És l’òrgan que s’encarrega de supervisar l’administració econòmica i patrimonial del Partit, i comprovar que s’ajusta a les resolucions dels òrgans competents. És elegida pel Congrés i està integrada per un president o una presidenta i 4 vocals coneixedors de la matèria. 

El 6 de juliol de 2007 va entrar en vigor la Llei Orgànica 8/2007 i va quedar derogada la Llei Orgànica 3/1987 de 2 de juliol, que va regular el finançament dels partits polítics durant 20 anys. 

És amb l’entrada en vigor d’aquesta Llei que el PSC inicia la tasca de consolidació comptable i financera de tota l’organització, i l’exercici de 2008 és el primer que es presenta al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya amb els estats financers totalment consolidats.

Aquesta consolidació, que culmina amb l’exercici de 2008, recull la gestió econòmica del Partit i les seves organitzacions polítiques (grups parlamentaris i grups polítics amb representació a diferents institucions). En total: 16 federacions, 325 agrupacions, 280 grups polítics, 2 grups parlamentaris i la seu central.

Llei Orgànica 5/2012

Llei Orgànica 5/2012, de 22 d’octubre, de reforma de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre Finançament dels Partits Polítics.

Article quart. S’afegeix un apartat vuit a l’article 14 de la Llei, que queda redactada en els següents termes:

“Ocho. Los partidos políticos, una vez emitido por el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización correspondiente a un determinado ejercicio, vendrán obligados a hacer públicas, preferentemente a través de su página web, el balance y la cuenta de resultados y, en particular, la cuantía de los créditos que les han sido concedidos, el tipo de entidad concedente y las condonaciones de deuda correspondientes a tal ejercicio, de forma que esta información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos”.