Salut

La salut és un dret, no un privilegi. Per un model públic garantia d’igualtat, universalitat i qualitat dels serveis.

Imatge il·lustrativa de 'Salut'

L’aprovació de la Llei General de Sanitat l’any 1986, impulsada pel socialista Ernest Lluch, va permetre la implantació d’un sistema sanitari on cadascú aporta segons la seva capacitat i rep segons la seva necessitat. Un model equitatiu que garanteix l’accés universal i ho fa en condicions d’igualtat, qualitat i eficàcia. La protecció de la salut és un dret de ciutadania, universal i gratuït, i no un bé privat ni un privilegi.

Hem de tornar a assolir els nivells de qualitat del sistema públic de salut a Catalunya que s’han perdut a força de retallades, ajustos, privatitzacions encobertes i acomiadaments, posant en risc les garanties sanitàries i la vida de les persones.

 

Un sistema centrat en les persones  

 • Considerem que la salut és un valor social de primer ordre i un dret fonamental de ciutadania que cal preservar i garantir per aconseguir una societat més justa i amb més igualtat social.
 • Defensem un Sistema Nacional de Salut de finançament públic amb garantia d’accés universal i basat en l’equitat personal i territorial. En aquest sentit, impulsarem la derogació de tota la legislació estatal que retalli la universalitat, l'equitat i l'accés a l'atenció sanitària i la prestació farmacèutica a la ciutadania. 
 • Aprovarem un Pla de Xoc de temps màxims d’espera garantits per assegurar la qualitat i l’equitat en l’accés a tots els serveis sanitaris, assegurant que els temps d’espera seran iguals per a tota la població, independentment del lloc on visquin.
 • Promourem una atenció a la salut propera, individualitzada i ràpida, adaptada a la persona i al seu estat de salut, i integrant totes les línies assistencials per facilitar la continuïtat de l’atenció.
 • Adequarem l’oferta d’atenció sanitària i social a les necessitats de les persones, a través de la integració de serveis, en especial pel que fa a l’atenció a la dependència.
 • Enfortirem la capacitat resolutiva de l’atenció primària per tal de solucionar a nivell d’ambulatori el major nombre de patologies possible.
 • Garantirem a la ciutadania l’accés a tota la informació sobre la seva salut, de manera clara i entenedora.
 • Universalitzarem la recepta electrònica i la història clínica compartida a tots els nivells assistencials i a tots els centres de salut.
 • Impulsarem un consens en la selecció de medicaments entre les diferents línies assistencials.
 • Renovarem les cobertures del sistema sanitari, adequant-les al nou coneixement científic, les noves patologies i les noves necessitats de la societat.
 • Definirem tres nivells de participació ciutadana:

  • Com a ciutadans i ciutadanes: crearem el Consell General de Participació en Salut, donant una àmplia representació als agents socials i cívics de la ciutadania.

  • Com a pacients: potenciarem els pacients experts en tots els àmbits possibles, sobretot en l'abordatge de les malalties cròniques. 

  • Com a col·lectiu d’afectats: s’establiran convenis plurianuals de col·laboració entre les associacions i el Departament.

 • Apostem perquè cada hospital de referència de les àrees de salut disposi d’un Defensor del Pacient per atendre les seves reclamacions.
 • Impulsarem la integració dels voluntaris i voluntàries en els centres de salut i hospitals, col·laborant en el procés assistencial. 

Reforçar la prevenció i protecció de la salut  

 • Restablirem l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) com a instrument essencial per potenciar les polítiques de prevenció, seguretat ambiental i alimentària, control d’epidèmies i per desenvolupar totes aquelles altres competències del seu àmbit que millorin l’estat de salut present i futur de la població.
 • Crearem un Programa Integral d’Educació alimentària, per fer front al sobrepès i l’obesitat.
 • Tornarem a potenciar una visió de la salut mental integral en l’atenció i integradora en la societat.
 • Reforçarem el paper de les oficines de farmàcia, amb un paper més actiu com a agents de salut en l’àmbit comunitari i com a portes d’entrada al sistema sanitari. 

Reforçar el paper dels i les professionals i el seu reconeixement

 • Enfortirem el protagonisme dels professionals sanitaris i garantirem la recuperació de les seves condicions laborals i salarials.
 • Impulsarem un pla de lluita contra la precarietat laboral de tots els i les professionals del sector sanitari, que inclogui una nova planificació per als centres de salut amb la finalitat d’eliminar les condicions laborals abusives, les jornades de 24h i els excessos en la temporalitat.
 • Establirem un nou model retributiu per a tots els professionals sanitaris, fixant una proporció màxima d’1 a 10 entre el sou més baix i el sou més alt, i criteris retributius similars a totes les institucions sanitàries finançades amb diners públics.
 • Establirem un sistema comú de reconeixement de la carrera professional de tots els treballadors i les treballadores del sector per millorar les seves condicions retributives i facilitar la mobilitat.
 • Assegurarem la formació continuada als professionals, i els centres facilitaran l’exercici de la docència i la recerca per part dels professionals sanitaris.
 • Fomentarem l’exclusivitat dels professionals en el sistema nacional de salut de Catalunya i la seva participació en la presa de decisions clíniques i de gestió.
 • No permetrem la convocatòria de més concursos per gestionar àrees bàsiques de salut. El nostre objectiu és que tota l’atenció primària sigui de responsabilitat pública. 

Enfortir la qualitat de l'atenció sanitària

 • Impulsarem un pla de xoc per posar al dia les instal·lacions i la tecnologia dels centres de salut.
 • Establirem uns paràmetres comuns de qualitat en l’atenció sanitària, amb objectius de transparència i garantia d’igualtat de resultats en salut de la ciutadania a nivell territorial.
 • Desenvoluparem polítiques sobre els medicaments basades en la qualitat, la racionalització de prescripcions i el seu seguiment eficient.
 • Promourem la ubicació a Barcelona de la “Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios” com a reflex de la posició capdavantera de Catalunya en indústria farmacèutica i en recerca biomèdica.
 • Apostem per aconseguir la màxima contribució dels medicaments a la millora de salut, garantint el finançament als medicament innovadors.
 • Reforçarem el paper de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya (AQUAs), per tal de vetllar per la millora continuada de la qualitat de les polítiques de salut i avaluar l’impacte en salut de tecnologies, tècniques o productes sanitaris amb rigor científic.
 • Apostarem per la recerca en salut, pel seu impacte sobre la qualitat del sistema sanitari, com a motor econòmic i també com a eix fonamental de les polítiques de salut del Govern:
  • Apostarem per una perspectiva integral de la recerca, recolzant el seu desenvolupament en àmbits més enllà del biomèdic: infermeria, fisioteràpia, psicologia, teràpia ocupacional, etc.
  • Promourem la innovació en el camp dels nous medicaments, conjuntament amb un acord per al seu finançament que asseguri el seu accés als pacients dins el sistema sanitari públic.
  • Farem una avaluació crítica del valor real dels nous medicaments respecte de les alternatives fora de patent. 

Modernitzar el sistema sanitari català, preservant el seu caràcter públic 

 • Garantirem una assignació econòmica estable i suficient per tornar a encapçalar l’esforç en despesa sanitària respecte a les altres Comunitats Autònomes de l’Estat.
 • Blindarem el paper de l’Institut Català de la Salut (ICS) com a prestador públic de serveis sanitaris.
 • Reclamarem al Govern de l’Estat el traspàs del patrimoni de la Seguretat Social de tots els centres de l’ICS, elaborant un pla d’inversions de mo- dernització de les instal·lacions i tecnologia.
 • Promourem que els instruments de finançament i compra de medicaments estiguin en mans de les comunitats autònomes i la participació activa d’aquestes en la regulació dels preus.
 • Constituirem un grup de provisió pública amb l’ICS, consorcis i empreses públiques per aconseguir la màxima eficiència en la provisió de serveis i l’aplicació d’economies d’escala en la gestió.
 • Recuperarem i enfortirem la governança del sistema de salut i impulsarem mesures de transparència de la gestió a tot el sector. Reforçarem especialment la regulació i el control per garantir la no col·lisió d’interessos i per evitar el risc de desigualtats en el tracte entre centres o institucions sanitàries.
 • Establirem l’obligació del retiment públic de comptes a tot el sector: resultats econòmics i en salut, transparència i informació de l’activitat, serveis, personal, pressupost i retribucions.
 • Promourem, dins el sistema sanitari i els centres sanitaris, la diferenciació dels costos i el finançament d’assistència, salut pública, recerca i docència.
 • Assegurarem la participació dels ajuntaments en el sistema sanitari, amb especial consideració per a aquells que tradicionalment han participat de la gestió d’entitats sanitàries.
 • Considerarem tots els prestadors de serveis públics de salut – aquells que són finançats majoritàriament pels diners de tota la ciutadania - com a centres públics a efectes de control, transparència i retiment de comptes.
 • Impulsarem que, en els centres de salut i hospitals de la xarxa pública, les activitats sanitàries que estiguin incloses a la cartera de serveis obligatoris dictada pel Govern de la Generalitat només es puguin oferir per la via de la cobertura pública, a excepció de les assegurances obligatòries.
 • Regularem la prestació de serveis sanitaris no inclosos a la cartera pública de serveis a tots els hospitals de la xarxa.
 • Impulsarem una nova Llei de Salut de Catalunya que inclourà els següents elements:
  • Transparència en la gestió de recursos públics i obligació de retiment de comptes públic.
  • Limitar les empreses privades no sanitàries a línies de serveis no sanitaris (neteja, seguretat, construcció).
  • Desburocratització dels centres.
  • Simplificació de l’administració sanitària, eliminant duplicitats.
  • Participació a diferents nivells de la ciutadania, dels usuaris i les usuàries, i del voluntariat.
  • Participació dels professionals en la gestió dels centres.
  • Codis ètics per als gestors i els professionals, i una normativa sobre incompatibilitats d’alts càrrecs durant i al final del seu mandat. 
  • Priorització en el model d’atenció del principi de subsidiarietat. 

 

El Grup Parlamentari Socialista va sol·licitar la celebració d’un ple monogràfic al Parlament de Catalunya, que va tenir lloc els dies 17, 18 i 19 de juny, per tal de debatre en profunditat sobre la salut del sistema sanitari català. Els i les socialistes catalans ho tenim clar: "Amb la salut no s'hi juga". 

Fitxers adjunts: