Actualitat

Valoració de l’acord pressupostari 2023

8 setembre 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

L’1 de febrer el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar va signar un acord per
l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2023.

Des d’aleshores, el grup parlamentari ha fet un seguiment exhaustiu de l’execució
pressupostària i també del compliment dels acords als que vam arribar, que sumen un total
de 281 actuacions o mesures.

Actualment, per fer una valoració de l’acord comptem amb les dades actualitzades a data 4
d’agost, segons consta en la informació que ens ha traslladat el Govern, i amb les dades
d’execució pressupostària a 31 de juliol, publicades al web oficial de la Generalitat de
Catalunya

Amb aquestes dades, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest document de valoració de l’acord pressupostari 2023: