Consell Nacional PSC

El Consell Nacional és l’òrgan màxim de decisió del Partit entre Congressos. Defineix les grans línies d’acció política entre cada Congrés i controla l’acció de la Comissió Executiva del Partit.

Entre d’altres, les seves funcions són: aprovar els pressupostos i les actes de disposició patrimonial, debatre anualment els informes de gestió dels òrgans competents en cada cas, convocar el Congrés Ordinari del Partit, aprovar els programes i les candidatures electorals, ratificar qualsevol acord electoral i de govern amb altres partits, aprovar el Reglament de Desenvolupament Estatutari, convocar consultes per a la presa de decisions polítiques de gran importància, convocar primàries per a l’elecció dels diferents caps de llista del Partit i resoldre recursos procedents de la Comissió de Garanties i Registre.
Es reuneix en sessió ordinària una vegada cada tres mesos i en sessió extraordinària a instàncies de la Comissió Executiva del Partit, del mateix Consell o mitjançant una instància consignada per escrit i signada per una quarta part d’aquest.

El 15è Congrés del Partit va elegir a Meritxell Batet com a presidenta del Consell Nacional.