Actualitat

Sessió 41.2 al Parlament de Catalunya (23/11/2022)

23 novembre 2022

Sessió 40.1 al Parlament de Catalunya (23/11/2022)

Pregunta al president de la Generalitat sobre la negociació dels pressupostos de la Generalitat per al 2023

Salvador Illa

Moltes gràcies, senyora Vergés. Senyor Aragonès, el 22 d’agost, ja fa uns mesos, em vaig oferir per obrir una negociació pressupostària. L’oferiment no va ser massa ben rebut. Ho vaig fer perquè estava convençut i segueixo convençut que l’aprovació d’un pressupost de país és ara el més important per a Catalunya.

Malauradament no tindrem aquest 1 de gener un pressupost aprovat. És una mala notícia. Vostè, només vostè, senyor Aragonès, n’és el responsable. Hi ha converses aquests dies amb diferents grups. Les que hi ha amb el meu grup no poden ser qualificades de negociació. No s’ha obert amb nosaltres, almenys a data d’avui, cap negociació.

Avui hem conegut que s’ha distribuït a diferents organismes la llei de mesures fiscals i financeres, la llei d’acompanyament dels pressupostos. Un document rellevant que no coneixíem. Senyor Aragonès, creu vostè que contribueix a generar el clima de confiança necessari que ens assabentem per tercers de documentació que havíem sol·licitat i que no se’ns havia lliurat?


Pere Aragonès

Gràcies, vicepresidenta. Senyor Illa, el Govern portarà el projecte de pressupostos al Parlament. I esperem portar-lo ja amb els suports necessaris perquè pugui ser tramitat i aprovat definitivament. Són 3.000 milions d’euros més de capacitat de despesa que, en una situació de pròrroga pressupostària, seria més difícil, més complex de poder-los executar, doncs, amb el temps adequat i en la seva totalitat.

Dit això, hi han hagut converses; jo espero que en els propers dies aquestes converses puguin avançar. Vostès també tenen l’oportunitat de fer-nos arribar propostes, ho sap des de la trobada que vam tenir vostè i jo. Les propostes que consideri que siguin importants facin-les arribar per poder-les incorporar en el projecte de pressupost, si hi ha acord.

En aquest sentit, la documentació que ens han demanat i que tenim disponible a hores d’ara se’ls hi ha fet arribar. Hi ha un tràmit que és absolutament imprescindible que marca la llei, que és que les mesures incloses en la llei de mesures s’han de trametre al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, que és el que hem fet. Vostès ens van demanar també eixos en els àmbits de la llei de mesures, se’ls hi han fet arribar.

Nosaltres estem disposats a compartir amb els grups que han mostrat disposició a negociar el pressupost la informació que sigui necessària, perquè aquest és un pressupost… Vostè ha dit «pressupost de país», jo he fet servir aquesta expressió abans, crec que ha de ser qualificat així. Tenim un gran repte davant. Per tant, tenim uns dies, unes setmanes per poder avançar en les converses i estic convençut que si hi ha bona voluntat per part de tothom, es culminaran amb èxit.


Salvador Illa

Sempre val la pena ser molt clar i en algunes coses més, prengui nota als efectes que cregui convenients del que dic, la documentació que hem sol·licitat no ens ha estat lliurada.

Miri, jo intento fer política seriosa i útil. Política útil vol dir estar obert a negociar un pressupost per a Catalunya. Però no és confongui, això no és per falcar un Govern com el seu que, deixi’m dir-li amb tota franquesa, no n’esperem massa res del seu Govern. Ho fem per ajudar a que Catalunya avanci.

I política seriosa, a la nostra manera de veure les coses, vol dir treballar, si cal, amb discreció, amb informació, amb un cert rigor i amb un mínim clima de confiança. Puc arribar a entendre, senyor Aragonès, que les dues coses, la de la política útil i seriosa, li resultin estranyes. De fet, ho constato bastant sovint. Vostè sabrà. Vostè sabrà amb qui compta i amb què compta. Amb nosaltres, així, d’aquesta manera, no. I recordi que té el dubtós honor de presidir el Govern més dèbil dels darrers quaranta anys a Catalunya.


Pere Aragonès

Senyor Illa, doncs siguem clars. Divendres ens van enviar al matí una carta amb uns requisits de documentació. Alguns d’aquests requisits de documentació, alguns d’aquests documents, es configuren al final de l’elaboració del pressupost. Si vol que presentem en aquest Parlament el menú complet sense que haguem entrat a la negociació prèvia, el que no em poden demanar és que presentem els documents que són conseqüència d’això. Per tant, si hem de treballar les bases del pressupost, hi ha documents que arriben al final que ara no els pot tenir. Però no entrarem en una discussió tècnica.

El Govern vol aprovar pressupostos. Si hi ha propostes que rebem per part dels grups, estem disposats a atenir-les. I, en tot cas, el que esperem és que tothom assumeixi la seva part de responsabilitat.