Vot per correu

Com pots votar per correu si el 10 de novembre no pots anar al teu col·legi electoral?


Si el dia de les eleccions preveus que no podràs anar al teu col·legi electoral per votar presencialment, no has de renunciar al teu dret a vot, pots fer-ho per correu. La tramitació és senzilla.

Cal que t’adrecis a qualsevol Oficina de Correus (Consulta el Cercador d’Oficines de Correus) personalment i amb l’original del DNI i omplir i signar el formulari de sol·licitud de vot per correu, indicant l’adreça (qualsevol punt el territori espanyol) on vols rebre la documentació. Aquesta sol·licitud s’ha de fer abans del 31 d'octubre i és un tràmit gratuït.

La delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral Provincial corresponent, farà arribar a l’adreça indicada tota la documentació necessària per al vot per correu, és a dir:

 • Les paperetes de totes les candidatures presentades a la teva circumscripció per al Congrés dels Diputats  i un sobre de votació (color blanc).
 • La papereta color salmó amb totes les candidatures presentades a la teva circumscripció per al Senat  i un sobre de votació (color salmó).
 • El certificat d’inscripció al Cens Electoral de l’elector o electora.
 • Un sobre adreçat al president o presidenta de la mesa en la qual us correspon votar.
 • Un full d’instruccions

Aquesta documentació arribarà a l’adreça indicada per correu certificat i el funcionari/a de Correus només el lliurarà personalment a l’elector/a; en cas de no trobar-se a l’adreça indicada, caldrà que es desplaci personalment a l’Oficina de Correus indicada per tal de recollir la documentació.

Cal tenir present que a les eleccions generals elegim els representants al Congrés dels Diputats i al Senat:

 • Congrés dels Diputats: les paperetes i el sobre són de color blanc. Rebràs una papereta per a cadascuna de les candidatures presentades a la teva circumscripció. Cal introduir la papereta triada en el sobre de votació de color blanc.
 • Senat: la papereta i el sobre són de color salmó. En aquest cas es tracta  d’una papereta de grans dimensions, on trobaràs totes les candidatures presentades per la teva circumscripció. Cal triar un màxim de tres senadors per circumscripció, per tant caldrà marcar amb una X els tres candidats triats. Un cop marcada la  papereta de vot, cal introduir-la en el sobre de votació de color salmó.
Tots dos sobres de votació (el blanc i el salmó) s’introdueixen en el sobre adreçat al president/a de la mesa electoral, juntament amb el certificat d’inscripció al cens electoral. Cal portar aquest sobre a qualsevol Oficina de Correus i enviar-ho per correu certificat. La certificació del vot per correu és gratuïta i no cal que es faci personalment.

La data màxima per fer aquest últim pas acaba el 8 de novembre, inclòs.

Com tramitar el vot per correu en el cas dels electors i electores malaltes i/o incapacitades?


En el cas dels electors i electores que pateixen una malaltia o incapacitat que els impedeix desplaçar-se a l’Oficina de Correus, caldrà procedir de la següent manera:

 • cal acreditar la malaltia o incapacitat mitjançant un certificat mèdic oficial, que redacten els metges i metgesses de manera gratuïta
 • cal disposar d’un poder notarial que atorgui a una tercera persona els poders per fer la tramitació del vot per correu. El desplaçament del notari al domicili de l’elector o electora és gratuït.
 • amb el certificat mèdic i el poder notarial, la persona representant de l’elector podrà tramitar el vot per correu a qualsevol Oficina de Correus (seguint les pautes indicades a l’apartat anterior) , abans del 31 d'octubre.
 • un cop hagi rebut tota la documentació, cal tornar a Correus per certificar el sobre amb la papereta triada, com a màxim el 8 de novembre.

 

Què cal fer en el cas dels electors i electores residents a l'estranger?


Els electors i electores residents de forma permanent a l’estranger que vulguin exercir el seu dret al vot, cal que estiguin inscrits al Cens de Residents Absents (CERA). Caldrà assegurar que esteu degudament inscrits al cens, trucant al Consolat o bé fent la consulta per Internet al web de l’INE si disposes de certificat electrònic.

Les dates claus són:
 • 24 de setembre comença el termini de sol·licitud del vot

 • 19 d'octubre, darrer dia de sol·licitud del vot

 • A fins el 29 d'octubre, recepció de les paperetes de votació i documentació

 • Fins el 5 de novembre, tramesa per correu certificat del vot

 • Del 6 al 8 de novembre, votació en urna al Consolat

 

Procediment de sol·licitud del vot per als electors residents a l’estranger

Els espanyols i les espanyoles que resideixen permanentment a l'estranger, i vulguin votar en les Eleccions Generals, prèviament hauran de sol·licitar-ho. Els electors residents a l'estranger que ja van sol·licitar el vot per a les eleccions generals del 28 d'abril no cal que tornin a sol·icitar-ho. Per a això, hi ha tres opcions, per internet, per correu postal,  o per fax:

Opció Internet
Perquè puguis sol·licitar el vot per Internet, necessitaràs l'imprès de sol·licitud, que  et serà remès d'ofici i en ell trobaràs una Clau de Tramitació Telemàtica (CTT), generada per a cada elecció i per a cada elector, amb aquesta única finalitat. Amb aquesta clau podràs accedir per Internet a la sol·licitud. També podràs fer la sol·licitud si disposes d’un certificat electrònic reconegut associat amb el DNI.

 1. pàgina web: https://sede.ine.gob.es/Solicitud_voto_CERA   allà hauràs d'identificar-mitjançant el certificat electrònic o amb la CTT que hauràs rebut en la comunicació.
 2. Hauràs de seguir les instruccions i adjuntar una imatge escanejada, d’un dels documents relacionats (Important: no posis accents i el document que has d'adjuntar no ha de pesar més de 110K perquè pot donar problemes)
  • Còpia del DNI.
  • Còpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles.
  • Certificació de nacionalitat (d'expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada en què estigui inscrit).
  • Certificat d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta pel consolat o Ambaixada en què estiguis inscrit).​
 3. ​Un cop acabat el procés podràs obtenir un justificant del registre electrònic de la presentació de la sol·licitud.
​Opció Correu Postal
 
 1. Emplenar l'imprès de sol·licitud que li remetrà l'Oficina del Cens.
 2. Acompanyar l'imprès de sol·licitud d'un dels següents documents:
  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia del Passaport expedit per les autoritats espanyoles.
  • Certificació de nacionalitat (d'expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada en què estiguis inscrit).
  • Certificat d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta pel consolat o Ambaixada en què estigui inscrit).
 3. Remetre-ho tot com més aviat millor, i en tot cas no més tard del 19 d'octubre, a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província en el cens on estiguis inscrit a Espanya.
Opció Fax

La mateixa documentació descrita en el cas de l'enviament per correu postal es pot enviar per fax a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província on estiguis inscrit a Espanya.
 

Recepció de la documentació per votar

Un cop proclamades les candidatures i finalitzat el termini de recursos, fins el 29 d'octubre, l’Oficina del Cens Electoral et farà arribar la documentació per votar. La recepció varia en funció del servei postal del país.

En què consisteix aquesta documentació electoral que remet l'Oficina del Cens Electoral?

 • Un full informatiu.
 • Paperetes i sobres de votació.
 • Dos certificats d'inscripció en el cens electoral.
 • Sobre adreçat a la junta electoral provincial.
 • Sobre adreçat al Consolat o Ambaixada.
 • Imprès per a la devolució de les despeses de la tramesa del vot per correu.

Ja pots votar

Un cop rebuda la documentació hauràs de seleccionar la teva opció de vot, el procediment a seguir és:
 1. Introduir la papereta corresponent a la candidatura triada dins del sobre de votació.
  • En el sobre de votació per al Congrés hauràs d'introduir:
   • La papereta de la candidatura que desitgis al Congrés
  • En el sobre de votació per al Senat, hauràs d'introduir:
   • La papereta del Senat un cop hagis marcat els/les candidats/es que desitgis (el nombre de candidats/es que pots marcar varia segons la teva circumscripció i serà declarat vot NUL si marques més opcions de les que et corresponen, recorda que pot anar impresa per les dues cares).
  • En cap d'aquests sobres has d'introduir cap altra documentació, si ho fas,  serà considerat vot nul.
 2. A continuació, cal introduir en el sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial el següent:
  • Sobre de votació amb la papereta corresponent.
  • Un dels certificats d'inscripció en el cens.
  • Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per l'autoritat espanyola, o certificacions de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedides pel Consolat d'Espanya al país de residència.
A partir d'aquí, pots optar:
 
 • Depositar personalment a les urnes disposades per a això en la teva Ambaixada o Consolat. Des del 6 al 8 de novembre. Hauràs de lliurar el segon certificat d'inscripció en el cens al funcionari consular.
 • Remetre-ho tot per correu certificat al teu Consolat o Ambaixada. Fins al 5 de novembre. En aquest cas, hauràs d'introduir en el sobre adreçat al Consolat o Ambaixada el següent:
  • El sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial amb el contingut ja indicat.
  • El segon certificat d'inscripció en el cens.
Serà indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d'una oficina de Correus de l'Estat corresponent o, si s'escau, de l'oficina consular corresponent, que certifiqui de manera indubtable, el compliment dels terminis previstos.
 
Enllaços d’interès
Informació sobre les inscripcions en el Cens electoral
https://sede.ine.gob.es/consulta_electoral_elecciones
Durant el període electoral l'Oficina del Cens Electoral ofereix un servei d’atenció telefònica al número 901.101.900, en el qual s'atendran totes consultes formulades relacionades amb les seves activitats en aquestes eleccions.

Enllaç a la sol·licitud de vot de forma telemàtica (amb la clau CTT enviada al domicili d'ofici)
https://sede.ine.gob.es/Solicitud_voto_CERA

Descàrrega de model d'inscripció en el registre consular com a RESIDENT i com a NO RESIDENT
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas /TuConsuladoPuedeAyudarte.aspx

 

Què cal fer en el cas dels electors i electores residents temporalment a l'estranger?


Si et trobes temporalment a l'estranger entre la convocatòria de les eleccions i la seva celebració, i desitges votar, hauràs de sol·licitar prèviament el vot.
Una vegada remesa aquesta sol·licitud, en el cas de resultar acceptada, NO PODRÀS VOTAR PERSONALMENT A LA MESA ELECTORAL EL DIA DE LA VOTACIÓ.

Dates clau
 • 24 de setembre: comença el termini de sol·licitud del vot.

 • 19 d'octubre: últim dia de sol·licitud del vot.

 • fins el 29 d'octubre: recepció paperetes, vot i documentació.

 • Fins al 5 de novembre: enviament per correu certificat del vot.

 

Sol·licitud del vot

Podràs trobar l'imprès de sol·licitud en els consolats i ambaixades. (veure document adjunt).

Hauràs de lliurar personalment la sol·licitud complimentada al Consolat o ambaixada. Per poder formular la sol·licitud, hauràs d'estar inscrit en el Registre de Matrícula consular com a no resident.

Tots dos tràmits, la sol·licitud i la inscripció censal (si és que no estaves inscrit prèviament), es poden fer al mateix temps, t'estalvies un desplaçament!!

El termini per presentar la sol·licitud del vot s'inicia el dia 24 de setembre i finalitza el 19 d'octubre.
 

Documentació per votar

Un cop proclamades les candidatures i finalitzat el termini de recursos, fins el 29 d'octubre, l’Oficina del Cens Electoral et farà arribar la documentació per votar (la recepció varia en funció del servei postal del país).

En què consisteix aquesta documentació electoral que remet l'Oficina del Cens Electoral?

 • Un full informatiu.
 • El certificat d'inscripció en el cens.
 • Paperetes de totes les candidatures per al Congrés, una papereta per al Senat.
 • Sobre de votació.
 • Un sobre en el qual ha de figurar la direcció de la Mesa electoral que et correspongui
 

Com votar

 1. A continuació, has d'introduir en el sobre adreçat a la mesa electoral, la següent documentació:
  • Sobre de votació per al Congrés on hauràs d'introduir una papereta de la candidatura que desitgis al Congrés.
  • Sobre de votació per al Senat, on hauràs d'introduir la papereta del Senat un cop hagis marcat els/les candidats/es que desitgis (el nombre de candidats/es que pots marcar varia segons la teva circumscripció i serà declarat vot nul si marques més opcions de les que et corresponen, recorda que pot anar impresa per les dues cares).
  • El certificat d'inscripció en el cens.
 2. Envia aquest sobre adreçat a la Mesa a Electoral per Correu Certificat: tens fins al dia 5 de novembre. Et recomanem que ho facis com més aviat millor, per assegurar que arribi a temps. Molts vots no arriben per retards en els serveis postals dels països d'origen.
Serà indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d'una oficina de Correus de l'Estat corresponent, que certifiqui que s'ha remès dins el termini previst.
 
Enllaços d’interès
Informació sobre les inscripcions en el Cens lectoral:
https://sede.ine.gob.es/consulta_electoral_elecciones 
Durant el període electoral, l'Oficina del Cens Electoral ofereix un servei d’atenció telefònica al número 901.101.900, en el qual s'atendran totes consultes que li siguin formulades relacionades amb les seves activitats en aquestes eleccions.

Informació sobre adreces de les oficines consulars amb Registre de Matrícula Consular:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx

Descàrrega de model d'inscripció en el registre consular com a RESIDENT i com a NO RESIDENT
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/TuConsuladoPuedeAyudarte.aspx
 
Per mes informació
www.infoelectoral.interior.es
Tel. 934955400
votpercorreu@socialistes.cat

Fitxers adjunts: