Estratègia socialista sobre la presència de l’extrema dreta al Parlament de Catalunya

El PSC proposa a la resta de grups catalans un acord per excloure l’extrema dreta de la Mesa del Parlament de Catalunya i de les taules de les comissions parlamentàries, amb l’objectiu de reduir la influència de la formació d’extrema dreta a la cambra. El document que els socialistes han traslladat a la resta de forces, obert a debat, també recull el compromís dels signants de no presentar cap iniciativa legislativa amb l’extrema dreta. “Això inclou iniciatives legislatives, propostes de resolució, les esmenes o transaccions que puguin derivar-ne i preguntes a respondre per escrit, així com sol·licituds per constituir integrups: comissions d’estudi, de seguiment o d’investigació, sol·licituds de compareixença o mocions de censura”, assenyala el document que reproduïm íntegre a continuació:

 

 1. Composició i nomenament dels òrgans del Parlament
 • Mesa del Parlament de Catalunya

 

Els articles 43 a 45 RPC regulen el procediment i el sistema d’elecció dels membres de la Mesa del Parlament, així com el còmput dels vots emesos. Atès que no s’estableix reglamentàriament la distribució proporcional del set llocs a elegir entre els grups, en funció dels resultats electorals, sinó que s’elegeixen, en tres votacions successives, la persona que ha d’ocupar-ne la presidència, les persones que n’han d’ocupar les vicepresidències (ordenades segons els suports obtinguts), i les persones que n’han d’ocupar les secretaries (novament ordenades segons els suports obtinguts), es proposa coordinar el vot, almenys en la tercera de les votacions, de tal manera que s’eviti l’elecció d’un diputat o una diputada de l’extrema dreta com a membre de la Mesa.

 

 • Meses de les comissions del Parlament de Catalunya

 

Malgrat que en les darreres legislatures sempre s’han assolit acords globals entre els grups respecte a la composició de les meses en el seu conjunt (incloent-hi vicepresidències i secretaries), el cert és que, pel que fa a l’elecció de la resta de membres de les meses de les comissions (una vicepresidència i una secretaria en cada cas), el Reglament del Parlament determina que el procediment i sistema d’elecció és el mateix que per la Mesa del Parlament, pel que fa a aquests dos càrrecs. Es proposa un acord entre els grups parlamentaris per evitar que l’extrema dreta ocupi posicions parlamentàries en cap comissió.

 • Comissió de Matèries Secretes i Reservades

 

De conformitat amb l’art. 70.1 RPC, la Comissió de Matèries Secretes i Reservades és integrada per un membre de cada grup parlamentari, de tal manera que no és possible excloure’n l’extrema dreta.

 • Intergrups

 

De conformitat amb l’article 71.3 RPC, els intergrups parlamentaris que es constitueixin estaran composats per un membre de cada grup parlamentari, de tal manera que no és possible excloure’n l’extrema dreta. Comptaran també amb un coordinador o coordinadora, elegit d’entre els membres de l’intergrup. Es proposa establir un acord entre els grups parlamentaris per evitar que l’extrema dreta coordini intergrups.

 

 • Grups de Treball

 

Els grups de treball que es poden constituir al si de les comissions estan integrats per un diputat o més de cada grup parlamentari, de tal manera que no és possible excloure’n l’extrema dreta. Tanmateix, sí que es pot arribar a un acord amb la resta de grups parlamentaris, i així es proposa, per evitar que l’extrema dreta ocupi la posició de relator del grup de treball, atès que es designa d’entre els seus membres.

 

 • Ponències legislatives i ponències col·legiades

 

Pel que fa a les iniciatives legislatives col·legiades, en matèria de desenvolupament bàsic de l’Estatut, que preveu l’article 120 RPC, es proposa que els grups evitin que recaigui en un ponent de l’extrema dreta la presentació de la iniciativa que preveu l’apartat 2 de l’esmentat article.

 

Pel que fa a les iniciatives legislatives que arribin a la fase de ponència, consuetudinàriament ha exercit el paper de relator el diputat o la diputada ponent del grup autor de la iniciativa. En cas de seguir el costum parlamentari, la posició de relator en les iniciatives pròpies de l’extrema dreta recauria en diputats amb aquesta adscripció. Es proposa que no s’alteri aquest costum, per tal com s’entén que, en cas contrari, podria donar-se la situació incongruent que un diputat o diputada relator d’un altre grup hagués d’exposar la iniciativa legislativa de l’extrema dreta davant el Ple.

 

 

 1. Treballs parlamentaris
 • Iniciatives parlamentàries

 

Els grups parlamentaris que subscriguin aquesta estratègia, ni tampoc cap dels seus diputats, no signarà cap iniciativa conjuntament amb el grup de l’extrema dreta ni amb cap dels seus diputats.

 

Això inclou iniciatives legislatives, propostes de resolució, i les esmenes o transaccions que es puguin derivar d’aquestes, preguntes a respondre per escrit, així com la sol·licitud de constitució d’intergrups, de comissions d’estudi, de seguiment o d’investigació, sol·licituds de compareixença, o les mocions de censura, sense perjudici de la formulació de les posicions pròpies de cada grup parlamentari sobre qualsevol afer que aquestes iniciatives puguin abordar.

 

Els grups parlamentaris que subscriguin aquesta estratègia no proposaran conjuntament amb el grup de l’extrema dreta l’adopció de declaracions institucionals ni declaracions de la junta de portaveus, sense perjudici de la formulació de les posicions pròpies de cada grup parlamentari sobre qualsevol afer que aquestes declaracions puguin abordar.

 

 • Votacions sobre les iniciatives de l’extrema dreta

 

Tant al Ple, com en les comissions, la posició de vot dels grups parlamentaris que subscriguin aquesta estratègia, respecte a les iniciatives que promogui l’extrema dreta, sigui en forma d’iniciatives legislatives, mocions, propostes de resolució, sol·licituds de compareixença, conclusions de comissions d’estudi o d’investigació, o mocions de censura, serà fixada per cada grup parlamentari en un examen cas a cas.

 • Desenvolupament dels debats

 

El grups parlamentaris que subscriguin aquesta estratègia faran sempre ús de la paraula en els debats oberts a conseqüència de les iniciatives formulades per l’extrema dreta, a fi de fixar la seva pròpia posició respecte a les matèries que aquestes iniciatives abordin. Els diputats i les diputades del grups parlamentaris que subscriguin aquesta estratègia evitaran en el possible les al·lusions personals als diputats i diputades de l’extrema dreta, en els debats, a fi de no ampliar el temps d’intervenció del que disposen, gràcies a un torn per al·lusions.

Proposta d'estratègia respecte a la presència de l'extrema dreta al Parlament

Veure PDF
Comparteix: