Com pots votar per correu si el 14 de febrer no pots anar al teu col·legi electoral?

Si el dia de les eleccions preveus que no podràs anar al teu col·legi electoral per votar presencialment, o t’estimes més no sortir de casa, no has de renunciar al teu dret a vot, pots fer-ho per correu.

Enguany, a causa de la situació sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19, s’ha modificat el procediment de vot per correu de manera que és possible votar sense sortir de casa, o també fer-ho pel procediment habitual.

 • El primer pas per votar per correu és tramitar la sol·licitud.

  Pots fer-ho per diferents vies

  • De manera presencial, a qualsevol Oficina de Correus (Cercador d’Oficines de Correus) personalment i amb l’original del DNI, Passaport o carnet de conduir. Per evitar llargues cues, pots demanar cita prèvia des de l’aplicació i la web de Correus (Cita prèvia Correus). A l’Oficina de Correus hauràs d’omplir i signar el formulari de sol·licitud de vot per correu, indicant l’adreça (qualsevol punt el territori espanyol) on vols rebre la documentació. Aquesta sol·licitud s’ha de fer abans del 5 de febrer a les 14 hores i és un tràmit gratuït. Si vols, també pots descarregar el formulari de sol·licitud des de la web de Correus (Formulari sol·licitud vot per correu)
  • També pots fer la tramitació del vot per correu de manera telemàtica, mitjançant la web de Correus. Per fer-ho cal disposar d’un certificat electrònic (DNI electrònic o certificat IdCat) i tenir instal·lat a l’ordinador l’aplicació Autofirma. Trobaràs més informació sobre aquest procediment a aquest enllaç.
  Recorda que el termini per fer la sol·licitud de vot per correu (sigui la presencial o la telemàtica), acaba el 4 de febrer.

  La delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral Provincial corresponent, farà arribar, no més tard del 7 de febrer, a l’adreça indicada tota la documentació necessària per al vot per correu, és a dir:

  • Les paperetes de totes les candidatures presentades a la teva circumscripció
  • El certificat d’inscripció al Cens Electoral de l’elector o electora
  • Un sobre adreçat al president o presidenta de la mesa en la qual us correspon votar
  • Un full d’instruccions

  Aquesta documentació arribarà a l’adreçada indicada per correu certificat i el funcionari o funcionària de Correus només el lliurarà personalment a l’elector o electora; en cas de no trobar-se a l’adreça indicada, caldrà que es desplaci personalment a l’Oficina de Correus indicada per tal de recollir la documentació.

  Atesa la situació causada per la covid, excepcionalment, en el moment que l’empleat de Correus lliuri tota la documentació, l’elector o electora podrà triar la seva papereta i lliurar a l’empleat el seu sobre electoral. D’aquesta manera s’evitarà desplaçar-se a l’Oficina de Correus de nou. Però, si l’elector o electora ho prefereix, també pot optar pel procediment habitual i enviar el seu vot per correu certificat des d’una Oficina de Correus. No és necessari que el votant faci aquest darrer tràmit de forma personal, ho pot fer una altra persona en el seu nom.

  El termini per enviar el vot finalitza el 12 de febrer al es 14 hores.
 • Com tramitar el vot per correu en el cas dels electors i electores malaltes i/o incapacitades?

  En el cas dels electors i electores que pateixen una malaltia o incapacitat que els impedeix desplaçar-se a l’Oficina de Correus, caldrà procedir de la següent manera:

  • Cal acreditar la malaltia o incapacitat mitjançant un certificat mèdic oficial, que redacten els metges i metgesses de manera gratuïta
  • Cal disposar d’un poder notarial que atorgui a una tercera persona els poders per fer la tramitació del vot per correu. El servei de notaria és totalment gratuït, inclòs el desplaçament a la residència del votant. Per conèixer els notaris que ofereixen aquest servei cal contactar amb el Col·legi de Notaris de Catalunya (tel. 933174800).
  • Amb el certificat mèdic i el poder notarial, la persona representant de l’elector podrà tramitar el vot per correu a qualsevol Oficina de Correus (seguint les pautes indicades a l’apartat anterior), abans del 5 de febrer a les 14 hores.
  • Un cop rebuda tota la documentació, cal tornar a Correus per certificar el sobre amb la papereta triada, com a màxim el 10 de febrer.
 • Què cal fer en el cas dels electors i electores residents a l'estranger?

  Els electors i electores residents de forma permanent a l’estranger que vulguin exercir el seu dret al vot, cal que estiguin inscrits al Cens de Residents Absents (CERA). Caldrà assegurar que esteu degudament inscrits al cens, trucant al Consolat o bé fent la consulta per Internet al web de l’INE si disposes de certificat electrònic.
  Les dates claus són:

  • 22 de desembre: comença el termini de sol·licitud del vot.
  • 26 de gener: últim dia de sol·licitud del vot.
  • Fins al 2 de febrer, recepció de les paperetes de votació i documentació.
  • Fins al 13 de febrer, tramesa per correu certificat del vot.
  • Del 10 al 14 de febrer, votació en urna al Consolat.

  Sol·licitud del vot

  Els electors i electores que resideixen permanentment a l’estranger, i vulguin votar en les eleccions autonòmiques, prèviament hauran de sol·licitar-ho. Per a això, hi ha dues opcions, per internet, o per correu postal:

  1. Opció Internet

  Aquesta forma de sol·licitud del vot possibilita que els enviaments puguin realitzar-se per Internet i facilita el vot a molta gent; perquè puguis sol·licitar el vot per internet l’imprès de sol·licitud et serà remès d’ofici i en ell trobaràs una Clau de Tramitació Telemàtica (CTT), generada per cada elecció i cada elector, amb aquesta única finalitat.

  Amb aquesta clau es podrà accedir per internet a la sol·licitud. També podràs fer la sol·licitud si disposes d’un certificat electrònic reconegut associat amb el DNI.

  • pàgina web INE : https://sede.ine.gob.es/Solicitud_voto_CERA allà hauràs d’identificar-mitjançant el certificat electrònic o amb la CTT que hauràs rebut en la comunicació.
  • Hauràs de seguir les instruccions i adjuntar una imatge escanejada, d’un dels documents relacionats (Important: no posis accents i el document que has d’adjuntar no ha de pesar més de 110K perquè pot donar problemes)
   1. Còpia del DNI.
   2. Còpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles.
   3. Certificació de nacionalitat (d’expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada en què estigui inscrit).
   4. Certificat d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d’expedició gratuïta pel consolat o Ambaixada en què estiguis inscrit).​
   5. Un cop acabat el procés podràs obtenir un justificant del registre electrònic de la presentació de la sol·licitud.

  2. Opció Correu Postal

  Emplenar l’imprès de sol·licitud que remetrà l’Oficina del Cens i que també es pot trobar a les ambaixades i consolats, o bé al web Parlament2021.cat, al web del Ministeri d’Afers Exteriors, i al web ine.es.

  • Acompanyar l’imprès de sol·licitud d’un dels següents documents:
   1. Fotocòpia del DNI.
   2. Fotocòpia del Passaport expedit per les autoritats espanyoles.
   3. Certificació de nacionalitat (d’expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada en què estiguis inscrit).
   4. Certificat d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d’expedició gratuïta pel consolat o Ambaixada en què estigui inscrit).
  • Remetre-tot com més aviat millor, i en tot cas no més tard del 26 de gener, a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la província en el cens estiguis inscrit a Espanya.

  Recepció de la documentació per votar

  Un cop proclamades les candidatures i finalitzat el termini de recursos, l’Oficina del Cens Electoral li enviarà la documentació per votar: fins al 2 de febrer. La recepció varia en funció del servei postal del país.
 En què consisteix aquesta documentació electoral que remet l’Oficina del Cens Electoral?

  • Un full informatiu.
  • Paperetes i sobres de votació.
  • Dos certificats d’inscripció en el cens electoral.
  • Sobre adreçat a la junta electoral provincial.
  • Sobre adreçat al Consolat o Ambaixada.
  • Imprès per a la devolució de les despeses de la tramesa del vot per correu.
  • Un cop rebuda la documentació hauràs de seleccionar la teva opció de vot:
  • Introduir la papereta corresponent a la candidatura triada dins del sobre de votació. En cap d’aquests sobres has d’introduir cap altra documentació, si ho fas, serà considerat vot nul.
  • A continuació, cal introduir en el sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial el següent:
   1. Sobre de votació amb la papereta corresponent.
   2. Un dels certificats d’inscripció en el cens.
   3. Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per l’autoritat espanyola, o certificacions de nacionalitat o d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedides pel Consolat d’Espanya al país de residència.
  • A partir d’aquí, pots optar:
  • Dipositar personalment a les urnes disposades per a això en la teva Ambaixada o Consolat. Entre el 10 i el 14 de febrer. Hauràs de lliurar el segon certificat d’inscripció en el cens al funcionari consular.
  • Remetre-ho tot per correu certificat al teu Consolat o Ambaixada. Fins al 19 de febrer. En aquest cas, hauràs d’introduir en el sobre adreçat al Consolat o Ambaixada el següent:
   1. El sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial amb el contingut ja indicat.
   2. El segon certificat d’inscripció en el cens.

  Serà indispensable per a la validesa d’aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d’una oficina de Correus de l’Estat corresponent o, si s’escau, de l’oficina consular de carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent, que certifiqui de manera indubtable, l’ompliment dels terminis previstos.

  Enllaços d’interès

  Informació sobre les inscripcions en el Cens electoral: https://sede.ine.gob.es/consulta_electoral_elecciones
 Durant el període electoral l’Oficina del Cens Electoral ofereix un servei d’atenció telefònica al número 901.101.900, en el qual s’atendran totes consultes formulades relacionades amb les seves activitats en aquestes eleccions.

  Enllaç a la sol·licitud de vot de forma telemàtica (amb la clau CTT enviada al domicili d’ofici): https://sede.ine.gob.es/Solicitud_voto_CERA

  Descàrrega de model d’inscripció en el registre consular com a RESIDENT i com a NO RESIDENT:
  http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas /TuConsuladoPuedeAyudarte.aspx

 • Què cal fer en el cas dels electors i electores residents temporalment a l'estranger (ERTA)?

  Si et trobes temporalment a l’estranger entre la convocatòria de les eleccions i la seva celebració, i desitges votar, hauràs de sol·licitar prèviament el vot.
Una vegada remesa aquesta sol·licitud, en el cas de resultar acceptada, NO PODRÀS VOTAR PERSONALMENT A LA MESA ELECTORAL EL DIA DE LA VOTACIÓ.

  Dates clau

  • 22 de desembre: comença el termini de sol·licitud del vot.
  • 26 de gener: últim dia de sol·licitud del vot.
  • Fins al 2 de febrer: recepció de les paperetes, vot i documentació.
  • Fins al 13 de febrer: enviament per correu certificat del vot.

  Sol·licitud del vot

  Per poder formular la sol·licitud, hauràs d’estar inscrit en el Registre de Matrícula consular com a no resident.
  Podràs trobar l’imprès de sol·licitud en els consolats i ambaixades, i també pots descarregar-lo al web Parlament2021.cat, i al web del Ministeri d’Afers Exteriors. Hauràs de lliurar personalment la sol·licitud complimentada al Consolat o ambaixada.

  Tots dos tràmits, la sol·licitud i la inscripció censal (si és que no estàs inscrit), es poden fer al mateix temps, t’estalvies un desplaçament!!

  El termini per presentar la sol·licitud del vot s’inicia el dia 22 de desembre i finalitza el 26 de gener.

  Documentació per votar

  Un cop proclamades les candidatures i finalitzat el termini de recursos, l’Oficina del Cens Electoral t’enviarà la documentació per votar: fins al 2 de febrer (la recepció varia en funció del servei postal del país).

  En què consisteix aquesta documentació electoral que remet l’Oficina del Cens Electoral?

  • Un full informatiu.
  • El certificat d’inscripció en el cens.
  • Paperetes de totes les candidatures.
  • Sobre de votació.
  • Un sobre en el qual ha de figurar la direcció de la Mesa electoral que et correspongui

  Com votar

  • A continuació, has d’introduir en el sobre adreçat a la mesa electoral, la següent documentació:
   1. Sobre de votació on hauràs d’introduir una papereta de la candidatura escollida.
   2. El certificat d’inscripció en el cens.
  • Envia aquest sobre adreçat a la Mesa a Electoral per Correu Certificat: tens fins al dia 13 de febrer. Et recomanem que ho facis com més aviat millor, per assegurar que arribi a temps. Molts vots no arriben per retards en els serveis postals dels països d’origen.

  Serà indispensable per a la validesa d’aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d’una oficina de Correus de l’Estat corresponent, que certifiqui que s’ha remès dins el termini previst.

  Enllaços d’interès

 • Vot accessible per a persones amb discapacitat visual

  Els electors i electores que a causa d’una discapacitat visual no poden exercir autònomament el seu dret al vot de manera convencional, tenen dues opcions:

  • Vot assistit: poden ser assistits per una persona de la seva confiança per exercir el dret al vot.
  • Vot accessible: aquest procediment consisteix en la utilització de paperetes, sobres de votació i documentació complementària normalitzats en sistema Braille, que facilitarà la identificació de l’opció de vot amb garanties d’autonomia i, per tant, garantint el secret del vot.

  Per acollir-se al vot accessible cal que els electors i electores coneguin el sistema de lectoescriptura Braille i que tinguin reconegut un grau de discapacitat visual igual o superior al 33 % o que estiguin afiliats a l’ONCE.

  La sol·licitud es tramita mitjançant el telèfon 900 400 012, entre el 22 de desembre i el 18 de gener. Atesa la situació de pandèmia, per tal de reduir al mínim el temps de permanència en el col·legi electoral, l’elector o electoral podrà sol·licitar que la documentació tramesa al seu domicili. Si no s’ha fet expressament aquesta sol·licitud, l’elector s’haurà d’identificar davant el president de la seva mesa electoral el dia de les eleccions, qui li lliurarà un maletí amb la documentació per poder votar.

  El maletí de vot accessible inclou:

  • Unes instruccions explicatives, impreses en sistema Braille.
  • Un sobre de votació.
  • Un sobre per a cada una de les candidatures amb la indicació de la candidatura en tinta i sistema Braille, i dins de cada un d’aquests sobres, una papereta de votació corresponent a la candidatura indicada en l’exterior.
Mestres
Escoles
Centres d'atenció primària
Habitatges Socials

comte Guillem de Varoic

L’educació vista
pels mestres

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam semper lacus at massa ultricies auctor. Integer sodales commodo erat, sed blandit tellus molestie sed. Donec eu magna metus. Ut et semper ipsum, non iaculis urna

Comparteix: