Actualitat

Comunicat sobre la residència de Gent Gran Sant Cebrià de Tiana

3 març 2022

Comunicat sobre la residència de Gent Gran Sant Cebrià de Tiana
Posicionament del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Tiana sobre la situació de la residència de Gent Gran

En els moments més durs de la pandèmia,  quan a la Residència Sant Cebrià de Tiana estava en una situació molt difícil, amb molts residents morts, la Sra. Marta Martorell, alcaldessa de Tiana, va decidir el segrest de la gestió de l’equipament.  El G.M. Socialista, que acabava d’ingressar al Govern, va acceptar la situació d’excepcionalitat per responsabilitat encara que no tenia la regidoria.

No obstant, la pèssima gestió que a partir d’aquell moment va endegar la Sra. Alcaldessa i més tard, el nomenament  d’una regidora trànsfuga com a responsable política de la Residència, va ser entre d’altres, un de les raons fonamentals de deixar les nostres responsabilitats de govern al setembre de 2022.  La demostració de que el segrest no va funcionar  i no es va saber gestionar correctament és el descontentament  d’un important grup de familiars, manifestat repetidament en plens i premsa.

Un Ple extraordinari, celebrat a finals de febrer, va aprovar per unanimitat  l’aixecament de la mesura d’intervenció municipal  o segrest de la Residència de Gent Gran i Centre de dia Sant Cebrià, del municipi de Tiana i la recuperació de la gestió pel concessionari, Brofar Concesiones y Servicios, S.L.  El G.M. Socialista va votar a favor per uns informes jurídics que van posar de manifest  la no motivació del segrest encara que no sense establir una sèrie de condicions amb l’objectiu de millorar la gestió i el funcionament del centre.

Per tant, calia fer el retorn, però no de qualsevol manera ja que calia superar deficiències detectades i que la pandèmia va agreujar. Per això, el G.M. Socialista, d’acord amb l’executiva del partit i per tal desbloquejar aquesta situació que afectava directament als i les usuàries de la Residencia i Centre de Dia de Sant Cebrià,  el dilluns 21 va registrar una sèrie de condicions per tal que el grup votes a favor del retorn. Aquests punts feien referència a:

Que el concessionari  acordi conjuntament amb l’ajuntament  nomenar la nova direcció tècnica i gestió higiènic-sanitari de la Residència i Centre de dia Sant Cebrià.
Disposar el cessament immediat de la  regidora amb delegació especial la Sra. Marta Guardia.
Sol·licitar al Departament de Drets Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya la realització d’una auditoria basada en les denúncies de familiars i entitats.
Demanar el suport tècnic necessari a la Conselleria de Drets Socials i Salut de dues persones durant un període de 6 mesos per supervisar aquest traspàs, el compliment de la normativa corresponent i el bon funcionament del centre.
Requerir al Concessionari perquè en un període màxim de 6 mesos aporti les certificacions Norma UNE 158101, 158201 i la 9001 d’una empresa homologada per certificació Norma UNE
Requerir al Concessionari que reprengui immediatament el Consell de Participació i la Comissió de menús amb la participació de familiars, Generalitat i el govern de Tiana.
Constituir una comissió de seguiment amb tots els grups polítics amb representació al Ple Municipal amb la participació de familiars, veïns o entitats, per avaluar el compliment d’aquest acords i aportar aquelles propostes que vagin destinades a millorar aquest servei públic.
Restituir en un termini màxim de dos mesos la figura del Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania perquè vetlli, amb independència i objectivitat, pels drets dels residents i familiars.

Finalment i després d’un procés de negociació encapçalat pel grup socialista es va arribar a una proposta d’ acord que finalment va ser aprovada per unanimitat en el Ple extraordinari del dia 23 de febrer.

En resum, es tractava d’avançar (dins dels límits que permet el contracte de concessió i amb voluntat  de consens amb l’adjudicatari) de repensar el model social de residència existent.  Un model d’ambient de llar, d’atenció personalitzada, que respecti la dignitat de les persones amb personal  qualificat i motivat.

Ara els socialistes estarem amatents a que el Govern de Tiana faci complir els acords adoptats en el ple del 23 de febrer, es constitueixi el grup de treball on han d’estar presents tots els grups, entitats i familiars i exerceixi el control que li correspon com administració.

En definitiva, exigir l’aplicació de tots aquests punts que va posar sobre la taula el grup municipal socialista per a millorar la qualitat dels  serveis de la Residència amb la visió d’assolir un nou model social de residencia a Tiana, convertint en oportunitat tot el malson viscut.

Grup Municipal Socialista

Ajuntament de Tiana