Càrrecs i nomenaments

Elecció dels càrrecs orgànics

L'elecció dels càrrecs orgànics al PSC està regulada als Estatuts del Partit i als reglaments dels congressos, tant del Partit com de les Federacions, i assemblees d'Agrupació.
Dins l'estructura del PSC podem distingir entre tres tipus d'òrgans: els de direcció política, els executius i els de control.
 

Òrgans de direcció política

Dins la categoria òrgans de direcció política trobem els congressos, de Partit o de Federació; els consells, tant nacional com de federació; i l'assemblea d'agrupació.
Al PSC no existeixen les llistes tancades i bloquejades en l'elecció dels òrgans de direcció dels diferents nivells; en cas de presentar-se més candidats o candidates que llocs a cobrir, els electors i les electores només poden marcar a les seves paperetes un nombre de candidats no superior el 75% dels llocs a cobrir.
 
Delegats i delegades als Congressos

Són elegits pel vot personal dels i de les militants que assisteixen a les assemblees d'Agrupació convocades expressament a aquest efecte
El seu mandat té la mateixa durada que el Congrés per al que han estat elegits i elegides

Membres del Consell Nacional

Són elegits als congressos de cada Federació immediatament posteriors al Congrés del Partit. Les Federacions elegeixen consellers i conselleres nacionals en nombre proporcional al seu nombre de militants. Els delegats i les delegades sectorials membres del Consell Nacional són elegits en els Plenaris de cada Sectorial
El mandat dels consellers i conselleres nacionals va de Congrés a Congrés

Membres del Consell de Federació

Són elegits per les Assemblees de les Agrupacions del seu àmbit territorial
El mandat dels consellers i conselleres de Federació va de Congrés a Congrés de Federació

L'Assemblea d'agrupació

La integren tots els i les militants que hi són afiliats
Mentre dura el temps de militància.

Òrgans de direcció política

 
Primera Secretaria del Partit i de les Federacions

És elegida mitjançant votació personal i secreta de tots els i les militants de l'àmbit corresponent. L’elecció serà ratificada pel Congrés corresponent posterior
El seu mandat va de Congrés a Congrés

Comissió Executiva del Partit

És elegida pels delegats i delegades participants al Congrés del PSC mitjançat el vot personal i secret, en llista tancada i urna tancada. La candidatura la proposa el primer secretari o primera secretària que hagi estat elegit en la votació prèvia dels i les militants
Els mandats dels responsables de les diferents secretaries del Partit va de Congrés a Congrés

Comissió Executiva del Federació

És elegida pels delegats i delegades al Congrés de Federació immediatament posterior al Congrés del Partit, mitjançat el vot personal i secret, en llista tancada i urna tancada. La candidatura la proposa del primer secretari o primera secretària que hagi estat elegit en la votació prèvia dels i les militants
Els mandats dels responsables de les diferents secretaries de la federació van de Congrés a Congrés

Comissió Executiva d'Agrupació

És elegida per tots els i les militants assistents a l'Assemblea que s'ha de celebrar després del Congrés del PSC

Òrgans de control

 
Comissió de Garanties

Els seus membres són elegits pels delegats i delegades al Congrés Ordinari del Partit mitjançant el seu vot personal i secret en llistes tancades
El seu mandat va de Congrés a Congrés

Comissió de Control Financer

Els seus membres són elegits pels delegats i delegades al Congrés Ordinari del Partit mitjançant el seu vot personal i secret en llistes tancades
El seu mandat va de Congrés a Congrés

Comissió d'Ètica i Registre

Els seus membres són elegits pels delegats i delegades al Congrés Ordinari del Partit mitjançant el seu vot personal i secret en llistes tancades
El seu mandat va de Congrés a Congrés

Comissió de Control Financer de la Federació

És elegida pels delegats i delegades al Congrés de Federació posterior al Congrés del Partit, també mitjançant llistes tancades
El seu mandat va de Congrés a Congrés

Nomenament de la persona responsable de la Gestió Econòmic-Financera del Partit

La responsabilitat de la direcció i la gestió de l’operativa econòmic-financera del Partit, així com la responsabilitat de la regularitat comptable de l’activitat reflectida als comptes anuals de l’organització, serà del o la responsable econòmic-financer, tal i com estableix l’article 92 dels Estatuts del PSC.

La Comissió Executiva és l’encarregada de designar la persona responsable de la gestió econòmic-financera del Partit, tal i com estableix l’article 41.f dels Estatuts.

Funcions de la persona responsable de la gestió econòmic-financera

La persona responsable de la gestió econòmic-financera serà l’encarregada de presentar anualment davant del Consell Nacional els resultats econòmics de l’exercici anterior per a la seva aprovació, així com també els pressupostos anuals ordinaris i extraordinaris, si s’escau.

Així mateix, la persona responsable de la gestió econòmic-financera també té atribuïdes les següents funcions:
 
  1. L’elaboració dels comptes anuals i la seva presentació davant el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes.
  2. Autorització de despeses i execució de funcions en matèria d’ordenació de pagaments.
  3. Supervisió del cobrament efectiu de les quotes dels i les militants a fi de fer efectives les previsions dels articles 8.f i 9.2.b dels Estatuts. De la mateixa manera, haurà de supervisar el cobrament efectiu de les aportacions dels càrrecs públics.
  4. La contractació externa de béns i serveis.
  5. Qualsevol altra funció que l’atribueixin els Estatuts, el Congrés del Partit o la Comissió Executiva del Partit.
La persona responsable de la gestió econòmic-financera elaborarà, conjuntament amb la Comissió de Control Financer, un sistema de control intern per garantir l’adequada intervenció i comptabilització de tots els actes i documents del Partit dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic.

Nomenament

En la sessió de la Comissió Executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) celebrada el passat 6 de març de 2017, i segons la funció prevista a l’article 41.f dels Estatuts de l’organització, es va nomenar per unanimitat a la persona responsable de la gestió econòmic-financera del Partit, considerant que en aquesta persona concorre la condició d’honorabilitat exigida per exercir aquest càrrec.

Fitxers adjunts: