L’art. 136 de la Constitució configura el Tribunal de Cuentas com a Suprem òrgan fiscalitzador dels comptes i de la gestió econòmica de l’Estat i del Sector públic.

La Llei Orgànica 8/2007,de 4 juliol, sobre finançament dels partits polítics, així com la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, atribueixen de forma específica al Tribunal de Cuentas competències fiscalitzadores, respectivament, sobre la comptabilitat anual de l’activitat ordinària de les formacions polítiques, així com sobre la comptabilitat referida als diferents processos electorals.

Enllaços d’interès