Consell Nacional

El Consell Nacional és l'òrgan màxim de decisió del Partit entre Congressos. Defineix les grans línies d'acció política entre cada Congrés i controla l'acció de la Comissió Executiva del Partit.

Entre d'altres, les seves funcions són: aprovar els pressupostos i les actes de disposició patrimonial, debatre anualment els informes de gestió dels òrgans competents en cada cas, convocar el Congrés Ordinari del Partit, aprovar els programes i les candidatures electorals, ratificar qualsevol acord electoral i de govern amb altres partits, aprovar els diferents reglaments del Partit que emanen dels Estatuts, convocar consulltes per a la presa de decisions polítiques de gran importància, convocar primàries per a l'elecció dels diferents caps de llista del Partit i resoldre recursos procedents de la Comissió de Garanties.

Es reuneix en sessió ordinària una vegada cada tres mesos i en sessió extraordinària a instàncies de la Comissió Executiva del Partit, del propi Consell o mitjançant una instància consignada per escrit i signada per una quarta part del mateix.

El 13è Congrés del Partit va escollir Maria Miranda com a presidenta del Consell Nacional.

 

Acords Consell Nacional