, col·laboradors o membres del partit, si s’ha obtingut prèviament l’autorització del titular d’aquests drets, de l’autor de l’obra o de l’editorial o entitat de gestió de drets. Caldrà fer-ho a través del contracte de cessió dels drets de propietat intel·lectual. Si un cop realitzada la publicació, es rep petició del titular d’aquests drets per a procedir a la seva retirada, haurà de ser eliminat.
  • Enllaços a pàgines webs que contenen documents o materials d’interès per als membres del partit, col·laboradors proveïdors: si es tracta d’una pàgina web oberta al públic, no caldrà petició d’autorització prèvia sempre que l’obra s’hagi posat a la xarxa amb el consentiment del titular dels drets de propietat intel·lectual i se n’estigui fent ús d’acord amb la finalitat per a la qual va ser atorgat el consentiment.
 6. No estan protegits per drets de propietat intel·lectual:
  • Qualsevol disposició legal o reglamentària, incloent-hi els seus projectes, publicades al BOE, BORME, BOP, BOPI i als butlletins oficials de les comunitats autònomes o similars.
  • Les resolucions judicials.
   • Actes, acords, deliberacions i dictàmens d’organismes públics, com els Informes del Banc d’Espanya, dictàmens del Consell d’Estat, etc.
   • Les traduccions oficials de qualsevol document indicat anteriorment.