Actualitat

Barcelona serà la primera ciutat d’Espanya a aplicar la «taxa Amazon», que suposarà 2,6 milions d’euros anuals

2 desembre 2022

  • Aquesta iniciativa grava l’ús de l’espai que fan aquestes empreses quan han de lliurar les mercaderies als destins finals indicats pels consumidors, que no siguin punts de recollida
  • Només tributaran aquells operadors postals que facturin més d’1 milió d’euros per entregues a aquests destins finals a la ciutat de Barcelona
  • Barcelona és la primera ciutat en aplicar una taxa al comerç electrònic
  • La previsió és que aquesta figura tributària s’aprovi definitivament al Plenari del mes de febrer i es començarà a aplicar a partir de la seva publicació al BOPB
  • Aquesta proposta és fruit d’un acord amb el grup municipal d’ERC

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat la tramitació d’una nova taxa a grans operadors postals per l’ús especial que fan de l’espai públic quan reparteixen els productes comprats per comerç electrònic als destins finals indicats pels consumidors finals. Aquesta nova figura tributària està previst que vagi a la Comissió d’Economia i Hisenda i al Plenari del mes de desembre i que es pugui aprovar definitivament al Consell Plenari Municipal del proper mes de febrer, amb la voluntat que es comenci a aplicar a partir de la seva publicació al BOPB. Aquesta és una iniciativa pionera, ja que Barcelona és la primera ciutat en aplicar una taxa d’aquest tipus.

I és que en els darrers anys, i degut en gran part a les restriccions que va comportar la pandèmia de la Covid-19, el comerç electrònic ha guanyat pes a la ciutat de Barcelona i això ha comportat que grans empreses de comerç electrònic estiguin fent gratuïtament un ús especial del domini públic per fer el lliurament dels paquets que es compren a través de les seves plataformes.

Per aquest motiu, i emmarcat dins de la estratègia DUM, des del consistori s’ha considerat necessari desenvolupar un instrument fiscal que permeti gravar aquest ús especial del domini públic. Així, quedaran afectades totes aquelles grans empreses que actuen al mercat com a operadors postals, realitzant càrrega i descàrrega a la via pública, mitjançant qualsevol classe de vehicle, amb la finalitat de distribuir als destins finals indicats pels consumidors els productes adquirits a través del comerç electrònic.

Aquestes, en fer entregues massives a domicilis de la ciutat fan un ús especial del domini públic, congestionen l’espai i incrementen la contaminació. Això, a més, genera un desequilibri de la competència amb el comerç de proximitat.

La taxa s’aplicarà a aquells operadors postals amb ingressos bruts procedents de la facturació anual superiors a 1 milió d’euros obtinguts per entregues als destins finals indicats pels consumidors de Barcelona. La quantia de la taxa es fixa en funció d’un percentatge sobre els ingressos bruts facturats per l’empresa, un cop descomptades les operacions excloses de tributació. L’import a  satisfer pel conjunt d’operadores no podrà superar el límit fixat per a l’aprofitament, que s’ha quantificat en 2’6 milions d’euros.

La mateixa ordenança que desenvoluparà aquesta nova taxa estableix algunes activitats que queden no subjectes o exemptes de tributació:

  • Distribucions efectuades en el marc del servei de transport de mercaderies que no intervinguin en el mercat com a operadors postals. Per exemple, si un establiment de la ciutat té una flota de vehicles per fer lliurament a domicili dels productes que els ciutadans hagin pogut adquirir presencialment o bé a través de la seva pàgina web.
  • Distribucions realitzades als comerços de la ciutat amb la finalitat de ser comercialitzades en fase minorista (Business to Business). Per exemple, la distribució de les begudes a un restaurant.
  • Distribucions realitzades sense utilitzar cap vehicle.
  • Distribucions efectuades en un punt de recollida que estigui inclòs al registre de punts de recollida que crearà l’Ajuntament de Barcelona i que s’actualitzarà anualment.
  • Facturació inferior a 1 milió d’euros obtinguda per entregues a Barcelona.

La taxa també s’aplicarà en el cas que alguna empresa subjecte subcontracti l’activitat a d’altres empreses o persones autònomes, però l’ordenança disposa que l’haurà de pagar l’operador postal. En el cas de grups d’empreses, l’haurà de pagar l’empresa que tingui més facturació anual.

Aquesta figura tributària es gestionarà en règim d’autoliquidació pel contribuent, qui haurà de presentar-la telemàticament entre l’1 i el 30 de juliol de l’exercici posterior al gravat. Per tant, l’exercici 2023 s’autoliquidarà el mes de juliol de 2024.

Més informació