El Govern Alternatiu aprova una proposició de llei per a una política de memòria històrica “coherent i integral”

També acorda una esmena a la totalitat a la proposició de llei d’estabilització dels treballadors i treballadores del sector públic català

Reunit al Parlament, aquest divendres, 5 de juliol, el Govern Alternatiu de Catalunya ha aprovat la proposició de Llei de Memòria Democràtica de Catalunya, elaborada pel Comissionat de la Presidència per l’Impuls federal, el Memorial Democràtic i la Lleid electoral, Ferran Pedret. En tant que “representa un dels valors fonamentals de la democràcia en el segle XXI”, el document defensa que la memòria democràtica “és un valor que ens ha de permetre a la societat, especialment a la catalana i espanyola, avançar cap a un futur més democràtic i lliure sense oblidar el nostre passat”.

En aquesta línia, “el nostre objectiu és la consolidació d’una política de memòria coherent i integral, amb una dotació econòmica suficient, que garanteixi el coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques”.

Millorar la llei de 2009

Un dels objectius del Govern Alternatiu és “promoure una Llei de la Memòria Democràtica catalana, a partir de la proposició socialista de Llei de Memòria Democràtica de 2018, que recull i millora les disposicions de Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, però que n’ampliï l’objecte”.

Les novetats

Entre les principals novetats que introdueix la proposta del Govern Alternatiu de Catalunya s’hi compten:

 • La introducció del cens general de víctimes, de totes les tipologies, amb la incorporació del cens de persones desaparegudes creat per la Llei 10/2009 de 30 de juny i el mapa de fosses.
 • L’agilitació del procediment i dels protocols per a la localització, recuperació, identificació i trasllat de restes i el reforçament del paper i les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.
 • La regulació del banc de dades d’ADN i el programa d’identificació genètica.
 • La creació d’un protocol d’informació per indicis de la comissió de delictes en les investigacions de troballes de persones desaparegudes que preveu l’exercici d’accions per part de la Generalitat, s’ofereix el dret d’informació i d’assistència a les víctimes i s’estableixen mecanismes per al seguiment d’informes i recomanacions estatals i internacionals.
 • La millora de la protecció de la documentació relativa a la memòria democràtica i la seva preservació.
 • L’ampliació dels llocs i itineraris de memòria democràtica.
 • El reconeixement i el foment del moviment memorialista i la creació d’un registre d’entitats de víctimes i d’entitats memorialistes.
 • La potenciació del paper del Memorial Democràtic.
 • La inclusió d’un règim sancionador per les infraccions previstes en la llei.
 • La privació d’ajudes i subvencions públiques a persones físiques i jurídiques per actes contraris a la Llei de Memòria Democràtica.
 • La inclusió de disposicions relatives als actes, símbols i vestigis contraris a la memòria democràtica amb la voluntat de donar eines per evitar que es produeixi un enaltiment del feixisme, el nazisme o la Dictadura.
Treballadors i treballadores públics

D’altra banda, per “donar resposta” a un “incompliment sistèmic per part de l’Administració”, el Govern Alternatiu ha presentat una esmena a la totalitat de la proposició de Llei d’Estabilització de les Treballadores i els Treballadors del Sector Públic (202-0002/13).

La iniciativa, defensada per la consellera alternativa Marta Moreta en un context en què “més d’un terç dels treballadors i treballadores estructurals del sector públic català es troben en situació de temporalitat” –essent les dones les que ocupen més d’un 70% aquestes places–, proposa posar en marxa “un sistema d’estabilització d’aquest personal a través de l’habilitació específica d’un procés selectiu basat en concurs-oposició, on es posi en valor el temps treballat en una plaça o lloc de treball per a un període superior als tres anys”.

Les convocatòries d’estabilització “respectaran els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i lliure concurrència” i “es desenvoluparan de forma preferent a través de concurs-oposició”.

Resum de la proposició de Llei de Memòria Democràtica de Catalunya

Veure PDF
Proposició de Llei de Memòria Democràtica de Catalunya

Veure PDF
Text alternatiu a la proposició de Llei d'Estabilització dels Treballadors i Treballadores públics

Veure PDF
Comparteix: