Actualitat

El Congrés estudia la legalització del cànnabis per ús medicinal. Per Carmen Andrés

19 setembre 2022

legalització del cànnabis per ús medicinal

Per Carmen Andrés, diputada al Congrés

El cànnabis és una substància psicoactiva que planteja riscos per als seus usuaris i per la societat, encara que menys que altres com l’heroïna i la cocaïna. Per això els tractats derivats de les Nacions Unides sobre drogues la regulen.

 El cànnabis està inclòs en la llista I de la Convenció Única de 1961 sobre estupefaents propiciada pel Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. España va signar i ratificar la Convenció i els altres tractats internacionals que conformen el marc legal internacional de control de drogues, forma part de la Comissió d’Estupefaents i està compromesa amb el respecte a la llei internacional.

De fa anys hi ha hagut un cert interès pel potencial terapèutic d’alguns components del cànnabis. Per facilitar la recerca en aquest camp, la Comissió d’Estupefaents va modificar la seva classificació (amb el vot favorable d’Espanya). 

Per treballar aquest aspecte, el 14 d’octubre de 2021 es va constituir al Congrés dels Diputats una Subcomissió per tal d’analitzar experiències de regulació del cànnabis per a ús medicinal, en el si de la Comissió de Sanitat.

En el desenvolupament de les sessions es van dur a terme vint-i-sis compareixences de responsables d’institucions púbiques de l’Estat i de països del nostre entorn europeu, membres de societats mèdiques i col·legis professionals de l’àmbit de les ciències de la salut, així com societats i grups de pacients.

Tot amb l’objectiu d’obtenir una visió extensa i perspectives de tots els agents implicats en l’ús medicinal del cànnabis des de diferents marcs normatius, com a pas previ a qualsevol debat sobre la regulació d’aquest ús en España.

El 21 de juny de 2022 va ser aprovat, per majoria, l’informe de conclusions de la Subcomissió, amb els vots a favor dels Grups Parlamentaris Socialista, Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Plural, Ciudadanos y Vasco (EAJ-PNV); els vots en contra dels Grups Popular i Vox; i l’abstenció dels Grups Republicà (ERC) i Euskal Herria Bildu.

L’informe està elaborat des d’una perspectiva de comparativa internacional sobre l’evidència existent, febleses, amenaces, fortaleses, oportunitats i resultats de les experiències analitzades. Ha estat tramès al Govern d’Espanya perquè pugui ser utilitzat en la regulació de l’ús mèdic del cànnabis basat en les experiències d’altres estats.

L’informe conté 10 conclusions y 5 recomanacions.

Com a criteri transversal, l’objecte de la regulació s’acota a les preparacions de cànnabis que puguin tenir usos terapèutics.

Avui dia, els usos sobre els que hi ha evidència científica són limitats, i es concentren en uns pocs diagnòstics, segons es va poder constatar al llarg dels treballs de la Subcomissió.

La investigació és una peça clau per aportar llum i ampliar els diagnòstics i tractaments. Precisament, per facilitar la investigació i ampliar el ventall d’aplicacions, el cànnabis es va treure de la llista IV de la Convenció Única l’any 2020. Però, es va mantenir en la llista I, que fixa la seva consideració legal com a estupefaent i obliga a la seva fiscalització en la fabricació, exportació, importació, distribució, comerç, ús i possessió de substàncies que s’han de limitar a usos mèdics i científics.

En aquests moments a Espanya tenen autorització de comercialització dos productes farmacèutics obtinguts a partir d’extractes del cànnabis, que es dispensen sota prescripció mèdica i financiació pública com a tractament d’un tipus d’epilèpsia, i per l’espasticitat en pacients amb esclerosi múltiple. Se n’han beneficiat uns milers de persones.

La Subcomissió recomana explorar fórmules que permetin disposar en el nostre mercat farmacèutic d’extractes i preparats estandarditzats de cànnabis que avui no tenen autorització de comercialització per tal de millorar el tractament de patologies, sota prescripció mèdica que doni garanties de composició, dosificació i seguretat.

També, recomana valorar el desenvolupament de projectes experimentals amb preparacions que estiguin a l’abast en països de la Unió Europea. I que els serveis de farmàcia competents puguin elaborar fórmules magistrals a partir d’extractes o preparacions estandarditzades per al seu ús en determinats casos.

La prescripció la realitzaran professionals sanitaris, amb competències en les àrees d’atenció de les indicacions autoritzades.  I la durada dels tractaments amb extractes o preparacions estandarditzades haurà de ser definida i controlada. La dispensació s’efectuarà en els serveis de farmàcia, amb preferència de les farmàcies hospitalàries.

Els pacients amb prescripció i dispensació de fórmules magistrals amb extractes o preparacions estandarditzades de cànnabis constaran en un registre centralitzat a partir dels registres del Servei de cada comunitat autònoma.

En la línia d’avançar en la millora de la qualitat de vida i el tractament de més pacients que esperen resposta, es recomana reconèixer totes les indicacions per a les que existeixen indicis sòlids d’utilitat de l’ús medicinal del cànnabis: espasticitat en casos d’esclerosi múltiple, algunes formes d’epilèpsia, nàusees i vòmits derivats del tractament amb quimioteràpia, endometriosi, dolor oncològic i dolor crònic no oncològic (inclòs el dolor neuropàtic), amb la possibilitat d’ampliar a altres indicacions terapèutiques per a les que els estudis aportin indicis consistents.

La Subcomissió reconeix el rol central de l’Agència Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) en la definició de la regulació, i en la aplicació i fiscalització en coordinació amb les comunitats autònomes, i estableix un termini de sis mesos perquè l’AEMPS dugui a terme els treballs necessaris perquè les recomanacions tinguin encaix en la normativa vigent i siguin viables.

I com a recomanació última, insta a dur a terme accions perquè la disponibilitat de cànnabis per a usos terapèutics pugui comportar una major disponibilitat i consum fora del context sanitari.

A aquests efectes l’AEMPS, amb la participació de les comunitats autònomes, elaborarà un informe sobre l’ús terapèutic d’extractes o preparacions estandarditzades de cànnabis, que inclourà els servies que prescriuen, els pacients tractats, els volums dispensats i dades sobre l’eficàcia seguretat, amb les aportacions del sistema de farmacovigilància.

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas realitzarà un informe sobre el consum d’aquests productes, amb informació sobre la freqüència de consum en la població adolescent i adulta, els indicis de consum intensiu i/o problemàtic, les persones amb tractament especialitzat amb el cànnabis com a substància principal.

Ambdós informes seran publicats i remesos al Congrés dels Diputats, que celebrarà una sessió d’anàlisi i avaluació anual.