Principis

Som socialistes perquè volem construir una societat basada en la realizació plena i efectiva del valors de Ilibertat, iqualtat, fraternitat, justícia social, solidaritat i pau. Aquests valors són per a nosaltres indestriables, conformen la nostra ètica personal i la nostra manera d’entendre el món, guien la nostra acció i es contraposen als privilegis, les desiqualtats i l’individualisme insolidari.

La llibertat, la igualtat i la solidaritat formen part del socialisme català i donen sentit al projecte que defensem i que ens identifica. Aquests són els valors plenament vigents que guien el nostre pensament i la nostra acció.

Simpatitzants del PSC a la Festa de la Rosa

El socialisme, com a moviment polític i social, va expressar des dels seus orígens, en l’inici de la revolució industrial, el rebuig i la lluita contra el sistema capitalista que degradava l’ésser huma, el privava de la seva dignitat i condemnava una gran majoria de persones a la misèria i a l’explotació.

Som demòcrates

Posem les persones, la seva llibertat, la seva dignitat, els seus drets, la seva plena capacitat de controlar la pròpia vida i desenvolupar el seu potencial, en el centre de les nostres propostes i les nostres polítiques.

Som progressistes i d’esquerres

Som gent compromesa amb el món del treball, i volem promoure una política de reformes per assolir una societat de benestar, inclusiva i cohesionada, la defensa de l’espai públic, la justícia social, la igualtat i el bé comú.

Som catalanistes

Volem una Catalunya capaç de forjar el seu futur des de cada municipi i cada territori, en el marc d’una Espanya i d’una Europa federals.

Som europeistes

Volem impulsar la construcció de la Unió Europea, oberts al Mediterrani i al diàleg de cultures i civilitzacions, amb una visió global i mundial dels problemes i de les solucions, conscients de la transcendència dels reptes que suposen el canvi climàtic, les migracions i el terrorisme internacional.

Som feministes

Ens comprometem a què ambdós gèneres comparteixin, a parts iguals, la feina i l’oci, les responsabilitats familiars, polítiques i cíviques, el compromís i la recompensa. Volem fer de la igualtat i de la llibertat de totes les opcions personals una conquesta permanent.

Som ecologistes

Volem protegir el nostre entorn comú mitjançant polítiques de desenvolupament sostenible que assegurin el progrés econòmic i el benestar per a tothom. Estimem la terra, el paisatge, el nostre patrimoni i els recursos naturals.

Som gent solidària

Volem combatre la fam, la pobresa, l’explotació, l’analfabetisme i la malaltia a tot el món. Fem de la fraternitat un principi que inspira la nostra acció.

Som gent de pau

Volem promoure la seguretat, el control dels armaments i la resolució pacífica dels conflictes com a esperança d’una vida millor per a la humanitat i per a les generacions futures.

Som gent emprenedora

Volem impulsar la iniciativa personal, la llibertat d’empresa i la innovació en el marc d’una economia de mercat responsable socialment, que faci del treball un dret i una oportunitat per a l’emancipació de les persones.

Som gent apassionada per la cultura

Apostem per la creativitat, les noves tecnologies de la informació, la societat del coneixement i de la comunicació, i per una educació pública de qualitat per a tothom.

Valors

El PSC és dipositari d’uns valors que formen part de la tradició política de la Revolució Francesa i del Socialisme Democràtic: els valors de la llibertat, la igualtat i la solidaritat.
Els i les socialistes pensem que una bona política ha de proporcionar una lògica explicativa a allò que es fa, ha d’assenyalar un objectiu a assolir i dibuixar un camí de reformes per aconseguir-lo. Ha d’estar guiada, per tant, per uns valors que donen sentit a l’acció, configurant un relat sense el qual no hi ha POLÍTICA més enllà de les polítiques.

Aquests són els valors que guien el nostre pensament i la nostra acció, i que es contraposen als privilegis, les desigualtats i l’individualisme insolidari. Són aquests valors els que donen sentit al projecte que defensem i ens identifiquen com un actor diferenciat i amb perfil propi en la vida col·lectiva. Uns valors que són plenament vigents i que ens serveixen per formular, comunicar i aplicar la nostra acció política per tal de donar respostes als problemes de la gent.

El nostre socialisme és un ideal de valors col·lectius que pretén assolir i assegurar la plenitud individual i el benestar col·lectiu de la societat. Una societat en què el progrés científic i tècnic, i el desenvolupament econòmic, siguin instruments per al desenvolupament social, cultural i individual. Una societat en què ningú se senti discriminat o marginat per raons d’origen social o ètnic, sexe, estat físic o mental, orientació sexual, religió o idees polítiques.

Un nou sentit als nostres valors

Vivim un moment històric en què conviuen possibilitats enormes per donar resposta als vells problemes, amb nous interrogants, nous reptes i l’aparició de noves desigualtats. Per tant, cal actualitzar el socialisme democràtic donant un sentit nou als nostres valors.

En primer lloc, la llibertat. Reivindiquem un concepte de llibertat lligat a la responsabilitat cívica i al compromís amb la societat. Una llibertat indestriable del compromís amb la democràcia. Una democràcia basada en la utilització d’instruments col·lectius útils i eficaços per als canvis socials i polítics.

En segon lloc, la justícia i la igualtat. Ens proposem no només garantir la igualtat d’oportunitats, sinó crear una societat de les oportunitats per a tothom a partir de polítiques actives d’igualtat. La justícia és la fi de tota discriminació contra els individus i la consecució de la igualtat de drets i oportunitats.

I, en darrer lloc, la solidaritat. Ens proposem donar sentit al concepte de societat com a redistribuïdora de riqueses i d’oportunitats en tots els àmbits i nivells de l’administració pública. I per fer-ho, ens proposem enfortir i flexibilitzar aquestes administracions per dotar-les de capacitat d’adaptació a les noves necessitats socials.

Responsabilitat social

Al PSC som coherents amb els nostres principis i per això treballem amb empreses de caràcter social:
 

FEMAREC (http://www.femarec.cat/)
Empresa dedicada a diverses activitats per fomentar la integració laboral de persones amb discapacitat. 
 
ACCAPS (http://www.acapps.org
La missió de la Federació ACAPPS és representar i defensar els drets i interessos globals de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies, a tots els nivells, davant la societat, les administracions i altres institucions, integrant i impulsant amb aquesta finalitat l’acció de les Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes.
 
FESOCA (http://www.fesoca.org)
La Federació de Persones Sordes de Catalunya és una institució sense ànim de lucre que representa 28 entitats i basa la seva activitat en la defensa dels drets de les persones sordes.

FSC INSERTA (https://www.insertaempleo.es/)
FSC Inserta és una entitat de la Fundació ONCE per a la formació i integració laboral de persones amb discapacitat. 

CREU ROJA (http://www.creuroja.org)
La Creu Roja és una organització de caràcter humanitari. La seva tasca solidària permet, entre d’altres, ajudar els col·lectius més necessitats i/o vulnerables en el procés de recerca de feina gràcies al seu gran nombre de voluntaris i una àmplia participació social.

Estatuts i Codi Ètic

Els Estatuts informen sobre els principis organitzatius del Partit, el procediment d’afiliació, detallen els drets i deures dels militants i simpatitzants, defineixen els òrgans del Partit i els càrrecs públics, i la relació amb la JSC.

El Codi Ètic defineix el nostre comportament i els nostres valors com a Partit.

Tant els Estatuts com el Codi Ètic es poden esmenar a cada Congrés, ja que són fruit del consens democràtic dels membres del PSC.

Documents