El Partit dels Socialistes de Catalunya s’organitza territorialment en els àmbits d’Agrupació i Federació. Les organitzacions territorials estan subjectes políticament i organitzativament als òrgans de direcció del Partit.

Cadascuna de les FEDERACIONS és la representació del Partit en el seu àmbit d’actuació i estan dotades de recursos i de capacitat normativa per a la consecució dels seus objectius: impulsar la implantació i descentralització territorial, ampliar en el seu àmbit la política general i específica del Partit, establir mecanismes de relació i presència al territori, impulsar el creixement del Partit en el seu àmbit territorial i mantenir les relacions amb les organitzacions del Partit d’àmbit superior.

Els òrgans de direcció política deles Federacions són el Congrés o Assemblea de Federació, el Consell de Federació i la Comissió Executiva de Federació.

Les federacions estan formades per AGRUPACIONS, nucli bàsic d’organització, debat polític i desenvolupament de l’acció i participació dels afiliats i les afiliades. Les funcions de les agrupacions són: impulsar, en el seu àmbit, la política global del Partit i prendre el pols de la societat, recollir les seves problemàtiques i inquietuds i traslladar als òrgans de debat intern les seves conclusions.

Els òrgans de direcció política de les Agrupacions són l’Assemblea d’Agrupació i la Comissió Executiva d’Agrupació.