Vot per correu Eleccions Municipals i Europees 2019

Com pots votar per correu si el 26 de maig no pots anar al teu col·legi electoral?


Si el dia de les eleccions preveus que no podràs anar al teu col·legi electoral per votar presencialment, no has de renunciar al teu dret a vot, pots fer-ho per correu. La tramitació és senzilla.

Qui pot sol·licitar el vot per correu des d’Espanya?
Els electors  que previsiblement no estaran a la localitat on els correspon exercir el dret al vot, o que no podran anar personalment a la Mesa electoral que els correspon, poden emetre el seu vot per correu.
 
Quan es pot sol·licitar el vot?
Des del 2 d’abril fins el 16 de maig, ambdós inclosos.

Cal que t’adrecis a qualsevol Oficina de Correus (Consulta el Cercador d’Oficines de Correus) personalment i amb l’original del DNI i omplir i signar el formulari de sol·licitud de vot per correu, indicant l’adreça (qualsevol punt el territori espanyol) on vols rebre la documentació.

Quan t’enviaran la documentació electoral?
Entre el 6 i el 19 de maig, la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral Provincial corresponent farà arribar a l’adreça indicada tota la documentació necessària per al vot per correu, és a dir:

 • Les paperetes per a les eleccions municipals i per al Parlament Europeu
 • Un sobre de votació blanc per a les eleccions municipals i un de blau per a les europees
 • El certificat d’inscripció al Cens Electoral de l’elector o electora
 • Un sobre adreçat al president o presidenta de la Mesa en la qual et correspon votar
 • Un full d’instruccions
Aquesta documentació arribarà per correu certificat a l’adreça indicada i el funcionari/a de Correus només el lliurarà personalment a l’elector/a; en cas de no trobar-se a l’adreça indicada, caldrà que es desplaci personalment a l’Oficina de Correus indicada per tal de recollir la documentació.

Com has d’enviar el teu vot?
Un cop triada les paperetes de vot (eleccions municipals i eleccions al Parlament Europeu), cal introduir-les en el sobre de votació i aquest en el sobre adreçat al president/a de la mesa electoral, juntament amb el certificat d’inscripció al cens electoral. Cal portar aquest sobre a qualsevol Oficina de Correus i enviar-ho per correu certificat. La certificació del vot per correu és gratuïta i no cal que es faci personalment. La data màxima per fer aquest últim pas és el 24 de maig, inclòs.
 
L’Institut Nacional d’Estadística ha habilitat una pàgina web mitjançant la qual es podrà consultar l’estat de la tramitació de les sol·licituds del vot per correu.
DATES CLAU
 • ÚLTIM DIA PER SOL·LICITAR EL VOT PER CORREU: 16 DE MAIG
 • REBRÀS LA DOCUMENTACIÓ PER CORREU CERTIFICAT ENTRE EL 6 I EL 19 DE MAIG
 • ÚLTIM DIA PER  ENVIAR EL TEU VOT: 24 DE MAIG

Com tramitar el vot per correu en el cas dels electors i electores malaltes i/o incapacitades?


En el cas dels electors i electores que pateixen una malaltia o incapacitat que els impedeix desplaçar-se a l’Oficina de Correus, caldrà procedir de la següent manera:

 • cal acreditar la malaltia o discapacitat mitjançant un certificat mèdic oficial, que redacten els metges i metgesses de manera gratuïta.
 • cal disposar d’un poder notarial que atorgui a una tercera persona els poders per fer la tramitació del vot per correu. El desplaçament del notari al domicili de l’elector/a i la tramitació del poder notarial és gratuït.
 • amb el certificat mèdic i el poder notarial, la persona representant de l’elector/a podrà tramitar el vot per correu a qualsevol Oficina de Correus (seguint les pautes indicades a l’apartat anterior), entre el 2 d’abril i el 16 de maig, un cop hagi rebut  tota la documentació, tornar a Correus per certificar el sobre amb la papereta triada, com a màxim el 24 de maig.

DATES CLAU
 • ÚLTIM DIA PER SOL·LICITAR EL VOT PER CORREU: 16 DE MAIG
 • REBRÀS LA DOCUMENTACIÓ PER CORREU CERTIFICAT ENTRE EL 6 I EL 19 DE MAIG
 • ÚLTIM DIA PER  ENVIAR EL TEU VOT: 24 DE MAIG

 

Què cal fer en el cas dels electors i electores residents a l'estranger?


Els electors i electores que resideixen permanentment  a l’estranger no tenen dret a vot a les eleccions municipals, però sí a les eleccions al Parlament Europeu. Per exercir el dret al vot, cal que aquests electors  estiguin inscrits al cens electoral de residents absents (CERA). És fonamental assegurar que la inscripció al cens és correcta, consultant el web de l’INE.

Quan pots sol·licitar el vot?
El termini per sol·licitar el vot és del 3 al 27 d’abril (ambdós inclosos).
Pots fer-ho per dues vies:

 • Per Internet, a la pàgina web de l’INE, amb certificat electrònic, o amb clau de tramitació telemàtica (CTT).
 • Per correu postal o fax, a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent.
En ambdós casos caldrà acompanyar l’imprès d’una còpia del DNI o passaport.

L’Oficina del Cens enviarà al domicili de l’elector tota la informació a partir del 6 de maig:
 • Paperetes de totes les candidatures presentades al Parlament Europeu
 • Certificat d’Inscripció al Cens Electoral
 • Sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial
 • Sobre adreçat al Consolat o Ambaixada
 • Imprès per a la devolució de les despeses de tramesa del vot per correuFull d’instruccions
Què cal fer quan rebis la documentació?
Quan rebis la documentació, cal introduir la papereta al sobre corresponent. A continuació, al sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial cal introduir-hi:
 • Sobre de votació amb la papereta triada
 • Un dels certificats d’inscripció al cens
 • Fotocòpia del passaport o DNI, o certificat de nacionalitat o d’inscripció al Registre de Matrícula Consolar expedits pel Consolat d’Espanya al país de residència.
Com s’ha d’enviar el vot?
Hi ha dues possibilitats:
 1. Vot per correu: enviant per correu certificat el sobre corresponent a l’Oficina Consolar d’Espanya on estiguis inscrit (amb el contingut indicat al full d’instruccions). L’últim dia és el 21 de maig.
 2. Vot presencial en urna: pots dipositar personalment el sobre adreçat al Consolat, els dies 22, 23 i 24 de maig. Aquest sobre ha de contenir la següent informació:
  • El sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial
  • El segon certificat d’inscripció al cens
  • L’imprès per a la devolució de les despeses de la tramesa del vot
Per tal que aquest vot sigui vàlid, cal que consti clarament al sobre un mata-segells o alguna inscripció oficial de l’Oficina de Correus o de l’Oficina Consolar, que certifiqui el compliment dels terminis previstos.

Què passa si tens previst ser a Espanya durant el període anterior a les eleccions?
Si durant el període anterior a les eleccions tens previst ser a Espanya, pots sol·licitar que tota la documentació electoral s’enviï a una adreça d’Espanya, de la mateixa manera  que els electors residents a Espanya. Per fer-ho, caldrà que vagis a una Oficina de Correus, on podràs omplir l’imprès de sol·licitud de vot.
DATES CLAU
 • SOL·LICITUD VOT: DEL 3 AL 27 D’ABRIL (AMBDÓS INCLOSOS)
 • RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ELECTORAL: A PARTIR DEL 6 DE MAIG
 • TRAMESA DEL VOT PER CORREU CERTIFICAT: FINS EL 21 DE MAIG
 • VOT PRESENCIAL EN URNA AL CONSOLAT: DIES 22, 23 I 24 DE MAIG

Què cal fer en el cas dels electors i electores residents temporalment a l'estranger?

En cas que et trobis temporalment a l’estranger (per exemple si ets un estudiant d’Erasmus, o estàs de viatge a l’estranger), pots sol·licitar el vot per correu a l’Oficina Consular corresponent, de manera presencial i personal, mitjançant el formulari que et pots descarregar aquí.

Com pots sol·licitar el vot?
Caldrà que, abans del 27 d’abril, vagis personalment a l’Oficina Consolar d’Espanya més propera al lloc on et trobis, per tal de dur a terme els següents tràmits:

 • Fer la inscripció com a “no resident” al Registre de Matrícula Consolar.
 • Omplir l’imprès de sol·licitud de vot i lliurar-lo personalment a l’Oficina Consolar d’Espanya a l’estranger.
 • Posteriorment, la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral a Espanya et farà arribar la documentació electoral a l’adreça de l’estranger que vas indicar, mitjançant el servei de correus local.
Quan t’enviaran la documentació electoral?
L’Oficina del Cens Electoral començarà a enviar la documentació a partir del 30 d’abril. Aquesta documentació consta de:
 • Paperetes per a les eleccions municipals i per al Parlament Europeu
 • Certificats d’Inscripció al Cens Electoral
 • Sobre on ha de constar l’adreça de la Mesa Electoral que et correspon
 • Imprès per a la devolució de les despeses de tramesa del vot per correu
 • Full d’instruccions
Què cal fer quan rebis la documentació?
Quan rebis la documentació electoral, cal introduir la papereta de vot triada en el sobre corresponent (sobre blanc per a les eleccions municipals i sobre blau per a les eleccions al Parlament Europeu). A continuació cal introduir al sobre adreçat a la Mesa Electoral la següent documentació:
 • Sobres de votació amb la papereta corresponent
 • El certificat d’inscripció al cens
 • Imprès per a la devolució de les despeses de tramesa del vot per correu
Com s’ha d’enviar el teu vot?
Envia el sobre adreçat a la Mesa Electoral per correu certificat. Pots fer-ho des del 30 d’abril fins el 22 de maig.
Et recomanem que ho facis tan aviat com puguis, per assegurar que el teu vot arriba a temps.
Per tal que aquest vot sigui vàlid, cal que consti clarament al sobre un mata-segells o alguna inscripció oficial de l’Oficina de Correus de l’Estat corresponent, que certifiqui el compliment dels terminis previstos.
DATES CLAU
SOL·LICITUD VOT: DEL 2 AL 27 D’ABRIL (AMBDÓS INCLOSOS)
RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ELECTORAL: A PARTIR DEL 30 D’ABRIL
TRAMESA DEL VOT: DEL 30 D’ABRIL AL 22 DE MAIG (AMBDÓS INCLOSOS)
 

Fitxers adjunts: