Congressos


El Congrés és l'òrgan que ostenta la màxima representació de la voluntat del Partit i, per tant, és el seu màxim òrgan de deceisió, debat i participació. Està constituït pels delegats i les delegades elegits democràticament per les agrupacions, el Consell de la Igualtat i les comissions sectorials, en funció del seu cens. 

Al Congrés del Partit li corresponen les següents funcions:

  • Reformar els Estatuts.
  • Elaborar l'estratègia i la línia política.
  • Aprovar o reprovar la gestió dels òrgans de direcció, control i execució.
  • Ratificar el primer secretari o la primera secretària del Partit, elegit mitjançant sufragi directe i secret de tots els i les militants del Partit.
  • Elegir la Comissió Executiva del Partit.
  • Elegir els i les membres de la Comissió de Garanties, de la Comissió de Control Financer i de la Comissió Ètica i Registre.
  • Elegir el president o la presidenta del Consell Nacional.
  • Valorar i actualitzar el protocol de relacions amb el PSOE sempre figuri a l'Ordre del Dia. 

Es reuneix amb caràcter ordinari entre el 2on i el 3er any des de la celebració del Congrés Ordinari anterior, a convocatòria del Consell Nacional.