IMPORTANT: La data màxima per fer sol·licitar el vot per correu acaba el dijous 2 de maig, inclòs.

Com pots votar per correu si el 12 de maig no pots anar al teu col·legi electoral?

Si el dia de les eleccions preveus que no podràs anar al teu col·legi electoral per votar presencialment, no has de renunciar al teu dret a vot, pots fer-ho per correu. La tramitació és senzilla.

Qui pot sol·licitar el vot per correu des d’Espanya?

Els electors  que previsiblement no estaran a la localitat on els correspon exercir el dret al vot, o que no podran anar personalment a la Mesa electoral que els correspon, poden emetre el seu vot per correu.

Quan es pot sol·licitar el vot?

Des del 19 d’abril fins al 2 de maig, ambdós inclosos.

Com pots sol·licitar el vot per correu?

Presencialment:

Cal que t’adrecis a qualsevol Oficina de Correus (Consulta el Cercador d’Oficines de Correus) personalment i amb l’original del DNI i omplir i signar el formulari de sol·licitud de vot per correu, indicant l’adreça (qualsevol punt el territori espanyol) on vols rebre la documentació. Aquesta sol·licitud es pot fer fins al 2 de maig i és un tràmit gratuït.

Telemàticament:

També pots fer la tramitació del vot per correu mitjançant la web de Correus. Per fer-ho cal disposar d’un certificat electrònic (DNI electrònic o certificat digital vàlid).

Quan t’enviaran la documentació electoral?

Com a màxim el 5 de maig, la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral Provincial corresponent farà arribar per correu certificat a l’adreça indicada tota la documentació necessària per al vot per correu, és a dir:

• Les paperetes de totes les candidatures presentades a la teva circumscripció per al Parlament de Catalunya i un sobre de votació (color blanc).
• El certificat d’inscripció al Cens Electoral de l’elector o electora.
• Un sobre adreçat al president o presidenta de la mesa en la qual us correspon votar.
• Un full d’instruccions.

Aquesta documentació arribarà per correu certificat a l’adreça indicada i el funcionari/a de Correus només el lliurarà personalment a l’elector/a; en cas de no trobar-se a l’adreça indicada, caldrà que es desplaci personalment a l’Oficina de Correus indicada per tal de recollir la documentació.

Com has d’enviar el teu vot?

La papereta de la candidatura triada s’ha de posar dins el sobre blanc de votació i introduir-ho en el sobre adreçat al president/a de la mesa electoral, juntament amb el certificat d’inscripció al cens electoral. Cal portar aquest sobre a qualsevol Oficina de Correus i enviar-ho per correu certificat. La certificació del vot per correu és gratuïta i no cal que es faci personalment.

La data màxima per fer aquest últim pas acaba el dijous 9 de maig, inclòs.

Atenció: data màxima per enviar el vot ampliada fins al dijous 9 de maig, inclòs.

L’Institut Nacional d’Estadística ha habilitat una pàgina web mitjançant la qual es podrà consultar l’estat de la tramitació de les sol·licituds del vot per correu, accesible en aquest enllaç

Dates clau

• 19 de març, comença el termini de sol·licitud del vot.
• 2 de maig, darrer dia de sol·licitud del vot.
• 5 de maig, data màxima en què rebràs les paperetes de votació i documentació.
• 9 de maig, darrer dia per fer la tramesa del vot per correu certificat.

Altres situacions i preguntes freqüents

Com tramitar el vot per correu en el cas dels electors i electores malaltes i/o incapacitades?

En el cas dels electors i electores que pateixen una malaltia o incapacitat que els impedeix desplaçar-se a l’Oficina de Correus, caldrà procedir de la següent manera:

 • Cal acreditar la malaltia o incapacitat mitjançant un certificat mèdic oficial, que redacten els metges i metgesses de manera gratuïta.
 • Cal disposar d’un poder notarial que atorgui a una tercera persona els poders per fer la tramitació del vot per correu. El poder notarial i el desplaçament del notari al domicili de l’elector o electora és gratuït.
 • Amb el certificat mèdic i el poder notarial, la persona representant de l’elector podrà tramitar el vot per correu a qualsevol Oficina de Correus (seguint les pautes indicades a l’apartat anterior), abans del 2 de maig.
 • Un cop hagi rebut tota la documentació, cal tornar a Correus per certificar el sobre amb la papereta triada, com a màxim el 8 de maig.

Vot accessible per a persones amb discapacitat visual

Poden utilitzar el procediment de vot accessible les persones amb discapacitat visual inscrites en el cens electoral que coneguin el sistema de lectoescriptura Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o estiguin afiliades a l’ONCE.

S’ha de sol·licitar prèviament.

El termini comença el 19 de març i finalitza el 15 d’abril.

La sol·licitud es tramita a través del telèfon gratuït 900 500 912, que li demanaran les dades següents:

• Nom i cognoms
• Data de naixement
• DNI
• Domicili
• Telèfon de contacte
• Adreça electrònica
• Petició expressa de rebre la documentació al domicili particular

Què cal fer en el cas dels electors i electores residents a l’estranger (vot CERA)?

Procediment de sol·licitud del vot per als electors residents a l’estranger

Els espanyols i espanyoles que resideixen permanentment a l’estranger que vulguin votar en les eleccions autonòmiques han de comprovar prèviament si estan inscrits en el Cens de Residents Absents (CERA).  La consulta de la inscripció al cens es pot fer a la seu electrònica de l’INE o a les llistes exposades a l’oficina consolar corresponent. En cas que no hi estiguin, han de gestionar-ne la inscripció o fer les reclamacions corresponents per esmenar errors.

Si la inscripció al cens és correcta, l’elector/a rebrà d’ofici (sense haver de sol·licitar-ho) al seu domicili la documentació i es podrà descarregar les paperetes de vot corresponents. Un cop aprovades les candidatures també rebrà per correu postal al seu domicili  les paperetes corresponents (com a màxim el 21 d’abril).

Podran triar dues opcions de votació:

 • Vot per correu postal a l’oficina consolar corresponent, fins al 7 de maig.
 • Vot a l’urna habilitada a l’oficina consolar, entre el 4 i el 9 de maig, ambdós inclosos.

Dates clau

 • Els electors/res residents a l’estranger (CERA) poden trametre el seu vot per correu al Consolat fins al 7 de maig. És important advertir que la fotocòpia del DNI que ha d’aportar entre la documentació necessària ha d’estar signada al revers; sense aquesta signatura el vot no serà considerat vàlid.
 • Si opten per la votació presencial en urna, podran fer-ho al Consolat o centre de votació habilitat entre el 4 i el 9 de maig, ambdós inclosos.
 • Els electors/res residents a l’estranger (CERA) que es troben temporalment a Espanya durant el procés electoral poden sol·licitar el vot per correu amb els mateixos terminis que els residents a Espanya (des del 19 d’abril fins al 2 de maig i tramesa del vot a Correus fins al 8 de maig).

Enllaços d’interès

Durant el període electoral, l’Oficina del Cens Electoral ofereix un servei d’atenció telefònica al número 901.101.900, en el qual s’atendran totes consultes que li siguin formulades relacionades amb les seves activitats en aquestes eleccions.

 

 • Informació del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació sobre el procediment del vot per als residents a l’estranger:

https://www.exteriores.gob.es/es/Paginas/Elecciones-Catalu%C3%B1a.aspx

 

https://www.exteriores.gob.es/es/Documents/Elecciones/PREGUNTAS%20FRECUENTES%20VOTO%20EXTERIOR.pdf

 

Què cal fer en el cas dels electors i electores residents temporalment a l’estranger (vot ERTA)?

Els electors/res que es troben temporalment a l’estranger entre la convocatòria de les eleccions i el dia de celebració, si volen exercir el seu dret al vot, hauran d’estar inscrits en el Registre Consolar com a no resident (ERTA). Si no ho estan, podran fer la sol·licitud i la inscripció en el registre en el mateix moment.

Els electors/res inscrits al cens ERTA poden sol·licitar el vot omplint el formulari que es poden descarregar aquí. Caldrà fer-lo arribar a l’oficina consolar. El termini per a fer aquesta sol·licitud finalitza el 13 d’abril. Una vegada feta aquesta sol·licitud, en el cas de resultar acceptada, NO PODRAN VOTAR PERSONALMENT A LA MESA ELECTORAL EL DIA DE LA VOTACIÓ.

Entre el 16 i el 22 d’abril rebran per correu postal a l’adreça indicada a l’estranger la documentació electoral necessària. Caldrà seguir les instruccions del full informatiu  i remetre el sobre per correu certificat a la mesa electoral d’Espanya corresponent, abans del 9 de maig.

Les dates clau

 • Els electors i electores que es troben temporalment a l’estranger han de sol·licitar el vot per correu a l’oficina consular corresponent com a màxim el 13 d’abril.
 • Entre el 16 i el 22 d’abril rebran la documentació a l’adreça indicada.
 • Abans del 9 de maig hauran de remetre el sobre per correu certificat a la mesa electoral d’Espanya corresponent.

Enllaços d’interès

Durant el període electoral, l’Oficina del Cens Electoral ofereix un servei d’atenció telefònica al número 901.101.900, en el qual s’atendran totes consultes que li siguin formulades relacionades amb les seves activitats en aquestes eleccions.

 

 • Informació del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació sobre el procediment del vot per als residents a l’estranger:

https://www.exteriores.gob.es/es/Paginas/Elecciones-Catalu%C3%B1a.aspx

 

https://www.exteriores.gob.es/es/Documents/Elecciones/PREGUNTAS%20FRECUENTES%20VOTO%20EXTERIOR.pdf

 

https://www.exteriores.gob.es/Consulados/moscu/es/Comunicacion/Noticias/Paginas/Articulos/20240319_NOT1.aspx

 

 • Descàrrega de sol·licitud de vot per correu per a electors/es temporalment a l’estranger:

https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/Elecciones-2023/Voto-por-correo/Extranjero/VC.1.b-catalan-formulario.pdf