Elecció dels càrrecs orgànics

L’elecció dels càrrecs orgànics al PSC està regulada als Estatuts del Partit i als reglaments dels congressos, tant del Partit com de les Federacions i les assemblees d’Agrupació.
En el Partit existeixen, en els diferents nivells, els òrgans de direcció política, els òrgans executius i els òrgans de control.

Òrgans de direcció política

Delegats i delegades als congressos del Partit i de Federació
Són elegits pel vot personal dels i de les militants que assisteixen a les assemblees d’Agrupació convocades expressament a aquest efecte.
El seu mandat té la mateixa durada que el Congrés per al qual han estat elegits i elegides.

Consellers i consellers nacionals

Són elegits als congressos o assemblees de Federació celebrats immediatament després del Congrés del Partit. Les Federacions elegeixen consellers i conselleres nacionals en nombre proporcional al seu nombre de militants. Són també membres del Consell Nacional una representació de les Comissions Sectorials del Partit, de la JSC, del Consell del Feminisme Socialista i d’organitzacions adherides, sempre que siguin membres del Partit, així com 50 membres d’elecció directa pel Congrés del Partit, entre altres.

El mandat dels consellers i conselleres nacionals va de Congrés ordinari a Congrés ordinari.

Consellers i conselleres de Federació

Són elegits per les assemblees de les agrupacions del seu àmbit territorial. Són també membres del Consell de Federació els diputats i les diputades provincials, els portaveus socialistes dels Consells Comarcals i els parlamentaris i les parlamentàries afiliades de la Federació, entre altres.

El mandat dels consellers i conselleres de Federació va de Congrés ordinari de Federació a Congrés ordinari de Federació.

Assemblees d’Agrupació

La integren tots els i les militants de l’agrupació.

Hi formen part mentre dura el temps de militància.

Òrgans executius

Primera Secretaria del Partit i de les Federacions

És elegida mitjançant votació personal i secreta de tots els i les militants del Partit i de la JSC, i la seva elecció és ratificada pel Congrés corresponent posterior.

El seu mandat va de Congrés ordinari a Congrés ordinari del Partit.

Comissió Executiva del Partit

És elegida pels delegats i les delegades participants en el Congrés del PSC mitjançat el vot personal i secret, en llista i urna tancades. La candidatura la proposa el primer secretari o primera secretària que hagi estat elegit en la votació prèvia dels i les militants.

Els mandats dels responsables de les diferents secretaries del Partit va de Congrés ordinari a Congrés ordinari.

Comissió Executiva de Federació

És elegida pels delegats i delegades en el Congrés de Federació immediatament posterior al Congrés del Partit, mitjançat el vot personal i secret, en llista tancada i urna tancada. La candidatura la proposta del primer secretari o primera secretària que hagi estat elegit en la votació prèvia dels i les militants.

Els mandats dels responsables de les diferents secretaries del Partit va de Congrés ordinari a Congrés ordinari.

Comissió Executiva d’Agrupació

És elegida per tots els i les militants assistents a l’Assemblea que s’ha de celebrar després dels congressos de Federació.

Els mandats dels responsables de les diferents secretaries del Partit va de Congrés ordinari a Congrés ordinari.

Òrgans de control

Comissió de Garanties i Registre

Els seus membres són elegits pels delegats i les delegades al Congrés del Partit mitjançant el seu vot personal i secret en llistes tancades.

El seu mandat va de Congrés ordinari a Congrés ordinari.

Comissió de Control Financer

Els seus membres són elegits pels delegats i les delegades al Congrés del Partit mitjançant el seu vot personal i secret en llistes tancades.

El seu mandat va de Congrés ordinari a Congrés ordinari.

Òrgan de control del Model de Compliment Normatiu

Està format per un o una oficial de Compliment, elegit o elegida pel Congrés del Partit, el o la responsable economicofinancer i el o la responsable dels serveis jurídics del Partit.

El mandat de l’oficial de Compliment va de Congrés ordinari a Congrés ordinari.

Nomenaments

Nomenament de la persona Responsable de la Gestió Economicofinancera del Partit

La direcció i gestió de l’operativa economicofinancera del Partit, així com la responsabilitat de la regularitat comptable de l’activitat reflectida als comptes anuals de l’organització, serà del o la responsable economicofinancer, tal com estableix l’article 87 dels Estatuts del PSC.

La Comissió Executiva és l’encarregada de designar la persona responsable d’aquesta gestió, tal com estableix l’article 42.f dels Estatuts.

Funcions de la persona responsable de la gestió economicofinancera

És l’encarregada de presentar anualment els resultats econòmics de l’exercici anterior per a la seva aprovació davant del Consell Nacional, així com els pressupostos anuals ordinaris i extraordinaris, si escau.

Així mateix, també té atribuïdes les següents funcions:

  • L’elaboració dels comptes anuals i la seva presentació davant el Tribunal de Comptes.
  • Les funcions en matèria d’ordenació de pagaments i autorització de despeses.
  • Supervisar el cobrament efectiu de les quotes dels i les militants amb la finalitat de fer efectives les previsions dels articles 9.f i 10.2.b. De la mateixa manera, haurà de supervisar el cobrament efectiu de les aportacions dels càrrecs públics.
  • La contractació externa de béns i serveis.
  • Qualsevol altres funcions que atribueixin els Estatuts, el Congrés del Partit  o la Comissió Executiva del Partit.

La persona responsable de la gestió economicofinancera elaborarà, conjuntament amb la Comissió de Control Financer, un sistema de control intern per garantir l’adequada intervenció i comptabilització de tots els actes i documents del Partit dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic.