Actualitat

Nou model de governança de l’educació

16 gener 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

La governança educativa denomina el model d’administració, regulació i gestió del sistema educatiu, així com el procés de presa de decisions i de construcció de consensos entorn dels seus objectius estratègics. Descriu tant el grau d’excel·lència en la gestió, com la capacitat de governar l’educació des del consens.

La Catalunya del coneixement que ambicionem els i les socialistes requereix un nou model de governança educativa molt més flexible, àgil, eficient i descentralitzat a fi d’assolir tres grans objectius de país:

  • afavorir trajectòries d’aprenentatge al llarg de la vida per a tota la ciutadania,
  • elevar el nivell general de coneixements i de titulacions,
  • i fer-ho, amb la màxima equitat i inclusió educativa, comptant amb la dotació suficient i eficient de recursos públics que ha d’arribar al 6% del PIB segons disposa la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC).

Per això, el Govern Alternatiu de Catalunya proposa un nou marc de governança educativa perquè el sistema educatiu i formatiu de Catalunya millori en resultats acadèmics, equitat i eficiència. Si guanyem en educació, hi guanyem tots i totes.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Nou model de governança de l’educació.