Perfil del contractant

En el perfil de contractant del PSC trobaràs les Instruccions Internes de Contractació aprovades pel PSC i que seran d’aplicació als contractes d’obres, subministraments i serveis del Partit amb la finalitat de garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, sens perjudici del respecte a l’autonomia de la voluntat i, quan procedeixi, la confidencialitat. Així mateix també trobaràs els procediments de contractació oberts segons els termes previstos en les referides Instruccions Internes de Contractació.

Convocatòries en curs

Expedient 01_2021 Contractació d’una consultora de comunicació estratègica

 1. Convocant: Gerència i Secretaria de coordinació territorial
 2. Òrgan de contractació: Central
 3. Tipus de procediment: Ordinari
 4. Tipus d’adjudicació: Negociat
 5. Criteri d’adjudicació: Criteris automàtics i de judici de valor i preu ofert
 6. Descripció objecte: Contractació d’una consultora de comunicació estratègica
 7. Pressupost (IVA exclòs): 10.000 € per Pla estratègic municipal
 8. Divisió de lots: sí (amb possibilitat d’integració).
 9. Termini de presentació d’ofertes: fins les 21 h del dia 15.11.2021
 10. Adreça presentació d’ofertes: licitacions@socialistes.cat
 11. Documents que cal aportar: indicats al Plec de bases
 12. Data publicació: 8/11/2021