Actualitat

Ciutats sostenibles: hem de garantir l’accés de les dones a les TIC

20 desembre 2023

Núria Parlon, primera secretària de PSC Santa Coloma de Gramenet i alcaldessa

Les ciutats sostenibles són aquelles que avancen sense perdre de vista el necessari equilibri entre el desenvolupament d’un territori i el benestar de les persones. Aquest binomi, que hauria de ser sempre inseparable, va estretament vinculat al fet de poder garantir la igualtat real i efectiva entre les dones i els homes. En aquest sentit, des de l’àmbit públic i privat s’ha de treballar conjuntament establint sinergies i estratègies per endegar mesures i projectes que han de poder resoldre bretxes –com la digital– i biaixos de gènere que són incompatibles amb assegurar el benestar de tota la ciutadania.

Partint dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i de l’Agenda 2030, amb els quals estem molt alineats des del món local, entenem plenament que les desigualtats que pateixen les dones són amenaces permanents per al progrés individual i col·lectiu com a societat, i lluitar-hi en contra és un repte apressant al qual cal donar resposta a partir d’accions valentes, innovadores i efectives, tenint en compte especialment aquells àmbits emergents que estan generant moltes oportunitats a favor de l’autonomia personal i professional.

És indiscutible la centralitat que les tecnologies de la informació i de la comunicació (les TIC o noves tecnologies) estan adquirint com a motors econòmics i de transformació social. Sens dubte, ocupen un espai estratègic per generar ocupació de qualitat i d’alt valor afegit. Per tant, cal incentivar la participació de les dones tant en el disseny d’aquestes noves tecnologies, com és el cas de la intel·ligència artificial (IA), com en la presa de decisions i en la formació i capacitació laboral, entre altres àmbits estratègics.

És evident que la crisi del coronavirus va accelerar l’avenç tecnològic, a partir de la utilització de noves eines professionals i socials, i va abocar tothom a entrar i formar part d’un món digital moltes vegades desconegut, ja no només en entorns laborals, sinó també en qualsevol tràmit o gestió de la ciutadania. Aquest creixement del sector tecnològic i digital ha posat sobre la taula la necessitat d’ampliar permanentment el nombre de persones ocupades en les diverses posicions que ofereix el mercat tecnològic i digital.

Ens trobem, doncs, amb un sector econòmic emergent, que ofereix noves oportunitats d’ocupació, i alhora constatem que, malauradament, també en aquest sector les dones continuen patint l’anomenada bretxa digital. Aquest concepte feia referència, en un primer moment, als obstacles als quals s’enfrontaven les dones en l’accés a les noves tecnologies, però actualment s’ha ampliat i contempla també les desigualtats en l’ús i en les possibilitats de participació en el disseny i en el desenvolupament tecnològic. De fet, segons el darrer informe Barcelona Digital Talent Overview 2023, tot i haver crescut el percentatge de dones en el sector tecnològic de Catalunya, la seva representació se situa només al voltant del 28%.

Aquesta realitat posa de manifest la urgent necessitat d’incorporar les dones en els espais directius i llocs de responsabilitat i alhora fomentar, des del teixit empresarial i les administracions, polítiques públiques conjuntes i programes per superar de manera eficaç aquest dèficit i obrir noves oportunitats de creixement personal i professional. Aquest repte de talent que viu el sector necessita un canvi de perspectiva que posi el focus a incentivar les vocacions STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, en el seu acrònim en anglès) entre les més joves, fomentar la seva incorporació al mercat laboral i adoptar mesures concretes per facilitar el seu accés a posicions tècniques i directives a les empreses.

Les desigualtats que pateixen les dones són amenaces permanents per al progrés individual i col·lectiu com a societat.

Una de les línies preferents de treball que estem executant a Santa Coloma de Gramenet, des de La Ciba, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, és fomentar la formació i l’ocupabilitat de les dones, de manera especial en aquells sectors emergents, per tal de millorar la seva situació al mercat laboral, incrementar la seva autonomia i superar les desigualtats laborals a les quals s’enfronten. Aquesta línia d’actuació la materialitzem a partir de diferents fronts d’intervenció. Per una banda, estem fent prospecció de necessitats i aliances amb el teixit empresarial tecnològic i digital. Així, hem establert vincles de col·laboració entre La Ciba i organitzacions empresarials presents a l’àrea metropolitana de Barcelona amb el projecte Dones Futur, entre altres iniciatives, per detectar necessitats compartides, definir itineraris formatius i fomentar les noves contractacions laborals.

En un segon front prioritari d’actuació, ens hem fixat en la reducció de la bretxa de gènere a través de la formació tecnològica a La Ciba. L’objectiu, aquí, és el de facilitar la incorporació laboral, amb condicions dignes, i promoure que les dones millorin l’adquisició de competències tecnològiques i digitals d’alta demanda, fomentant les noves professions de l’àmbit tecnològic. Es tracta de detectar oportunitats per millorar l’ocupabilitat i l’ocupació de les dones i acompanyar-les de manera integral en el seu procés de formació i d’inserció laboral. En aquest eix englobem formacions com el Bootcamp en programació web i el Programa ADA amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya. En el cas de la iniciativa Bootcamp, per posar un exemple, es tracta d’una formació de 850 hores en format semipresencial que ofereix la possibilitat a les dones participants de formar-se com a programadores web i que no requereix tenir estudis previs. Precisament la setmana passada es va signar a La Ciba un conveni entre Endesa, Factoria F5 i la Fundació Formació i Treball destinat a la formació en programació web de 50 dones provinents dels serveis socials de Barcelona i al seu acompanyament sociolaboral en el sector tecnològic.

El tercer front d’actuació el dediquem a l’aproximació del sector i de les vocacions STEAM a la ciutadania i, de manera preferent, a les dones i les joves de la ciutat, per tal d’incrementar la seva presència i protagonisme en la creació i desenvolupament de l’entorn TIC. Aquest eix compta amb activitats com les Càpsules DonesTIC, les formacions d’alfabetització digital bàsica, la Programació del Dia de les Dones i les Nenes a la Ciència a Santa Coloma i l’Escola d’Estiu de La Ciba, entre altres iniciatives. A tall d’exemple, l’Escola d’Estiu de La Ciba, que celebrem la primera quinzena de juliol de cada any, té diferents línies d’intervenció, i precisament una d’elles és la línia de la digitalització per acostar-ne l’accés a col·lectius amb més dificultats, alhora que facilitem eines a les persones més joves sobre la seguretat a les xarxes, també per fer reflexionar sobre els riscos i reptes de la intel·ligència artificial i com aquesta ha entrat a les nostres vides per quedar-s’hi. La programació és oberta a tota la ciutadania, però posant especial èmfasi en les dones i les joves.

Per tant, és evident que tenim molts reptes a assolir i alhora oportunitats a materialitzar si volem ciutats més sostenibles, igualitàries i resilients. I en aquest context d’acceleració de la digitalització i d’impuls d’economies emergents és imprescindible incorporar la mirada dels drets i el talent de les dones per no generar noves bretxes i per alinear les noves tecnologies amb la imprescindible agenda de la igualtat. Des del món local ho estem fent possible!

Article publicat a Línia Xarxa