Secretaria de Cultura i Societat

La cultura és l’espai de la llibertat, de la inventiva i de la creativitat humanes, de la vida en comú i dels valors que la sostenen. És el territori en el qual emergeixen i es fan hegemònics o decauen uns i altres valors, legitimant unes actuacions i uns models polítics, econòmics i socials o uns altres.

És, doncs, en aquest sentit, el camp de batalla on es juga, en primera instància, el futur de la humanitat: l’assoliment d’una més gran llibertat i dignitat individuals, de més justícia social, fraternitat i igualtat d’oportunitats, o bé la involució cap estadis de renúncia i degradació moral, amb la consegüent deriva política, econòmica i social.

La cultura és, sens dubte, indestriable de la política. Cal fomentar-la com a reserva i instrument en favor de la capacitat crítica de les persones, en favor d’una exigència creixent de llibertat i dignitat humanes.

Per al Partit dels Socialistes de Catalunya, la cultura és part indestriable de l’Estat del Benestar. El PSC ha estat durant dècades el referent més sòlid en la reflexió sobre la cultura i l'elaboració de polítiques culturals, fet que li ha permès una interlocució privilegiada amb el sector cultural que es va veure reforçada amb l'assumpció de la responsabilitat de moltes institucions culturals públiques.

Un país amb ambició no pot menystenir la seva cultura. El nostre compromís és reconèixer l’àmbit cultural en totes les seves dimensions i defensar el dret a la cultura, establert a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, que els i les socialistes creiem imprescindible: la cultura com a dret i com a valor públic.

Volem fer arribar la veu del socialisme cultural català des de la nostra posició catalanista i federalista en temes com la creació del Consejo Estatal de Cultura, la titulació superior als ensenyaments artístics i culturals, la reforma de la Ley de Patrimonio artístico y cultural, l’IVA cultural, l’elaboració d’un Estatut de l’Artista, la imprescindible llei de mecenatge o la reforma de la Llei de Propietat intel·lectual, entre d’altres.

La Secretaria, en aquest nou mandat, té la responsabilitat també d'obrir i mantenir una relació fluïda amb persones, sectors i entitats amb gran projecció i influència social de la nostra societat, així com establir una "antena" o obrir una finestra en relació a tots aquells sectors capdavanters o pioners en el país que volen marcar tendència.

Web de Cultura