IMPORTANT: La data màxima per fer enviar el vot per correu acaba el dijous 20 de juliol, inclòs.

Com pots votar per correu si el pròxim 23 de juliol no pots anar al teu col·legi electoral?

Si el dia de les eleccions preveus que no podràs anar al teu col·legi electoral per votar presencialment, no has de renunciar al teu dret a vot, pots fer-ho per correu. La tramitació és senzilla.

Qui pot sol·licitar el vot per correu des d’Espanya?

Els electors  que previsiblement no estaran a la localitat on els correspon exercir el dret al vot, o que no podran anar personalment a la Mesa electoral que els correspon, poden emetre el seu vot per correu.

Quan es pot sol·licitar el vot?

Des del 30 de maig fins al 13 de juliol, ambdós inclosos.

Com pots sol·licitar el vot per correu?

Presencialment:

Cal que t’adrecis a qualsevol Oficina de Correus (Consulta el Cercador d’Oficines de Correus) personalment i amb l’original del DNI i omplir i signar el formulari de sol·licitud de vot per correu, indicant l’adreça (qualsevol punt el territori espanyol) on vols rebre la documentació. Aquesta sol·licitud es pot fer fins al 13 de juliol i és un tràmit gratuït.

Telemàticament:

També pots fer la tramitació del vot per correu mitjançant la web de Correus. Per fer-ho cal disposar d’un certificat electrònic (DNI electrònic o certificat digital vàlid).

Quan t’enviaran la documentació electoral?

Com a màxim el 16 de juliol, la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral Provincial corresponent farà arribar per correu certificat a l’adreça indicada tota la documentació necessària per al vot per correu, és a dir:

 • Les paperetes de totes les candidatures presentades a la teva circumscripció per al Congrés dels Diputats i un sobre de votació (color blanc).
 • La papereta color salmó amb totes les candidatures presentades a la teva circumscripció per al Senat i un sobre de votació (color salmó).
 • El certificat d’inscripció al Cens Electoral de l’elector o electora.
 • Un sobre adreçat al president o presidenta de la mesa en la qual us correspon votar.
 • Un full d’instruccions.

Aquesta documentació arribarà per correu certificat a l’adreça indicada i el funcionari/a de Correus només el lliurarà personalment a l’elector/a; en cas de no trobar-se a l’adreça indicada, caldrà que es desplaci personalment a l’Oficina de Correus indicada per tal de recollir la documentació.

Com has d’enviar el teu vot?

Cal tenir present que a les eleccions generals elegim els representants al Congrés dels Diputats i al Senat:

 • Congrés dels Diputats: les paperetes i el sobre són de color blanc. Rebràs una papereta per a cadascuna de les candidatures presentades a la teva circumscripció. Cal introduir la papereta triada en el sobre de votació de color blanc.
 • Senat: la papereta i el sobre són de color salmó. En aquest cas es tracta d’una papereta de grans dimensions, on trobaràs totes les candidatures presentades per la teva circumscripció. Cal triar un màxim de tres senadors per circumscripció, per tant, caldrà marcar amb una X els tres candidats triats. Un cop marcada la papereta de vot, cal introduir-la en el sobre de votació de color salmó.

Tots dos sobres de votació (el blanc i el salmó) s’introdueixen en el sobre adreçat al president/a de la mesa electoral, juntament amb el certificat d’inscripció al cens electoral. Cal portar aquest sobre personalment a qualsevol Oficina de Correus amb l’original del DNI (si ho fa una altra persona, ha de tenir l’autorització signada per l’elector i una còpia del seu DNI) i enviar-ho per correu certificat. La certificació del vot per correu és gratuïta i no cal que es faci personalment.

La data màxima per fer aquest últim pas acaba el 20 de juliol, inclòs.

L’Institut Nacional d’Estadística ha habilitat una pàgina web mitjançant la qual es podrà consultar l’estat de la tramitació de les sol·licituds del vot per correu (enllaç).

Dates clau

● 30 de maig, comença el termini de sol·licitud del vot.
● 13 de juliol, darrer dia de sol·licitud del vot.
● 16 de juliol, data màxima en què rebràs les paperetes de votació i documentació.
● 20 de juliol, darrer dia per fer la tramesa del vot per correu certificat.

Altres situacions i preguntes freqüents

Com tramitar el vot per correu en el cas dels electors i electores malaltes i/o incapacitades?

En el cas dels electors i electores que pateixen una malaltia o incapacitat que els impedeix desplaçar-se a l’Oficina de Correus, caldrà procedir de la següent manera:

 • Cal acreditar la malaltia o incapacitat mitjançant un certificat mèdic oficial, que redacten els metges i metgesses de manera gratuïta.
 • Cal disposar d’un poder notarial que atorgui a una tercera persona els poders per fer la tramitació del vot per correu. El poder notarial i el desplaçament del notari al domicili de l’elector o electora és gratuït.
 • Amb el certificat mèdic i el poder notarial, la persona representant de l’elector podrà tramitar el vot per correu a qualsevol Oficina de Correus (seguint les pautes indicades a l’apartat anterior), abans del 13 de juliol.
 • Un cop hagi rebut tota la documentació, cal tornar a Correus per certificar el sobre amb la papereta triada, com a màxim el 19 de juliol.

Les dates clau són:

 • 30 de maig, comença el termini de sol·licitud del vot.
 • 13 de juliol, darrer dia de sol·licitud del vot.
 • 16 de juliol, data màxima en què rebràs les paperetes de votació i documentació.
 • 20 de juliol, darrer dia per fer la  tramesa del vot per correu certificat.

Què cal fer en el cas dels electors i electores residents a l’estranger?

Procediment de sol·licitud del vot per als electors residents a l’estranger

Els espanyols i espanyoles que resideixen permanentment a l’estranger i vulguin votar en les Eleccions Generals han de comprovar prèviament si estan inscrits al Cens de Residents Absents (CERA).  La consulta de la inscripció al cens es pot fer a la seu electrònica de l’INE o a les llistes exposades a l’oficina consolar corresponent. En cas que no hi estiguin, han de gestionar-ne la inscripció o fer les reclamacions corresponents per esmenar errors, entre el 5 i el 12 de juny.

Si la inscripció al cens és correcta, l’elector/a rebrà al seu domicili la documentació (fins al 24 de juny)  i es podrà descarregar les paperetes de vot corresponents. Un cop aprovades les candidatures també rebrà per correu postal al seu domicili  les paperetes corresponents.

Podran triar dues opcions de votació:

 • Vot per correu postal a l’oficina consolar corresponent, fins al 18 de juliol
 • Vot a l’urna habilitada a l’oficina consolar, entre el 15 i el 20 de juliol, ambdós inclosos.

Les dates clau són:

 • Entre el 5 i el 12 de juny: període de reclamacions i correcció d’errors en la inscripció al Cens.
 • Els electors/res residents a l’estranger (CERA) poden trametre el seu vot per correu al Consolat fins al 18 de juliol.
 • Si opten per la votació presencial en urna, podran fer-ho al Consolat o centre de votació habilitat entre el 15 i el 20 de juliol, ambdós inclosos.
 • Els electors/res residents a l’estranger (CERA) que es troben temporalment a Espanya durant el procés electoral poden sol·licitar el vot per correu amb els mateixos terminis que els residents a Espanya (des del 30 de maig fins al 13 de juliol i tramesa del vot a Correus fins al 19 de juliol).

Què cal fer en el cas dels electors i electores residents temporalment a l’estranger?

Els electors/res que es troben temporalment a l’estranger entre la convocatòria de les eleccions i el dia de celebració, si volen exercir el seu dret al vot, hauran d’estar inscrits en el Registre Consolar com a no resident (ERTA). Si no ho estan, podran fer la sol·licitud i la inscripció en el registre en el mateix moment (abans del 29 de juny).

Els electors/res inscrits al cens ERTA poden sol·licitar el vot omplint el formulari que es poden descarregar aquí. Caldrà fer-lo arribar a l’oficina consolar. Una vegada feta aquesta sol·licitud, en el cas de resultar acceptada, NO PODRAN VOTAR PERSONALMENT A LA MESA ELECTORAL EL DIA DE LA VOTACIÓ.

Dins els terminis establerts, rebran per correu postal al seu domicili a l’estranger la documentació electoral necessària

Altres enllaços d’interès

Durant el període electoral, l’Oficina del Cens Electoral ofereix un servei d’atenció telefònica al número 901 101 900, en el qual s’atendran totes consultes que li siguin formulades relacionades amb les seves activitats en aquestes eleccions.