Valors

El PSC és dipositari d’uns valors que formen part de la tradició política de la Revolució Francesa i del Socialisme Democràtic: els valors de la llibertat, la igualtat i la solidaritat.

Els i les socialistes pensem que una bona política ha de proporcionar una lògica explicativa a allò que es fa, ha d'assenyalar un objectiu a assolir i dibuixar un camí de reformes per aconseguir-lo. Ha d'estar guiada, per tant, per uns valors que donen sentit a l'acció de la mateixa, configurant un relat sense el qual no hi ha POLÍTICA més enllà de les polítiques.

Aquests són els valors que guien el nostre pensament i la nostra acció, i que es contraposen als privilegis, les desigualtats i l'individualisme insolidari. Són aquests valors els que donen sentit al projecte que defensem i ens identifiquen com un actor diferenciat i amb perfil propi en la vida col·lectiva. Uns valors que són plenament vigents i que ens serveixen per formular, comunicar i aplicar la nostra acció política per tal de donar respostes als problemes de la gent.

El nostre socialisme és un ideal de valors col·lectius que pretén assolir i assegurar la plenitud individual i el benestar col·lectiu de la societat. Una societat en què el progrés científic i tècnic, i el desenvolupament econòmic, siguin instruments per al desenvolupament social, cultural i individual. Una societat en què ningú se senti discriminat o marginat per raons d'origen social o ètnic, sexe, estat físic o mental, orientació sexual, religió o idees polítiques.

Vivim un moment històric en què conviuen possibilitats enormes per donar resposta als vells problemes, amb nous interrogants, nous reptes i l'aparició de noves desigualtats. Per tant, cal actualitzar el socialisme democràtic donant un sentit nou als nostres valors.

En primer lloc, la llibertat. Reivindiquem un concepte de llibertat lligat a la responsabilitat cívica i al compromís amb la societat. Una llibertat indestriable del compromís amb la democràcia. Una democràcia basada en la utilització d'instruments col·lectius útils i eficaços per als canvis socials i polítics.

En segon lloc, la justícia i la igualtat. Ens proposem no només garantir la igualtat d'oportunitats, sinó crear una societat de les oportunitats per a tothom a partir de polítiques actives d'igualtat. La justícia és la fi de tota discriminació contra els individus i la consecució de la igualtat de drets i oportunitats.

I, en darrer lloc, la solidaritat. Ens proposem donar sentit al concepte de societat com a redistribuïdora de riqueses i d'oportunitats en tots els àmbits i nivells de l'administració pública. I per fer-ho, ens proposem enfortir i flexibilitzar aquestes administracions per dotar-les de capacitat d'adaptació a les noves necessitats socials.

Fitxers adjunts: