Formació Professional

La Formació Professional: un sistema únic, integral i connectat amb els sectors productius i empresarials.

Imatge il·lustrativa de 'Formació Professional'

La formació és l’única eina per aconseguir unes condicions de vida i treball dignes, i és clau per tenir un teixit econòmic de qualitat. Defensem que la Formació Professional ha de donar resposta com a servei públic i contribuir a la millora de la qualificació dels treballadors i les treballadores per tal de desenvolupar-se professionalment i personalment. Totes les persones han de poder gaudir d’una formació i qualificació adequades com a garantia per al seu benestar.

Els nostres objectius són clars: millorar la formació i convertir-nos de nou en un país competitiu en l’aportació de valor afegit, organitzar millor els recursos disponibles per ser més eficients i impulsar el creixement econòmic per sortir de la crisi.

No podem permetre que es faci de l’educació un negoci ni es margini la Formació Professional.

 

Un nou model de Formació Professional

 • Construirem un sistema de qualificació que: 
  • aporti a l'individu un desenvolupament professional i personal, que contribueixi a la seva integració en una societat i en un món del treball sotmesos a canvis constants;
  • afavoreixi la competitivitat empresarial;
  • ofereixi la igualtat d'oportunitats social i territorial, entre homes i dones, i entre persones amb majors o menors capacitats físiques, psíquiques o mentals;
  • asseguri la major permeabilitat possible, tant pel que fa al sistema com d'aquest amb les certificacions de l'experiència professional o extraprofessional, la formació universitària, la resta del sistema d'educació-formació, la formació especialitzada o general assolida fora del sistema; 
  • doni transparència i comprensió al conjunt del sistema;
  • generi estàndards de qualitat i instruments de seguiment i avaluació del propi sistema;
  • afavoreixi la mobilitat nacional i internacional en l'alternança escola-empresa; 
  • es doti d'instruments i recursos per a la recerca i la innovació. 
 • Dotarem un sistema de beques i ajuts per al finançament de les taxes de la formació professional superior sobre la base dels principis següents: 
  • El dret dels estudiants a participar en programes de beques i ajuts, mitjançant el desenvolupament de convocatòries que respectin el principi general que cap estudiant hagi de renunciar als estudis de formació professional superior per raons econòmiques.
  • Els programes de beques i ajuts aplicaran el principi de progressivitat, de forma que les quantitats assignades a cada estudiant s'ajustin, en cada cas, a la seva situació econòmica, personal o familiar. 
  • Els programes de beques i ajuts atendran els principis de suficiència i equitat, i promouran l'aprofitament acadèmic dels estudiants. 
  • Aprofundirem i farem efectiva l'obligatorietat i generalització de l'alternança escola-empresa, en cooperació amb les institucions públiques i les entitats privades, així com en col·laboració amb les entitats sense ànim de lucre, les del tercer sector, les organitzacions sindicals i les entitats i els moviments ciutadans.
  • Crearem una Oficina de Treball Internacional, per acompanyar els joves que emigren i protegir els seus drets. 

Fitxers adjunts: