El Partit dels Socialistes de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 4rt. de la Llei Orgànica 5/2012 de 22 d’octubre de reforma de la Llei Orgànica 8/2007 sobre el finançament dels partits polítics, fa públics els seus balanços anuals des de l’any 2007.

El PSC inicia la tasca de consolidació comptable i financera del conjunt de l’organització, sent l’exercici 2008 el primer informe d’estats financers totalment consolidats que es presenta al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Aquest informe recull la gestió econòmica del Partit i de les seves organitzacions polítiques derivades (grups parlamentaris i grups polítics amb representació a les diferents institucions), i contempla:

  • 16 federacions
  • 325 agrupacions
  • 280 grups polítics
  • 1 grup parlamentari
  • Seu central del Partit

Fitxers adjunts