En el perfil de contractant del PSC trobaràs les Instruccions Internes de Contractació aprovades pel PSC i que seran d’aplicació als contractes d’obres, subministraments i serveis del Partit amb la finalitat de garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, sens perjudici del respecte a l’autonomia de la voluntat i, quan procedeixi, la confidencialitat. Així mateix també trobaràs els procediments de contractació oberts segons els termes previstos en les referides Instruccions Internes de Contractació.

Informació complementària

 • Les presents Instruccions de Contractació tenen com a finalitat la regulació dels procediments de contractació del PSC amb l’objectiu de garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, respectant, en tot cas, l’autonomia de la voluntat i, quan sigui procedent, la confidencialitat.

Convocatòries en curs

Convocatòries adjudicades

Expedient 1_2023 contractació del servei de fotografia de cobertura de l’activitat pública del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) i de l’activitat del primer secretari – ADJUDICADA

 • 1. Convocant: Serveis Generals
 • 2. Òrgan de contractació: Seu central
 • 3. Tipus de procediment: Ordinari
 • 4. Tipus d’adjudicació: Negociat
 • 5. Criteri d’adjudicació: Criteris automàtics, de judici de valor, preu ofert i requisits tècnics.
 • 6. Descripció objecte: contracte del servei de fotografia de cobertura de l’activitat pública del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) i de l’activitat del primer secretari.
 • 7. Pressupost (IVA exclòs): 30.000 €
  • LOT 1: Servei de cobertura gràfica de l’activitat dels actes del Partit dels Socialistes
   de Catalunya (PSC-PSOE).
  • Pressupost de licitació LOT 1: 15.000 € anuals.
  • LOT 2: Servei de cobertura gràfica de l’activitat del primer secretari del PSC, Salvador Illa Roca.
  • Pressupost de licitació LOT 1: 15.000 € anuals.
 • 8. Termini de presentació d’ofertes: fins les 21 h del dia 31/1/2023
 • 9. Adreça presentació d’ofertes: licitacions@socialistes.cat
 • 10. Documents que cal aportar: indicats al Plec de bases
 • 11. Data publicació: 24.01.2023
 • Adjudicatari Lot A: FOTOGRAFIA CRISTINA DIESTRO/ PEPA ÁLVAREZ S.C.P
 • Adjudicatari Lot B: JORDI GARCIA COLL

Expedient 04_2022 Contractació del manteniment i connexio a central receptora dels sistemes contra incendi, CCTV, intrusió i control accesos de Pallars, 191 – ADJUDICADA

 • 1. Convocant: Serveis Generals
 • 2. Òrgan de contractació: Seu central
 • 3. Tipus de procediment: Ordinari
 • 4. Tipus d’adjudicació: Negociat
 • 5. Criteri d’adjudicació: Criteris automàtics, de judici de valor, preu ofert i requisits tècnics.
 • 6. Descripció objecte: contracte de subministrament i retirada de cadires i taules per l’acte de la Festa de la Rosa a la Pineda, Gavà.
 • 7. Pressupost (IVA exclòs): a pressupostar
 • 8. Termini de presentació d’ofertes: fins les 21 h del dia 21.11.2022
 • 9. Adreça presentació d’ofertes: licitacions@socialistes.cat
 • 10. Documents que cal aportar: indicats al Plec de bases
 • 11. Data publicació: 14.11.2022
 • Adjudicatari: SECURITAS SEGURIDAD SA

Expedient 03_2022 contractació del subministrament i retirada de cadires i taules per l’acte de la festa de la Rosa – ADJUDICADA

 • Convocant: Serveis Generals
 • Òrgan de contractació: Seu central 
 • Tipus de procediment: Ordinari
 • Tipus d’adjudicació: Negociat
 • Criteri d’adjudicació: Criteris automàtics, de judici de valor, preu ofert i requisits tècnics.
 • Descripció objecte: contracte de subministrament i retirada de cadires i taules per l’acte de la Festa de la Rosa a la Pineda, Gavà.
 • Pressupost (IVA exclòs):  40.000 € 
 • Termini de presentació d’ofertes: fins les 21 h del dia 6.08.2022
 • Adreça presentació d’ofertes: licitacions@socialistes.cat 
 • Documents que cal aportar: indicats al Plec de bases 
 • Data publicació: 30.08.2022
 • Adjudicatari: FATSINI SL

Expedient 02_2022 contracte de serveis del subministrament de dos equips d’impressió digital multifuncional i el seu manteniment mitjançant la modalitat de rènting. – ADJUDICADA

 1. Convocant: Serveis Generals
 2. Òrgan de contractació: Seu central
 3. Tipus de procediment: Ordinari
 4. Tipus d’adjudicació: Negociat
 5. Criteri d’adjudicació: Criteris automàtics, de judici de valor, preu ofert i requisits tècnics.
 6. Descripció objecte: contracte de serveis del subministrament de dos equips d’impressió digital multifuncional i el seu manteniment mitjançant la modalitat de rènting.
 7. Pressupost (IVA exclòs): 24.639.- €
 8. Termini de presentació d’ofertes: fins les 21 h del dia 28.04.2022
 9. Adreça presentació d’oferteslicitacions@socialistes.cat
 10. Documents que cal aportar: indicats al Plec de bases
 11. Data publicació: 21 d’abril de 2022
 12. Adjudicatari: CANON ESPAÑA SAU

Expedient 01_2022 Contractació de serveis d’enquestes sobre l’opinió pública catalana – ADJUDICADA

 1. Convocant: Secretaria anàlisi electoral
 2. Òrgan de contractació: Seu central
 3. Tipus de procediment: Ordinari
 4. Tipus d’adjudicació: Negociat
 5. Criteri d’adjudicació: Criteris automàtics, de judici de valor i preu ofert
 6. Descripció objecte: contracte de serveis per a la realització d’enquestes per avaluar l’opinió pública catalana 2022
 7. Pressupost (IVA exclòs): 65.000 €
 8. Termini de presentació d’ofertes: fins les 9 h del dia 22.02.2022
 9. Adreça presentació d’oferteslicitacions@socialistes.cat
 10. Documents que cal aportar: indicats al Plec de bases
 11. Data publicació: 15 de febrer 2022
 12. Adjudicatari: GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA SL

Expedient 01_2021 Contractació d’una consultora de comunicació estratègica – ADJUDICADA

 1. Convocant: Gerència i Secretaria de coordinació territorial
 2. Òrgan de contractació: Central
 3. Tipus de procediment: Ordinari
 4. Tipus d’adjudicació: Negociat
 5. Criteri d’adjudicació: Criteris automàtics i de judici de valor i preu ofert
 6. Descripció objecte: Contractació d’una consultora de comunicació estratègica
 7. Pressupost (IVA exclòs): 10.000 € per Pla estratègic municipal
 8. Divisió de lots: sí (amb possibilitat d’integració).
 9. Termini de presentació d’ofertes: fins les 21 h del dia 15.11.2021
 10. Adreça presentació d’oferteslicitacions@socialistes.cat
 11. Documents que cal aportar: indicats al Plec de bases
 12. Data publicació: 8/11/2021
 13. Adjudicatari: TAKTICOM, S.L.