L’Òrgan de Control del Model de Compliment Normatiu és l’encarregat de la coordinació dels diferents recursos existents en el Partit per a la prevenció i detecció de riscos penals.

Entre les seves funcions destaquen l’impuls i supervisió de la implantació i eficàcia del sistema de gestió de Compliment Normatiu, la realització d’auditories, la gestió del canal de denúncies i vetllar per a la correcta aplicació de les garanties inherents a aquest, així com la presentació d’informes de gestió davant del Consell Nacional.

Està format per un o una Oficial de Compliment, elegit pel Congrés, el o la representant economicofinancer del Partit i el o la responsable dels serveis jurídics del Partit.