ATENCIÓ: La data màxima per dipositar el vot per correu s’ha ampliat fins a les 14 h del divendres 7 de juny.

Com pots votar per correu si el 9 de juny no pots anar al teu col·legi electoral?

Si el dia de les eleccions preveus que no podràs anar al teu col·legi electoral per votar presencialment, no has de renunciar al teu dret a vot, pots fer-ho per correu. La tramitació és senzilla.

Qui pot sol·licitar el vot per correu des d’Espanya?

Els electors  que previsiblement no estaran a la localitat on els correspon exercir el dret al vot, o que no podran anar personalment a la Mesa electoral que els correspon, poden emetre el seu vot per correu.

Quan es pot sol·licitar el vot?

Des del 16 d’abril fins al 30 de maig, ambdós inclosos.

Com pots sol·licitar el vot per correu?

Presencialment:

Cal que t’adrecis a qualsevol Oficina de Correus (Consulta el Cercador d’Oficines de Correus) personalment i amb l’original del DNI i omplir i signar el formulari de sol·licitud de vot per correu, indicant l’adreça (qualsevol punt el territori espanyol) on vols rebre la documentació.  Aquesta sol·licitud es pot fer fins al 30 de maig i és un tràmit gratuït.

Telemàticament:

També pots fer la tramitació del vot per correu mitjançant la web de Correus. Per fer-ho cal disposar d’un certificat electrònic (DNI electrònic o certificat digital vàlid).

Com t’enviaran la documentació electoral?

La delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral Provincial corresponent farà arribar a l’adreça indicada tota la documentació necessària per al vot per correu, és a dir:

 • Les paperetes de totes les candidatures presentades a la teva circumscripció per al Parlament Europeu i un sobre de votació (color blau).
 • El certificat d’inscripció al Cens Electoral de l’elector o electora.
 • Un sobre adreçat al president o presidenta de la mesa en la qual us correspon votar.
 • Un full d’instruccions.

Aquesta documentació arribarà a l’adreça indicada per correu certificat i el funcionari/ària de Correus només el lliurarà personalment a l’elector/a; en cas de no trobar-se a l’adreça indicada, caldrà que es desplaci personalment a l’Oficina de Correus indicada per tal de recollir la documentació.

Com has d’enviar el teu vot?

La papereta de la candidatura triada s’ha de posar dins el sobre de votació i introduir-ho en el sobre adreçat al president/a de la mesa electoral, juntament amb el certificat d’inscripció al cens electoral. Cal portar aquest sobre a qualsevol Oficina de Correus i enviar-ho per correu certificat. La certificació del vot per correu és gratuïta i no cal que es faci personalment.

La data màxima per fer aquest últim pas acaba el dijous 6 de juny, inclòs (ampliada fins a les 14h del 7 de juny)

NOVETAT: Data màxima per dipositar el vot ampliada fins a les 14 h del divendres 7 de juny de 2024.

L’Institut Nacional d’Estadística ha habilitat una pàgina web mitjançant la qual es podrà consultar l’estat de la tramitació de les sol·licituds del vot per correu, accesible en aquest enllaç

Dates clau

• 16 d’abril, comença el termini de sol·licitud del vot.
• 30 de maig, darrer dia de sol·licitud del vot.
• 6 de juny, darrer dia per fer la tramesa del vot per correu certificat.

Altres situacions i preguntes freqüents

Com tramitar el vot per correu en el cas dels electors i electores malaltes i/o incapacitades?

En el cas dels electors i electores que pateixen una malaltia o incapacitat que els impedeix desplaçar-se a l’Oficina de Correus, caldrà procedir de la següent manera:

 • Cal acreditar la malaltia o incapacitat mitjançant un certificat mèdic oficial, que redacten els metges i metgesses de manera gratuïta.
 • Cal disposar d’un poder notarial que atorgui a una tercera persona els poders per fer la tramitació del vot per correu. El poder notarial i el desplaçament del notari al domicili de l’elector o electora és gratuït.
 • Amb el certificat mèdic i el poder notarial, la persona representant de l’elector podrà tramitar el vot per correu a qualsevol Oficina de Correus (seguint les pautes indicades a l’apartat anterior), abans del 30 de maig.
 • Un cop hagi rebut tota la documentació, cal tornar a Correus per certificar el sobre amb la papereta triada, com a màxim el 6 de juny.

 

 

Les dates clau són:

 

 • 16 d’abril, comença el termini de sol·licitud del vot.
 • 30 de maig, darrer dia de sol·licitud del vot.
 • 6 de juny, darrer dia per fer la  tramesa del vot per correu certificat

Vot accessible per a persones amb discapacitat visual

Poden utilitzar el procediment de vot accessible les persones amb discapacitat visual inscrites en el cens electoral que coneguin el sistema de lectoescriptura Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o estiguin afiliades a l’ONCE.

S’ha de sol·licitar prèviament.

El termini comença el 16 d’abril i finalitza el 13 de maig.

La sol·licitud es tramita a través del telèfon gratuït 900 500 912, que li demanaran les dades següents:

 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • DNI
 • Domicili
 • Telèfon de contacte
 • Adreça electrònica
 • Petició expressa de rebre la documentació al domicili particular

Què cal fer en el cas dels electors i electores residents a l’estranger (vot CERA)?

Procediment de sol·licitud del vot per als electors residents a l’estranger

Els espanyols i espanyoles que resideixen permanentment a l’estranger que vulguin votar en les eleccions al Parlament Europeu han de comprovar prèviament si estan inscrits en el Cens de Residents Absents (CERA).  La consulta de la inscripció al cens es pot fer a la seu electrònica de l’INE o a les llistes exposades a l’oficina consolar corresponent. En cas que no hi estiguin, han de gestionar-ne la inscripció o fer les reclamacions corresponents per esmenar errors.

Si la inscripció al cens és correcta, l’elector/a rebrà d’ofici (sense haver de sol·licitar-ho) al seu domicili la documentació i es podrà descarregar les paperetes de vot corresponents. Un cop aprovades les candidatures també rebrà per correu postal al seu domicili  la documentació electoral (sobre de votació, certificat d’inscripció al cens i un full informatiu), com a màxim el 10 de maig. Entre el 15 i 19 de maig rebran una segona tramesa que inclourà les paperetes de totes les candidatures presentades. També existeix l’opció de descarregar les paperetes des d’aquest enllaç. En cas d’optar per aquesta possibilitat, recomanem llegir amb deteniment la informació facilitada a la web.

Podran triar dues opcions de votació:

 • Vot per correu postal a l’oficina consolar corresponent, fins al 4 de juny.
 • Vot a l’urna habilitada a l’oficina consolar, entre l’1 i el 6 de juny, ambdós inclosos.

 

 

Enllaços d’interès

 

Durant el període electoral, l’Oficina del Cens Electoral ofereix un servei d’atenció telefònica al número 901.101.900, en el qual s’atendran totes consultes que li siguin formulades relacionades amb les seves activitats en aquestes eleccions.

 

 • Informació del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació sobre el procediment del vot per als residents a l’estranger:

 

https://www.exteriores.gob.es/es/Documents/Elecciones/PREGUNTAS%20FRECUENTES%20VOTO%20EXTERIOR.pdf

 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2024/voto-extranjero-elecciones-europeas-2024.aspx

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2024/voto-extranjero-elecciones-europeas-2024.aspx

 

 

Les dates clau són:

 

 • Els electors/res residents a l’estranger (CERA) poden trametre el seu vot per correu al Consolat fins al 4 de juny. És important advertir que la fotocòpia del DNI que ha d’aportar entre la documentació necessària ha d’estar signada al revers; sense aquesta signatura el vot no serà considerat vàlid.
 • Si opten per la votació presencial en urna, podran fer-ho al Consolat o centre de votació habilitat entre l’1 i el 6 de juny, ambdós inclosos.
 • Els electors/res residents a l’estranger (CERA) que es troben temporalment a Espanya durant el procés electoral poden sol·licitar el vot per correu amb els mateixos terminis que els residents a Espanya (des del 16 d’abril fins al 30 de maig i tramesa del vot a Correus fins al 5 de juny).

 

 

Què cal fer en el cas dels electors i electores residents temporalment a l’estranger (vot ERTA)?

Els electors/res que es troben temporalment a l’estranger entre la convocatòria de les eleccions i el dia de celebració, si volen exercir el seu dret al vot, hauran d’estar inscrits en el Registre Consolar com a no resident (ERTA). Si no ho estan, podran fer la sol·licitud i la inscripció en el registre en el mateix moment.

Els electors/res inscrits al cens ERTA poden sol·licitar el vot omplint el formulari que es poden descarregar aquí. Caldrà fer-lo arribar a l’oficina consolar. El termini per a fer aquesta sol·licitud finalitza l’11 de maig. Una vegada feta aquesta sol·licitud, en el cas de resultar acceptada, NO PODRAN VOTAR PERSONALMENT A LA MESA ELECTORAL EL DIA DE LA VOTACIÓ.

Posteriorment, rebran per correu postal a l’adreça indicada a l’estranger la documentació electoral necessària. Caldrà seguir les instruccions del full informatiu  i remetre el sobre per correu certificat a la mesa electoral d’Espanya corresponent, abans del 5 de juny.

 

  Enllaços d’interès

Durant el període electoral, l’Oficina del Cens Electoral ofereix un servei d’atenció telefònica al número 901.101.900, en el qual s’atendran totes consultes que li siguin formulades relacionades amb les seves activitats en aquestes eleccions.

 • Informació del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació sobre el procediment del vot per als residents a l’estranger:

https://www.exteriores.gob.es/es/Documents/Elecciones/PREGUNTAS%20FRECUENTES%20VOTO%20EXTERIOR.pdf

 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2024/voto-extranjero-elecciones-europeas-2024.aspx

 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2024/voto-extranjero-elecciones-europeas-2024.aspx

 

 • Descàrrega de sol·licitud de vot per correu per a electors/es temporalment a l’estranger:

https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/Elecciones-2023/Voto-por-correo/Extranjero/VC.1.b-catalan-formulario.pdf

Les dates clau són:

 

 • Els electors i electores que es troben temporalment a l’estranger han de sol·licitar el vot per correu a l’oficina consular corresponent com a màxim l’11 de maig.
 • Abans del 5 de juny hauran de remetre el sobre per correu certificat a la mesa electoral d’Espanya corresponent.

 

En el cas dels ciutadans i ciutadanes d’altres països de la Unió Europea, residents a Espanya i inscrits al nostre país per a aquestes eleccions i que es trobin temporalment a l’estranger, podran votar des de l’exterior. Per acollir-se a aquesta modalitat de vot, caldrà que  estiguin inscrits al Registre Consular d’Estrangers i sol·licitar la documentació electoral mitjançant la presentació de l’imprès en l’Oficina Consular  com a màxim l’11 de maig. Un cop rebuda la documentació, podran trametre el seu vot per correu certificat, com a màxim el 5 de juny, segons les instruccions del full informatiu que rebran amb la documentació.